SFS 2009:1306 Lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

091306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och
verkställighet av dom som meddelats i Schweiz;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1936:79) om erkän-

nande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz ska ha följande
lydelse.

12 §

2

Denna lag gäller inte om konventionen den 30 oktober 2007 om

domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på
privaträttens område

3 (2007 års Luganokonvention) är tillämplig. Den gäller

inte heller i fråga om en dom eller förlikning som avser

1. konkurs eller ackordsförhandling utan konkurs, däri inbegripen fråga

om ogiltighet av rättshandling som ingåtts av konkursgäldenären; eller

2. rätt till fast egendom i annat land än Schweiz eller skyldighet att träffa

förfogande om dylik rätt eller påföljd av sådan skyldighets åsidosättande,
dock att även i ty fall domen eller förlikningen gäller, där den avser ämne av
familjerättslig eller arvsrättslig natur.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64.

2 Senaste lydelse 2002:464.

3 EUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221).

SFS 2009:1306

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009