SFS 2009:1310 Lag om ändring i lagen (1998:358) om Brysselkonventionen

091310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:358) om
Brysselkonventionen;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1998:358) om Bryssel-

konventionen

2 ska ha följande lydelse.

2 §

3

I artikel 54 B i konventionen den 16 september 1988 om domstols be-

hörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område

4 (1988 års

Luganokonvention), som gäller som lag här i landet enligt lagen (1992:794)
om Luganokonventionen, finns bestämmelser om när den konventionen ska
tillämpas i stället för Brysselkonventionen.

I artikel 64 i konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet

och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

5

(2007 års Luganokonvention) finns bestämmelser om när den konventionen
ska tillämpas i stället för Brysselkonventionen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2, rskr. 2009/10:64.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2002:462.

3 Senaste lydelse 2002:462.

4 EGT L 319, 25.11.1988, s. 9 (Celex 41988A0592).

5 EUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221).

SFS 2009:1310

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009