SFS 2009:1321 Förordning om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)

091321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i internrevisionsförordningen
(2006:1228);

utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att det i internrevisionsförordningen (2006:1228)

ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a §

Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtals-

anmälan och avskedande, när det gäller chefen för internrevisionen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. För ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet ska äldre bestäm-

melser gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2009:1321

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009