SFS 2009:1323 Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

091323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 a § lagen (1998:811) om in-

förande av miljöbalken ska ha följande lydelse.

10 a §

Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller

byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och
bygglagen (1987:10). Detta gäller även när en detaljplan för ett område som
tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnads-
plan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller för detaljplaneärenden som har inletts före

den 1 januari 2010 och som avslutas genom antagande av planen före den
1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 2009/10:28.

SFS 2009:1323

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009