SFS 2009:1318 Tillkännagivande om staters tillträde till Luganokonventionen

091318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om staters tillträde till Luganokonventionen;

beslutat den 26 november 2009.

Regeringen ger till känna följande.

Den i Lugano den 30 oktober 2007 antagna konventionen om domstols

behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens
område

1 (2007 års Luganokonvention) har tillträtts av den Europeiska ge-

menskapen den 18 maj 2009.

Kungariket Norge har den 1 juli 2009 tillträtt 2007 års Luganokonvention.

Enligt artikel 69.4 i 2007 års Luganokonvention träder konventionen där-
för i kraft mellan den Europeiska gemenskapen och Kungariket Norge den
1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 EUT L 339, 21.12.2007, s. 3 (Celex 22007A1221).

SFS 2009:1318

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009