SFS 2009:1319 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

091319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:614) om kommunal
redovisning;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:614) om kom-

munal redovisning

dels att 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 7 §, samt närmast fö-

re 5 kap. 7 § en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.

2 §

Balansräkningen ska i sammandrag redovisa kommunens eller lands-

tingets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på da-
gen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsför-
bindelser ska tas upp inom linjen.

Balansräkningen ska ställas upp i följande form.

Tillgångar

A.

Anläggningstillgångar

I.

Immateriella anläggningstillgångar

II.

Materiella anläggningstillgångar

1.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2.

Maskiner och inventarier

3. Övriga

materiella

anläggningstillgångar

III. Finansiella

anläggningstillgångar

B.

Bidrag till statlig infrastruktur

C. Omsättningstillgångar
I. Förråd

m.m.

II. Fordringar
III. Kortfristiga

placeringar

IV. Kassa och bank

1 Prop. 2008/09:228, bet. 2009/10:FiU15, rskr. 2009/10:58.

SFS 2009:1319

Utkom från trycket
den 8 december 2009

background image

2

SFS 2009:1319

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital, därav årets resultat

B. Avsättningar
I.

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

II. Andra

avsättningar

C. Skulder
I. Långfristiga

skulder

II. Kortfristiga

skulder

Panter och ansvarsförbindelser

1.

Panter och därmed jämförliga säkerheter

2. Ansvarsförbindelser

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller av-

sättningarna

b) Övriga ansvarsförbindelser

Bidrag till statlig infrastruktur

7 §

Efter kommunens eller landstingets beslut ska sådana bidrag som avses

i 2 kap. 1 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter tas upp i ba-
lansräkningen under posten Bidrag till statlig infrastruktur eller redovisas
som en kostnad i resultaträkningen.

Varje bidrag som redovisas i balansräkningen ska upplösas med årliga en-

hetliga belopp under högst 25 år. Upplösningen ska påbörjas det år bidraget
beslutas. För bidrag som har beslutats under år 2009 får dock upplösning på-
börjas det år första utbetalningen av bidraget görs.

I not till balansräkningen och resultaträkningen ska för varje projekt anges

det sammanlagda beloppet och vad bidraget avser. Därutöver ska i not till
balansräkningen anges den valda tiden för bidragets upplösning, hur mycket
av bidraget som upplösts och i balansräkningen upptaget belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om bidrag

till statlig infrastruktur som har beslutats efter den 28 februari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

;