SFS 2009:1303 Lag om ändring i polisdatalagen (1998:622)

091303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polisdatalagen (1998:622);

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att punkt 2 i ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622) ska ha följande lydelse.

2.

2 För de personregister som den 24 oktober 1998 förs med Datainspek-

tionens tillstånd gäller bestämmelserna i datalagen (1973:289) till och med
den 30 juni 2012. För ett sådant register ska dock 6�8 §§ gälla från ikraftträ-
dandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:23, bet. 2009/10:JuU9, rskr. 2009/10:67.

2 Senaste lydelse 2008:880.

SFS 2009:1303

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009