SFS 2009:1327 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

091327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft82{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning <br/>om �ndring i f�rordningen (2004:1205) om handel <br/>med utsl�ppsr�tter;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2009.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft13">1 i fr�ga om f�rordningen (2004:1205) om handel</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">med utsl�ppsr�tter</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att nuvarande 17 a � ska betecknas 17 d �,<br/><i>dels </i>att bilagan ska betecknas bilaga 1,<br/><i>dels </i>att 3, 33 i och 40 �� samt den nya 17 d � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 17 a � ska s�ttas n�rmast f�re den nya 17 d �,<br/><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras tre nya paragrafer, 9 c, 17 b och</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">17 c ��, en ny bilaga, bilaga 2, samt n�rmast f�re 17 a och 17 b �� nya rub-<br/>riker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:595px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpningen av denna f�rordning har termer och uttryck den be-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">tydelse som anges i 49 c ��. I �vrigt har termer och uttryck i denna f�r-<br/>ordning samma betydelse som i lagen (2004:1199) om handel med utsl�pps-<br/>r�tter.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:685px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Med <i>f�rbr�nning</i> avses i denna f�rordning varje oxidation av ett</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">br�nsle, oavsett hur den v�rme, el eller mekaniska energi som produceras ge-<br/>nom denna process anv�nds, och all annan verksamhet som �r direkt f�r-<br/>knippad med processen, inklusive rening av r�kgaser. </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Krav p� tillst�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:798px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:798px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Det kr�vs tillst�nd f�r utsl�pp av v�xthusgaser f�r de verksamheter</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">som beskrivs i bilaga 2. </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">F�rsta stycket g�ller inte utsl�pp fr�n<br/>1. en anl�ggning eller del av anl�ggning som anv�nds endast f�r forskning</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">eller utveckling eller endast f�r provning av nya produkter eller nya pro-<br/>cesser,</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. en anl�ggning d�r det uteslutande anv�nds biomassa vid f�rbr�nning,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller</p> <p style="position:absolute;top:985px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om �nd-<br/>ring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att f�rb�ttra och utvidga gemenskapssystemet f�r<br/>handel med utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser (EUT L 140, 5.6.2009, s. 63, Celex<br/>32009L0029).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:910.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:1327</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:1327</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. en anl�ggning d�r man f�rutom vid start och st�ngning uteslutande an-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">v�nder biomassa vid f�rbr�nning.</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Uppgifter om utsl�pp 20052007</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som bedriver en verksamhet som beskrivs i bilaga 2 och som</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">inte omfattas av tillst�ndsplikt enligt 2 kap. 1 � lagen (2004:1199) om handel<br/>med utsl�ppsr�tter ska senast den 30 april 2010 till tillsynsmyndigheten l�m-<br/>na uppgifter om utsl�pp �ren 20052007.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 c �</b> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft20">Naturv�rdsverket ska senast den 30 juni 2010 kontrollera och efter</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">kontrollen �verl�mna de uppgifter om utsl�pp som avses i 17 b � till Europe-<br/>iska kommissionen.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om utsl�pp av koldioxid fr�n luftfartyg ska best�mmelserna</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">i lagen (2004:1199) om handel med utsl�ppsr�tter och denna f�rordning inte<br/>till�mpas p� </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft20">1. flygningar som uteslutande utf�rs vid officiella uppdrag f�r transport</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">av n�gon som i en stat utanf�r Europeiska unionen �r regerande monark,<br/>hans eller hennes n�rmaste familj, stats�verhuvud, regeringschef eller stats-<br/>r�d, om detta styrks genom uppgifter i f�rdplanen, </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft20">2. flygningar f�r milit�ra �ndam�l som genomf�rs med milit�ra luftfar-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tyg,</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft26">3. flygningar f�r tull- eller polis�ndam�l, <br/>4. flygningar i samband med efters�kning och r�ddning, flygningar f�r</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">brandbek�mpning, humanit�ra flygningar och ambulansflygningar, </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft20">5. flygningar som uteslutande genomf�rs enligt visuellflygregler enligt</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">bilaga 2 till den konvention ang�ende internationell civil luftfart som<br/>avslutades i Chicago den 7 december 1944 (S� 1946:2), </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft20">6. skolflygningar som uteslutande genomf�rs f�r att klassificera och</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">certifiera flygbes�ttning, om detta styrks genom en anteckning i f�rdplanen<br/>och flygningen inte anv�nds f�r passagerar- eller fraktbefordran, positione-<br/>ring eller �verf�ringsflygning, </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft20">7. flygningar som utan mellanlandningar p�b�rjas och avslutas vid</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">samma flygplats, </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft20">8. flygningar som uteslutande genomf�rs f�r vetenskapliga �ndam�l eller</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">i syfte att kontrollera, testa eller certifiera luftfartyg eller luftburen eller<br/>markbaserad utrustning, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft20">9. flygningar med luftfartyg vars maximala certifierade startmassa</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">understiger 5 700 kilogram, </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">10. flygningar som genomf�rs inom ramen f�r allm�n trafikplikt i enlighet</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">med r�dets f�rordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-luft-<br/>trafikf�retags tilltr�de till flyglinjer inom gemenskapen</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:596px;white-space:nowrap" class="ft23">4, p� flyglinje </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">a) som omfattar de yttersta randomr�dena i enlighet med artikel 349 i f�r-</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">draget om Europeiska unionens funktionss�tt, eller </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) d�r den erbjudna kapaciteten inte �verstiger 30 000 platser per �r, eller </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse av tidigare 17 a � 2009:910.