SFS 2009:1309 Lag om upphävande av lagen (1992:794) om Luganokonventionen

091309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1992:794) om
Luganokonventionen;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1992:794) om Luganokon-

ventionen ska upphöra att gälla.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64.

SFS 2009:1309

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009