SFS 2009:1304 Förordning om ändring i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

091304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:237) om
behörigheter för sjöpersonal;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att 2 kap. 17 § förordningen (2007:237) om behö-

righeter för sjöpersonal ska ha följande lydelse.

2 kap.

17 §

För att få behörighet som maskinbefäl klass III ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss som

maskinbefäl i minst 24 månader, varav minst 12 månader som förste fartygs-
ingenjör, på fartyg med minst 750 kW maskinstyrka i närfart eller mer vid-
sträckt fart.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/45/EG av den 7 september 2005 om
ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna och om
ändring av direktiv 2001/25/EG (EUT L 255, 30.9.2005, s. 160, Celex 32005L0045).

SFS 2009:1304

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009