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 EGT L 240, 24.8.1992, s. 8 (Celex 31992R2408).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2009:1327</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">11. flygningar som genomf�rs av en verksamhetsut�vare som �gnar sig �t</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">kommersiella lufttransporter och </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">a) som under tre fyram�nadersperioder i f�ljd genomf�r mindre �n 243</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">flygningar per period, eller </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">b) vars utsl�pp av koldioxid f�r flygningarna understiger 10 000 ton per</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">�r. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Undantaget i f�rsta stycket 11 g�ller inte flygningar som uteslutande ut-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">f�rs vid officiella uppdrag f�r transport av n�gon som �r regerande monark,<br/>hans eller hennes n�rmaste familj, stats�verhuvud, regeringschef eller stats-<br/>r�d i en stat som �r medlem i Europeiska unionen. </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>33 i �</b></p> <p style="position:absolute;top:360px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft33">5</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r Europeiska kommissionen har meddelat det beslut om riktm�r-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">ke som avses i handelsdirektivets artikel 3 f, punkt 5, ska Naturv�rdsverket<br/>ber�kna hur stor tilldelning som varje verksamhetsut�vare ska f� ur reserven.<br/>Om tilldelningen grundas p� ett p�b�rjande enligt 33 c � f�rsta stycket 1 ska<br/>ber�kningen g�ras genom att uppgiften om tonkilometer i ans�kan mul-<br/>tipliceras med det riktm�rke som avses i handelsdirektivets artikel 3 f, punkt<br/>5. Om tilldelningen grundas p� en �kning enligt 33 c � f�rsta stycket 2 ska<br/>ber�kningen motsvara det riktm�rke som avses i handelsdirektivets artikel 3<br/>f, punkt 5, multiplicerat med �kningen i tonkilometer i absoluta tal, som<br/>�verstiger det procenttal som avses i 33 c � f�rsta stycket 2. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Naturv�rdsverket ska ocks� ber�kna hur stor tilldelningen blir per �r till</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">varje verksamhetsut�vare. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Naturv�rdsverket ska senast tre m�nader efter det att Europeiska kommis-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">sionen meddelat sitt beslut om riktm�rke g�ra sin ber�kning, besluta om till-<br/>delningen i enlighet med ber�kningen och offentligg�ra resultatet av ber�k-<br/>ningen. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om tilldelningen grundas p� en �kning enligt 33 c � f�rsta stycket 2, ska</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">verksamhetsut�varen, oavsett vilket antal utsl�ppsr�tter som framr�knas en-<br/>ligt tredje stycket, aldrig tilldelas mer �n en miljon utsl�ppsr�tter. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>40 �</b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r sin verksamhet med kontof�ring f�r Statens energimyndighet ta</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">ut en s�rskild avgift, �ppningsavgift, enligt 4 kap. 20 � lagen (2004:1199)<br/>om handel med utsl�ppsr�tter. �ppningsavgiften ska vara 1 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">�ppningsavgiften ska betalas i f�rskott till Statens energimyndighet av</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">den som ans�ker om personligt konto i det svenska utsl�ppsr�ttsregistret. En<br/>s�dan f�rskottsbetalning �r en f�ruts�ttning f�r att ans�kan ska behandlas.<br/>Om ans�kan avsl�s eller �terkallas innan beslut fattats, ska f�rskottet �ter-<br/>betalas till s�kanden.</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft i fr�ga om 17 a � den 1 januari 2013 och i</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">�vrigt den 1 januari 2010. </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">5 Senaste lydelse 2009:910.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 2006:645. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2009:1327</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40"> Egon </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft40">Abresparr</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft40">(Milj�departementet)</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2009:1327</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:565px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Bilaga 2</i></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">Denna bilaga inneh�ller beskrivningar av verksamheter med utsl�pp av v�xt-<br/>husgaser. F�ljande anvisningar g�ller f�r bed�mningen av om en verksamhet<br/>omfattas av en beskrivning.</p> <p style="position:absolute;top:247px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Anvisning 1  Verksamhetsut�vare med flera verksamheter</i>: Om en verk-</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">samhetsut�vare bedriver flera verksamheter som omfattas av samma verk-<br/>samhetsbeskrivning och inom samma anl�ggning, ska de verksamheterna<br/>anses vara en verksamhet med den produktionskapacitet som verksam-<br/>heterna har tillsammans. </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Anvisning 2  Ber�kning av tillf�rd effekt</i>: N�r den sammanlagda tillf�rda</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">effekten ber�knas ska den tillf�rda effekten r�knas samman i alla tekniska<br/>enheter som f�rbr�nner br�nsle i anl�ggningen. S�dana enheter kan vara alla<br/>typer av pannor, br�nnare, turbiner, v�rmeaggregat, processugnar, f�rbr�n-<br/>ningsugnar, rostugnar, br�nnugnar, v�rmningsugnar, torkar, motorer, br�ns-<br/>leceller, enheter f�r tv�stegsf�rbr�nning, enheter f�r avskiljning av koldio-<br/>xid, facklor och enheter f�r termisk eller katalytisk efterbr�nning. I ber�k-<br/>ningen ska inte ing� enheter d�r den tillf�rda effekten �r mindre �n 3 mega-<br/>watt, d�r det som f�rbr�nns utg�rs av endast biomassa eller d�r fossila<br/>br�nslen anv�nds endast vid start och avst�ngning.