SFS 2009:1308 Lag om ändring i lagen (1992:794) om Luganokonventionen

091308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:794) om
Luganokonventionen;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1992:794) om Lugano-

konventionen

2 ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

Denna lag gäller inte i förhållande till stater som är bundna av kon-

ventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande
och verkställighet av domar på privaträttens område

3 (2007 års Luganokon-

vention).

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling vilka som har till-

trätt 2007 års Luganokonvention.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2002:461.

3 EUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221).

SFS 2009:1308

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009