SFS 2009:1302 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

091302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 § utlänningsförordningen (2006:97)

ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

1

Utöver vad som sägs i 1 § gäller undantag från kravet på arbets-

tillstånd i följande fall.

1. För en tid av tre månader från inresan, för en utlänning som är anställd

som förare av ett motorfordon som ägs eller hyrs av en person som besöker
landet som turist eller som besättningsman på en turistbuss.

2. För en tid av tre månader från inresan, för en utlänning som är anställd

som vårdare av en person som besöker landet för läkarvård eller rekreation.

3. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en forskare eller lärare inom den högre utbildningen, som har kallats hit för
forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet.

4. För den tid det tillfälliga arbetet pågår, för en utlänning som är bosatt i

en EES-stat men inte är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, om
utlänningen har rätt att arbeta och vistas i det landet och är anställd vid ett fö-
retag i det landet och för företagets räkning ska arbeta tillfälligt i Sverige i
samband med en entreprenad eller liknande.

5. För en tid av två månader från inresan för en montör eller teknisk in-

struktör som ska utföra brådskande arbete i samband med uppsättning eller
reparation av maskiner eller liknande.

6. För den tid som uppehållstillståndet gäller för en utlänning som har be-

viljats uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5 §, samt för den som har haft sådant
uppehållstillstånd för en tid av minst sex månader och som inom giltighetsti-
den för tillståndet ansöker om förlängning till dess tillståndsfrågan har av-
gjorts eller, om beslut om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslutet har
vunnit laga kraft.

7. För en tid av en månad från inresan för en utlänning som tillfälligt en-

gagerats av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbild-
ningsradio AB eller Nordisk Television AB för radio- eller televisions-
utsändning.

8. För en sammanlagd tid av fjorton arbetsdagar under en tolvmånaders-

period för en utländsk artist samt hans eller hennes tekniker och annan turné-

1 Senaste lydelse 2008:294.

SFS 2009:1302

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

personal under förutsättning att artisten inbjudits av en arrangör som finns
angiven i den förteckning över etablerade arrangörer som förs av Migra-
tionsverket efter samråd med Arbetsförmedlingen.

9. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för

en utlänning som är professionell idrottsman eller funktionär och som be-
söker Sverige för att delta i internationella tävlingar.

10. För en sammanlagd tid som understiger ett år för en utlänning som har

specialistuppgifter inom en internationell koncern och som i denna egenskap
arbetar tillfälligt i Sverige.

11. För den tid som en utlänning som är gästforskare har beviljats uppe-

hållstillstånd för forskning enligt 4 kap. 7 a §.

12. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod

för en utlänning som är anställd i ett företag i en internationell koncern och
ska genomgå praktik, internutbildning eller annan kompetensutveckling hos
ett företag i Sverige som ingår i koncernen.

13. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod

för en utlänning som inom ramen för en affärsuppgörelse ska genomgå ut-
bildning, genomföra tester, förbereda eller avsluta leveranser eller utöva lik-
nande aktiviteter i Sverige.

Vidare är en utlänning som, på grund av anställning utomlands, arbetar i

Sverige som representant för ett företag eller som medlem av personalen på
järnvägståg eller på lastbil i yrkesmässig trafik undantagen från kravet på ar-
betstillstånd.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)