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Anvisning 3  Tillf�rd effekt j�mf�rt med tr�skelv�rde</i>: Om en enhet an-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">v�nds f�r en verksamhet vars tr�skelv�rde inte uttrycks i sammanlagd till-<br/>f�rd effekt, ska tr�skelv�rdet f�r denna verksamhet ha f�retr�de vid bed�m-<br/>ningen av om verksamheten �r tillst�ndspliktig eller ej. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Anvisning 4  Enheter som f�rbr�nner br�nsle i andra verksamheter �n</i></p> <p style="position:absolute;top:600px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54"><i>f�rbr�nningsanl�ggningar</i>: Om en anl�ggning �verskrider tr�skelv�rdet f�r<br/>kapacitet i n�gon av verksamhetsbeskrivningarna i punkterna 127 ska alla<br/>enheter som f�rbr�nner br�nsle f�rutom enheter f�r f�rbr�nning av farligt<br/>avfall eller industriavfall ing� i tillst�ndet f�r utsl�pp av v�xthusgaser.</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>Verksamhetsbeskrivningar</b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>1.</b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft50">Utsl�pp av koldioxid fr�n en f�rbr�nningsanl�ggning som har en sam-</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">manlagd installerad tillf�rd effekt �ver 20 megawatt.</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Med en f�rbr�nningsanl�ggning avses inte en enhet d�r hush�llsavfall el-</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">ler farligt avfall f�rbr�nns, om verksamheten omfattas av tillst�nd f�r denna<br/>verksamhet enligt milj�balken eller f�reskrifter som har meddelats med st�d<br/>av balken.</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>2.</b></p> <p style="position:absolute;top:836px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft50">Utsl�pp av koldioxid fr�n ett mineraloljeraffinaderi. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Med mineraloljeraffinanderi avses en anl�ggning som omfattar samtliga</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">produktions- och f�rbr�nningsprocesser direkt f�rknippade med raffinering<br/>av mineralolja.</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>3.</b></p> <p style="position:absolute;top:924px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft50">Utsl�pp av koldioxid fr�n ett koksverk.</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Med koksverk avses en anl�ggning som omfattar samtliga produktions-</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">och f�rbr�nningsprocesser direkt f�rknippade med produktion av koks.<br/>Koksverk kan ing� i integrerade st�lverk som tekniskt sett �r direkt knutna<br/>till anl�ggningar f�r produktion och bearbetning av j�rnmetaller.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2009:1327</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>4.</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft60">Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r rostning, sintring och pelle-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">tering av sulfidmalm eller metallhaltig malm.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>5</b>.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft60">Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r tillverkning av tackj�rn el-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">ler prim�r eller sekund�r st�lproduktion till och med str�nggjutning, om pro-<br/>duktionskapaciteten �verstiger 2,5 ton per timme.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>6</b>.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft60">Utsl�pp av koldioxid fr�n ett valsverk, en v�rmningsugn, en v�rmebe-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">handlingsugn, en smedja, ett gjuteri, en anl�ggning f�r ytbel�ggning eller<br/>betning eller annan anl�ggning, om </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">1. verksamheten inneb�r produktion eller bearbetning av j�rnmetaller eller</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">ferrolegeringar, och</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">2. det i verksamheten anv�nds en eller flera f�rbr�nningsenheter med en</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">sammanlagd tillf�rd effekt som �r st�rre �n 20 megawatt.</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>7.</b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft60">Utsl�pp av koldioxid eller perfluorkolv�ten fr�n en anl�ggning f�r pri-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">m�r aluminiumproduktion.</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>8.</b></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft60">Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r sekund�r aluminiumpro-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">duktion, om det i verksamheten anv�nds en eller flera f�rbr�nningsenheter<br/>med en sammanlagd tillf�rd effekt som �r st�rre �n 20 megawatt.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>9.</b></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft60">Utsl�pp av koldioxid fr�n en produktions- eller f�rbr�nningsprocess</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">som �r direkt f�rknippad med produktion av legeringar, raffinering, form-<br/>gjutning eller annan produktion av n�gon annan metall �n j�rn, om det i<br/>verksamheten anv�nds en eller flera f�rbr�nningsenheter med en samman-<br/>lagd tillf�rd effekt, inklusive br�nslen som anv�nds som reduktionsmedel,<br/>som �r st�rre �n 20 megawatt.</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>10.</b></p> <p style="position:absolute;top:679px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft60">Utsl�pp av koldioxid fr�n produktion av cementklinker, om produk-</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">tionen sker</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">1. i en ugn med en produktionskapacitet som �verstiger 50 ton per dag,</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">om ugnen inte �r en roterugn, eller</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">2. i en roterugn med en produktionskapacitet som �verstiger 500 ton per</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">dag.