SFS 2009:1326 Lag om ändring i miljöbalken

091326.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 2 §, 24 kap. 15 § och

26 kap. 9 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

16 kap.

2 §

2 Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt före-

skrifter meddelade med stöd av balken, får lämnas för begränsad tid. Reger-
ingen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan tidsbegränsning.

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter

meddelade med stöd av balken, får förenas med villkor.

Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får tillståndet begränsas till att

enbart avse ändringen (ändringstillstånd).

För verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199)

om handel med utsläppsrätter får dock inte beslutas villkor om begränsning
av utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten eller villkor som
genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av
koldioxidutsläpp. Detta gäller inte villkor som i fråga om dikväveoxid eller
perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

Bestämmelser om vilka mål som är ansökningsmål finns i 21 kap. 1 § och

bestämmelser om vad en ansökan i ett ansökningsmål ska innehålla finns i
22 kap. 1 §. Regeringen får meddela föreskrifter om vad en ansökan i ett
ärende ska innehålla.

24 kap.

15 §

3

En verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter får släppa ut koldioxid, dikväve-
oxid och perfluorkolväten enligt vad som följer av de tillstånd till utsläpp
som getts med stöd av den lagen utan hinder av att det med stöd av miljö-
balken eller äldre miljölagstiftning har beslutats villkor om begränsning av
utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten eller villkor som
genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av
koldioxidutsläpp. Detta gäller inte villkor om begränsning av utsläpp av

1 Prop. 2009/10:28, bet. 2009/10:MJU 11, rskr. 2009/10:90.

2 Senaste lydelse 2005:571.

3 Senaste lydelse 2005:571.

SFS 2009:1326

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1326

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

dikväveoxid eller perfluorkolväten som beslutats för att hindra betydande lo-
kala föroreningar.

26 kap.

9 §

4

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägg-

anden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte

tillgripas.

Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om till-

stånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §.

Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsyns-

myndighet från att meddela sådana brådskande förelägganden eller förbud
som är nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön
uppkommer.

I fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter får inte beslutas förelägganden
om begränsning av utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten
eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syf-
tar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden
som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra be-
tydande lokala föroreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon

Abresparr

(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse 2005:571.