SFS 2009:1325 Lag om ändring i lagen (2009:685) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

091325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2009:685) om �ndring i lagen <br/>(2004:1199) om handel med utsl�ppsr�tter;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:1199) om han-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">del med utsl�ppsr�tter</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 5 kap. 1 � i st�llet f�r dess lydelse enligt lagen (2009:685) om</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�ndring i n�mnda lag ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2009:685) om �ndring i</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">n�mnda lag ska inf�ras en ny punkt, 4, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r varje anl�ggning och f�r flygverksamhet ska verksamhetsut�varen</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">genom ber�kning eller m�tning �vervaka sina utsl�pp av de v�xthusgaser<br/>som tillst�ndet eller �vervaknings- och rapporteringsplanen avser och varje<br/>�r g�ra en rapport om utsl�ppen. Rapporten ska</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. inneh�lla en beskrivning av de m�t- eller ber�kningsmetoder som an-</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">v�nds, inklusive en uppgift om sammanlagda utsl�pp och om m�tningens el-<br/>ler ber�kningens s�kerhet samt uppgifter om kvalitetss�kring och kvalitets-<br/>kontroll,</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vara verifierad av en kontroll�r som �r ackrediterad f�r uppgiften enligt</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, och</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars �ret efter det kalen-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">der�r som rapporten avser.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. I fr�gor om utsl�pp av koldioxid fr�n anl�ggningar som sker f�re ut-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ngen av 2012 ska 5 kap. 1 � i dess �ldre lydelse till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ANDREAS CARLGREN<br/> Egon </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft10">Abresparr</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft10">(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft18">Prop. 2009/10:28, bet. 2009/10:MJU 11, rskr. 2009/10:90.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2009:685.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2009:1325</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2009:685) om �ndring i lagen
(2004:1199) om handel med utsl�ppsr�tter;

utf�rdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:1199) om han-

del med utsl�ppsr�tter

dels att 5 kap. 1 � i st�llet f�r dess lydelse enligt lagen (2009:685) om

�ndring i n�mnda lag ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2009:685) om �ndring i

n�mnda lag ska inf�ras en ny punkt, 4, av f�ljande lydelse.

5 kap.

1 �

2

F�r varje anl�ggning och f�r flygverksamhet ska verksamhetsut�varen

genom ber�kning eller m�tning �vervaka sina utsl�pp av de v�xthusgaser
som tillst�ndet eller �vervaknings- och rapporteringsplanen avser och varje
�r g�ra en rapport om utsl�ppen. Rapporten ska

1. inneh�lla en beskrivning av de m�t- eller ber�kningsmetoder som an-

v�nds, inklusive en uppgift om sammanlagda utsl�pp och om m�tningens el-
ler ber�kningens s�kerhet samt uppgifter om kvalitetss�kring och kvalitets-
kontroll,

2. vara verifierad av en kontroll�r som �r ackrediterad f�r uppgiften enligt

lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, och

3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars �ret efter det kalen-

der�r som rapporten avser.

4. I fr�gor om utsl�pp av koldioxid fr�n anl�ggningar som sker f�re ut-

g�ngen av 2012 ska 5 kap. 1 � i dess �ldre lydelse till�mpas.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN
Egon

Abresparr

(Milj�departementet)

1

Prop. 2009/10:28, bet. 2009/10:MJU 11, rskr. 2009/10:90.

2

Senaste lydelse 2009:685.

SFS 2009:1325

Utkom fr�n trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;