</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>11.</b></p> <p style="position:absolute;top:804px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft60">Utsl�pp av koldioxid fr�n produktion av kalk eller br�nning av dolomit</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">eller magnesit, om produktionen eller br�nningen sker</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">1. i en ugn med en produktionskapacitet som �verstiger 50 ton per dag,</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">om ugnen inte �r en roterugn, eller</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">2. i en roterugn.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>12.</b></p> <p style="position:absolute;top:911px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft60">Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning som �r avsedd f�r tillverkning</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">av glasfiber eller annan produktion av glas, om sm�ltningskapaciteten �ver-<br/>stiger 20 ton per dag.</p> <p style="position:absolute;top:982px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>13.</b></p> <p style="position:absolute;top:982px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft60">Utsl�pp av koldioxid fr�n tillverkning av keramiska takpannor, tegel,</p> <p style="position:absolute;top:999px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">eldfast sten, kakel, stengods, porslin eller andra keramiska produkter genom<br/>br�nning, om produktionskapaciteten �verstiger 75 ton per dygn.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2009:1327</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>14.</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r tillverkning av isolerings-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73">material av mineralull som g�rs av glas, sten eller slagg, om sm�ltnings-<br/>kapaciteten �verstiger 20 ton per dag.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>15.</b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r torkning eller br�nning av</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73">gips eller framst�llning av gipsplattor eller andra gipsprodukter, om det i<br/>verksamheten anv�nds en eller flera f�rbr�nningsenheter med en samman-<br/>lagd tillf�rd effekt som �r st�rre �n 20 megawatt.</p> <p style="position:absolute;top:326px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>16.</b></p> <p style="position:absolute;top:326px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r tillverkning av pappers-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">massa av tr� eller andra fibermaterial.</p> <p style="position:absolute;top:379px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>17.</b></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r tillverkning av papper el-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">ler kartong, om produktionskapaciteten �verstiger 20 ton per dag.</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>18.</b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r att genom f�rkolning av</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73">olja, tj�ra, kracknings- eller destillationsrester eller annat organiskt �mne<br/>producera kimr�k, om </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">1. anl�ggningen omfattar samtliga produktions- och f�rbr�nningsproces-</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">ser f�r produktion av kimr�k, och</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">2. det i verksamheten anv�nds en eller flera f�rbr�nningsenheter med en</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">sammanlagd tillf�rd effekt som �r st�rre �n 20 megawatt.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>19.</b></p> <p style="position:absolute;top:572px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Utsl�pp av koldioxid eller dikv�veoxid fr�n en anl�ggning f�r produk-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">tion av adipinsyra. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>20.</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Utsl�pp av koldioxid eller dikv�veoxid fr�n en anl�ggning f�r produk-</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">tion av glyoxal eller glyoxalsyra. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>21.</b></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r produktion av ammoniak. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>22.</b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r att genom krackning, re-</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73">formering, delvis eller full oxidation eller liknande processer producera en<br/>organisk baskemikalie, om produktionskapaciteten �verstiger 100 ton per<br/>dag.</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>23.</b></p> <p style="position:absolute;top:801px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r att genom reformering el-</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73">ler partiell oxidation producera v�tgas eller syntesgas, om produktions-<br/>kapaciteten �verstiger 25 ton per dag.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>24.</b></p> <p style="position:absolute;top:872px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r produktion av natriumkar-</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">bonat eller natriumbikarbonat.</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>25.</b></p> <p style="position:absolute;top:924px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r geologisk lagring av kol-</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73">dioxid, om lagringen inneb�r att anl�ggningen �r tillst�ndspliktig enligt f�r-<br/>ordningen (1998:899) om milj�farlig verksamhet och h�lsoskydd.</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>26.</b></p> <p style="position:absolute;top:995px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft70">Utsl�pp av koldioxid fr�n en r�rledning avsedd f�r att transportera kol-</p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">dioxid till en s�dan lagringsanl�ggning som beskrivs i 25.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2009:1327</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft82">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft82">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>27. </b>Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning som �r avsedd f�r att avskilja<br/>koldioxid fr�n en anl�ggning som beskrivs i 124 s� att gasen kan transpor-<br/>teras genom en s�dan r�rledning som beskrivs i 26.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2004:1205) om handel
med utsl�ppsr�tter;

