SFS 2009:1317 Förordning om ändring i förordningen (2005:712) med föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

091317.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:712) med
föreskrifter om erkännande och internationell
verkställighet av vissa avgöranden;

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att 1�5 och 7 §§ förordningen (2005:712) med fö-

reskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöran-
den ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-

stols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privat-
rättens område

2 (Bryssel I-förordningen),

2. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonven-
tioner

3 (Brysselkonventionen),

3. konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område

4 (1988 års Luganokon-

vention) samt konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet
och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

5

(2007 års Luganokonvention),

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den

21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda
fordringar

6 (förordningen om den europeiska exekutionstiteln),

5. avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Kon-

ungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verk-
ställighet av domar på privaträttens område

7, och

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11

juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande

8 (den euro-

peiska småmålsförordningen).

2 §

En domstol ska, om någon begär det, på en kopia av en dom eller ett

beslut som har meddelats av domstolen intyga att avgörandet är äkta. Om

1 Senaste lydelse 2008:1040.

2 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1 (Celex 32001R0044).

3 EGT C 27, 26.1.1998, s. 1 (Celex 41998A0126).

4 EGT L 319, 25.11.1988, s. 9 (Celex 41988A0592).

5 EUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221).

6 EUT L 143, 30.4.2004, s. 15 (Celex 32004R0805).

7 EUT L 299, 16.11.2005, s. 62 (Celex 22005A1116).

8 EUT L 199, 31.7.2007, s. 1 (Celex 32007R0861).

SFS 2009:1317

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1317

avgörandet omfattas av förordningen om den europeiska exekutionstiteln,
ska domstolen även, om någon begär det, på en kopia av ett intyg om en eu-
ropeisk exekutionstitel som har utfärdats av domstolen ange att intyget är äk-
ta.

Om avgörandet omfattas av Brysselkonventionen eller 1988 års Lugano-

konvention, ska domstolen dessutom på kopian av avgörandet eller intyget
ange om avgörandet är verkställbart i Sverige. Intyg enligt artikel 54 i Brys-
sel I-förordningen eller artikel 54 i 2007 års Luganokonvention utfärdas av
den domstol som har meddelat avgörandet.

3 §

9

Kronofogdemyndigheten ska, om någon begär det, på en kopia av ett

utslag som har meddelats av myndigheten enligt lagen (1990:746) om betal-
ningsföreläggande och handräckning intyga att utslaget är äkta. Om utslaget
omfattas av förordningen om den europeiska exekutionstiteln, ska Krono-
fogdemyndigheten även, om någon begär det, på en kopia av ett intyg
om en europeisk exekutionstitel som har utfärdats av myndigheten ange att
intyget är äkta.

Om utslaget omfattas av Brysselkonventionen, ska Kronofogdemyndig-

heten dessutom på kopian av utslaget ange om utslaget är verkställbart i Sve-
rige. Intyg enligt artikel 54 i Bryssel I-förordningen eller enligt artikel 54 i
2007 års Luganokonvention utfärdas av Kronofogdemyndigheten.

4 §

En socialnämnd ska, om någon begär det, på en kopia av ett avtal om

underhållsbidrag som socialnämnden har godkänt intyga att avtalet är äkta.

Om avtalet omfattas av förordningen om den europeiska exekutionstiteln,

ska den socialnämnd som har godkänt avtalet utfärda ett intyg enligt artikel
25 i förordningen om den europeiska exekutionstiteln samt, om någon begär
det, på en kopia av intyget ange att intyget är äkta.

Om avtalet omfattas av Brysselkonventionen eller 1988 års Luganokon-

vention, ska socialnämnden på en kopia av avtalet om underhållsbidrag ange
om avtalet är verkställbart i Sverige. Intyg enligt artikel 57 i Bryssel I-för-
ordningen eller enligt artikel 57 i 2007 års Luganokonvention ska utfärdas
av den socialnämnd som har godkänt avtalet om underhållsbidrag.

5 §

En auktoriserad translator är behörig att bestyrka översättningar enligt

artikel 55.2 i Bryssel I-förordningen, artikel 55.2 i 2007 års Luganokon-
vention, artikel 48.2 i Brysselkonventionen, artikel 48.2 i 1988 års Lugano-
konvention och artikel 20.2 i förordningen om den europeiska exekutionsti-
teln.

7 §

Domstolsverket är behörig myndighet för informationsutbyte enligt ar-

tikel 2 i Protokoll nr 2 till 1988 års Luganokonvention och enligt artikel 3 i
Protokoll 2 till 2007 års Luganokonvention.

9 Senaste lydelse 2006:794.

background image

3

SFS 2009:1317

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009