SFS 2009:1320 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

091320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § skogsvårdslagen (1979:429)2

ska ha följande lydelse.

19 §

3

I fråga om rätt till ersättning för skada till följd av ett beslut enligt

18 § första eller andra stycket gäller bestämmelserna i 25 kap. 6 § och
31 kap. 2 §, 4 § första stycket, 7 § första stycket första meningen, 8 § första
meningen, 9, 12 och 13 §§, 15 § första stycket första meningen och andra
stycket, 31 § tredje stycket samt 32 och 33 §§ miljöbalken. Det som sägs i
dessa bestämmelser om miljödomstol ska i stället gälla fastighetsdomstol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. �ldre bestämmelser gäller i mål om ersättning på grund av ett beslut

som har meddelats före den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 2009/10:28.

2 Lagen omtryckt 1993:553.

3 Senaste lydelse 1998:821.

SFS 2009:1320

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009