utf�rdad den 3 december 2009.

Regeringen f�reskriver

1 i fr�ga om f�rordningen (2004:1205) om handel

med utsl�ppsr�tter

dels att nuvarande 17 a � ska betecknas 17 d �,
dels att bilagan ska betecknas bilaga 1,
dels att 3, 33 i och 40 �� samt den nya 17 d � ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 17 a � ska s�ttas n�rmast f�re den nya 17 d �,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras tre nya paragrafer, 9 c, 17 b och

17 c ��, en ny bilaga, bilaga 2, samt n�rmast f�re 17 a och 17 b �� nya rub-
riker av f�ljande lydelse.

3 �

2

Vid till�mpningen av denna f�rordning har termer och uttryck den be-

tydelse som anges i 49 c ��. I �vrigt har termer och uttryck i denna f�r-
ordning samma betydelse som i lagen (2004:1199) om handel med utsl�pps-
r�tter.

9 c �

Med f�rbr�nning avses i denna f�rordning varje oxidation av ett

br�nsle, oavsett hur den v�rme, el eller mekaniska energi som produceras ge-
nom denna process anv�nds, och all annan verksamhet som �r direkt f�r-
knippad med processen, inklusive rening av r�kgaser.

Krav p� tillst�nd

17 a �

Det kr�vs tillst�nd f�r utsl�pp av v�xthusgaser f�r de verksamheter

som beskrivs i bilaga 2.

F�rsta stycket g�ller inte utsl�pp fr�n
1. en anl�ggning eller del av anl�ggning som anv�nds endast f�r forskning

eller utveckling eller endast f�r provning av nya produkter eller nya pro-
cesser,

2. en anl�ggning d�r det uteslutande anv�nds biomassa vid f�rbr�nning,

eller

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om �nd-
ring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att f�rb�ttra och utvidga gemenskapssystemet f�r
handel med utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser (EUT L 140, 5.6.2009, s. 63, Celex
32009L0029).

2 Senaste lydelse 2009:910.

SFS 2009:1327

Utkom fr�n trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1327

3. en anl�ggning d�r man f�rutom vid start och st�ngning uteslutande an-

v�nder biomassa vid f�rbr�nning.

Uppgifter om utsl�pp 20052007

17 b �

Den som bedriver en verksamhet som beskrivs i bilaga 2 och som

inte omfattas av tillst�ndsplikt enligt 2 kap. 1 � lagen (2004:1199) om handel
med utsl�ppsr�tter ska senast den 30 april 2010 till tillsynsmyndigheten l�m-
na uppgifter om utsl�pp �ren 20052007.

17 c �

Naturv�rdsverket ska senast den 30 juni 2010 kontrollera och efter

kontrollen �verl�mna de uppgifter om utsl�pp som avses i 17 b � till Europe-
iska kommissionen.

