SFS 2009:1325 Lag om ändring i lagen (2009:685) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

091325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:685) om ändring i lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om han-

del med utsläppsrätter

dels att 5 kap. 1 § i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:685) om

ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2009:685) om ändring i

nämnda lag ska införas en ny punkt, 4, av följande lydelse.

5 kap.

1 §

2

För varje anläggning och för flygverksamhet ska verksamhetsutövaren

genom beräkning eller mätning övervaka sina utsläpp av de växthusgaser
som tillståndet eller övervaknings- och rapporteringsplanen avser och varje
år göra en rapport om utsläppen. Rapporten ska

1. innehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som an-

vänds, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens el-
ler beräkningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitets-
kontroll,

2. vara verifierad av en kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt

lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, och

3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det kalen-

derår som rapporten avser.

4. I frågor om utsläpp av koldioxid från anläggningar som sker före ut-

gången av 2012 ska 5 kap. 1 § i dess äldre lydelse tillämpas.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon

Abresparr

(Miljödepartementet)

1

Prop. 2009/10:28, bet. 2009/10:MJU 11, rskr. 2009/10:90.

2

Senaste lydelse 2009:685.

SFS 2009:1325

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009