17 d �

3

I fr�ga om utsl�pp av koldioxid fr�n luftfartyg ska best�mmelserna

i lagen (2004:1199) om handel med utsl�ppsr�tter och denna f�rordning inte
till�mpas p�

1. flygningar som uteslutande utf�rs vid officiella uppdrag f�r transport

av n�gon som i en stat utanf�r Europeiska unionen �r regerande monark,
hans eller hennes n�rmaste familj, stats�verhuvud, regeringschef eller stats-
r�d, om detta styrks genom uppgifter i f�rdplanen,

2. flygningar f�r milit�ra �ndam�l som genomf�rs med milit�ra luftfar-

tyg,

3. flygningar f�r tull- eller polis�ndam�l,
4. flygningar i samband med efters�kning och r�ddning, flygningar f�r

brandbek�mpning, humanit�ra flygningar och ambulansflygningar,

5. flygningar som uteslutande genomf�rs enligt visuellflygregler enligt

bilaga 2 till den konvention ang�ende internationell civil luftfart som
avslutades i Chicago den 7 december 1944 (S� 1946:2),

6. skolflygningar som uteslutande genomf�rs f�r att klassificera och

certifiera flygbes�ttning, om detta styrks genom en anteckning i f�rdplanen
och flygningen inte anv�nds f�r passagerar- eller fraktbefordran, positione-
ring eller �verf�ringsflygning,

7. flygningar som utan mellanlandningar p�b�rjas och avslutas vid

samma flygplats,

8. flygningar som uteslutande genomf�rs f�r vetenskapliga �ndam�l eller

i syfte att kontrollera, testa eller certifiera luftfartyg eller luftburen eller
markbaserad utrustning,

9. flygningar med luftfartyg vars maximala certifierade startmassa

understiger 5 700 kilogram,

10. flygningar som genomf�rs inom ramen f�r allm�n trafikplikt i enlighet

med r�dets f�rordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-luft-
trafikf�retags tilltr�de till flyglinjer inom gemenskapen

4, p� flyglinje

a) som omfattar de yttersta randomr�dena i enlighet med artikel 349 i f�r-

draget om Europeiska unionens funktionss�tt, eller

b) d�r den erbjudna kapaciteten inte �verstiger 30 000 platser per �r, eller

3 Senaste lydelse av tidigare 17 a � 2009:910.

4 EGT L 240, 24.8.1992, s. 8 (Celex 31992R2408).

background image

3

SFS 2009:1327

11. flygningar som genomf�rs av en verksamhetsut�vare som �gnar sig �t

kommersiella lufttransporter och

a) som under tre fyram�nadersperioder i f�ljd genomf�r mindre �n 243

flygningar per period, eller

b) vars utsl�pp av koldioxid f�r flygningarna understiger 10 000 ton per

�r.

Undantaget i f�rsta stycket 11 g�ller inte flygningar som uteslutande ut-

f�rs vid officiella uppdrag f�r transport av n�gon som �r regerande monark,
hans eller hennes n�rmaste familj, stats�verhuvud, regeringschef eller stats-
r�d i en stat som �r medlem i Europeiska unionen.

33 i �

5

N�r Europeiska kommissionen har meddelat det beslut om riktm�r-

ke som avses i handelsdirektivets artikel 3 f, punkt 5, ska Naturv�rdsverket
ber�kna hur stor tilldelning som varje verksamhetsut�vare ska f� ur reserven.
Om tilldelningen grundas p� ett p�b�rjande enligt 33 c � f�rsta stycket 1 ska
ber�kningen g�ras genom att uppgiften om tonkilometer i ans�kan mul-
tipliceras med det riktm�rke som avses i handelsdirektivets artikel 3 f, punkt
5. Om tilldelningen grundas p� en �kning enligt 33 c � f�rsta stycket 2 ska
ber�kningen motsvara det riktm�rke som avses i handelsdirektivets artikel 3
f, punkt 5, multiplicerat med �kningen i tonkilometer i absoluta tal, som
�verstiger det procenttal som avses i 33 c � f�rsta stycket 2.

Naturv�rdsverket ska ocks� ber�kna hur stor tilldelningen blir per �r till

varje verksamhetsut�vare.

Naturv�rdsverket ska senast tre m�nader efter det att Europeiska kommis-

sionen meddelat sitt beslut om riktm�rke g�ra sin ber�kning, besluta om till-
delningen i enlighet med ber�kningen och offentligg�ra resultatet av ber�k-
ningen.

Om tilldelningen grundas p� en �kning enligt 33 c � f�rsta stycket 2, ska

verksamhetsut�varen, oavsett vilket antal utsl�ppsr�tter som framr�knas en-
ligt tredje stycket, aldrig tilldelas mer �n en miljon utsl�ppsr�tter.

40 �

6

F�r sin verksamhet med kontof�ring f�r Statens energimyndighet ta

ut en s�rskild avgift, �ppningsavgift, enligt 4 kap. 20 � lagen (2004:1199)
om handel med utsl�ppsr�tter. �ppningsavgiften ska vara 1 000 kronor.

�ppningsavgiften ska betalas i f�rskott till Statens energimyndighet av

den som ans�ker om personligt konto i det svenska utsl�ppsr�ttsregistret. En
s�dan f�rskottsbetalning �r en f�ruts�ttning f�r att ans�kan ska behandlas.
Om ans�kan avsl�s eller �terkallas innan beslut fattats, ska f�rskottet �ter-
betalas till s�kanden.

Denna f�rordning tr�der i kraft i fr�ga om 17 a � den 1 januari 2013 och i

�vrigt den 1 januari 2010.

5 Senaste lydelse 2009:910.

6 Senaste lydelse 2006:645. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

background image

4

SFS 2009:1327

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon

Abresparr

(Milj�departementet)

background image

5

SFS 2009:1327

Bilaga 2

Denna bilaga inneh�ller beskrivningar av verksamheter med utsl�pp av v�xt-
husgaser. F�ljande anvisningar g�ller f�r bed�mningen av om en verksamhet
omfattas av en beskrivning.

Anvisning 1  Verksamhetsut�vare med flera verksamheter: Om en verk-

samhetsut�vare bedriver flera verksamheter som omfattas av samma verk-
samhetsbeskrivning och inom samma anl�ggning, ska de verksamheterna
anses vara en verksamhet med den produktionskapacitet som verksam-
heterna har tillsammans.

Anvisning 2  Ber�kning av tillf�rd effekt: N�r den sammanlagda tillf�rda

effekten ber�knas ska den tillf�rda effekten r�knas samman i alla tekniska
enheter som f�rbr�nner br�nsle i anl�ggningen. S�dana enheter kan vara alla
typer av pannor, br�nnare, turbiner, v�rmeaggregat, processugnar, f�rbr�n-
ningsugnar, rostugnar, br�nnugnar, v�rmningsugnar, torkar, motorer, br�ns-
leceller, enheter f�r tv�stegsf�rbr�nning, enheter f�r avskiljning av koldio-
xid, facklor och enheter f�r termisk eller katalytisk efterbr�nning. I ber�k-
ningen ska inte ing� enheter d�r den tillf�rda effekten �r mindre �n 3 mega-
watt, d�r det som f�rbr�nns utg�rs av endast biomassa eller d�r fossila
br�nslen anv�nds endast vid start och avst�ngning.

Anvisning 3  Tillf�rd effekt j�mf�rt med tr�skelv�rde: Om en enhet an-

v�nds f�r en verksamhet vars tr�skelv�rde inte uttrycks i sammanlagd till-
f�rd effekt, ska tr�skelv�rdet f�r denna verksamhet ha f�retr�de vid bed�m-
ningen av om verksamheten �r tillst�ndspliktig eller ej.

Anvisning 4  Enheter som f�rbr�nner br�nsle i andra verksamheter �n

f�rbr�nningsanl�ggningar: Om en anl�ggning �verskrider tr�skelv�rdet f�r
kapacitet i n�gon av verksamhetsbeskrivningarna i punkterna 127 ska alla
enheter som f�rbr�nner br�nsle f�rutom enheter f�r f�rbr�nning av farligt
avfall eller industriavfall ing� i tillst�ndet f�r utsl�pp av v�xthusgaser.

Verksamhetsbeskrivningar

1.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en f�rbr�nningsanl�ggning som har en sam-

manlagd installerad tillf�rd effekt �ver 20 megawatt.

Med en f�rbr�nningsanl�ggning avses inte en enhet d�r hush�llsavfall el-

ler farligt avfall f�rbr�nns, om verksamheten omfattas av tillst�nd f�r denna
verksamhet enligt milj�balken eller f�reskrifter som har meddelats med st�d
av balken.

2.

Utsl�pp av koldioxid fr�n ett mineraloljeraffinaderi.

Med mineraloljeraffinanderi avses en anl�ggning som omfattar samtliga

produktions- och f�rbr�nningsprocesser direkt f�rknippade med raffinering
av mineralolja.

3.

Utsl�pp av koldioxid fr�n ett koksverk.

Med koksverk avses en anl�ggning som omfattar samtliga produktions-

och f�rbr�nningsprocesser direkt f�rknippade med produktion av koks.
Koksverk kan ing� i integrerade st�lverk som tekniskt sett �r direkt knutna
till anl�ggningar f�r produktion och bearbetning av j�rnmetaller.

background image

6

SFS 2009:1327

4.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r rostning, sintring och pelle-

tering av sulfidmalm eller metallhaltig malm.

5.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r tillverkning av tackj�rn el-

ler prim�r eller sekund�r st�lproduktion till och med str�nggjutning, om pro-
duktionskapaciteten �verstiger 2,5 ton per timme.

6.

Utsl�pp av koldioxid fr�n ett valsverk, en v�rmningsugn, en v�rmebe-

handlingsugn, en smedja, ett gjuteri, en anl�ggning f�r ytbel�ggning eller
betning eller annan anl�ggning, om

1. verksamheten inneb�r produktion eller bearbetning av j�rnmetaller eller

ferrolegeringar, och

2. det i verksamheten anv�nds en eller flera f�rbr�nningsenheter med en

sammanlagd tillf�rd effekt som �r st�rre �n 20 megawatt.

7.

Utsl�pp av koldioxid eller perfluorkolv�ten fr�n en anl�ggning f�r pri-

m�r aluminiumproduktion.

8.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r sekund�r aluminiumpro-

duktion, om det i verksamheten anv�nds en eller flera f�rbr�nningsenheter
med en sammanlagd tillf�rd effekt som �r st�rre �n 20 megawatt.

9.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en produktions- eller f�rbr�nningsprocess

som �r direkt f�rknippad med produktion av legeringar, raffinering, form-
gjutning eller annan produktion av n�gon annan metall �n j�rn, om det i
verksamheten anv�nds en eller flera f�rbr�nningsenheter med en samman-
lagd tillf�rd effekt, inklusive br�nslen som anv�nds som reduktionsmedel,
som �r st�rre �n 20 megawatt.

10.

Utsl�pp av koldioxid fr�n produktion av cementklinker, om produk-

tionen sker

1. i en ugn med en produktionskapacitet som �verstiger 50 ton per dag,

om ugnen inte �r en roterugn, eller

2. i en roterugn med en produktionskapacitet som �verstiger 500 ton per

dag.

11.

Utsl�pp av koldioxid fr�n produktion av kalk eller br�nning av dolomit

eller magnesit, om produktionen eller br�nningen sker

1. i en ugn med en produktionskapacitet som �verstiger 50 ton per dag,

om ugnen inte �r en roterugn, eller

2. i en roterugn.

12.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning som �r avsedd f�r tillverkning

av glasfiber eller annan produktion av glas, om sm�ltningskapaciteten �ver-
stiger 20 ton per dag.

13.

Utsl�pp av koldioxid fr�n tillverkning av keramiska takpannor, tegel,

eldfast sten, kakel, stengods, porslin eller andra keramiska produkter genom
br�nning, om produktionskapaciteten �verstiger 75 ton per dygn.

background image

7

SFS 2009:1327

14.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r tillverkning av isolerings-

material av mineralull som g�rs av glas, sten eller slagg, om sm�ltnings-
kapaciteten �verstiger 20 ton per dag.

15.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r torkning eller br�nning av

gips eller framst�llning av gipsplattor eller andra gipsprodukter, om det i
verksamheten anv�nds en eller flera f�rbr�nningsenheter med en samman-
lagd tillf�rd effekt som �r st�rre �n 20 megawatt.

16.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r tillverkning av pappers-

massa av tr� eller andra fibermaterial.

17.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r tillverkning av papper el-

ler kartong, om produktionskapaciteten �verstiger 20 ton per dag.

18.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r att genom f�rkolning av

olja, tj�ra, kracknings- eller destillationsrester eller annat organiskt �mne
producera kimr�k, om

1. anl�ggningen omfattar samtliga produktions- och f�rbr�nningsproces-

ser f�r produktion av kimr�k, och

2. det i verksamheten anv�nds en eller flera f�rbr�nningsenheter med en

sammanlagd tillf�rd effekt som �r st�rre �n 20 megawatt.

19.

Utsl�pp av koldioxid eller dikv�veoxid fr�n en anl�ggning f�r produk-

tion av adipinsyra.

20.

Utsl�pp av koldioxid eller dikv�veoxid fr�n en anl�ggning f�r produk-

tion av glyoxal eller glyoxalsyra.

21.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r produktion av ammoniak.

22.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r att genom krackning, re-

formering, delvis eller full oxidation eller liknande processer producera en
organisk baskemikalie, om produktionskapaciteten �verstiger 100 ton per
dag.

23.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r att genom reformering el-

ler partiell oxidation producera v�tgas eller syntesgas, om produktions-
kapaciteten �verstiger 25 ton per dag.

24.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r produktion av natriumkar-

bonat eller natriumbikarbonat.

25.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning f�r geologisk lagring av kol-

dioxid, om lagringen inneb�r att anl�ggningen �r tillst�ndspliktig enligt f�r-
ordningen (1998:899) om milj�farlig verksamhet och h�lsoskydd.

26.

Utsl�pp av koldioxid fr�n en r�rledning avsedd f�r att transportera kol-

dioxid till en s�dan lagringsanl�ggning som beskrivs i 25.

background image

8

SFS 2009:1327

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

27. Utsl�pp av koldioxid fr�n en anl�ggning som �r avsedd f�r att avskilja
koldioxid fr�n en anl�ggning som beskrivs i 124 s� att gasen kan transpor-
teras genom en s�dan r�rledning som beskrivs i 26.

;