SFS 2009:1327 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

091327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2004:1205) om handel

med utsläppsrätter

dels att nuvarande 17 a § ska betecknas 17 d §,
dels att bilagan ska betecknas bilaga 1,
dels att 3, 33 i och 40 §§ samt den nya 17 d § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 17 a § ska sättas närmast före den nya 17 d §,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 9 c, 17 b och

17 c §§, en ny bilaga, bilaga 2, samt närmast före 17 a och 17 b §§ nya rub-
riker av följande lydelse.

3 §

2

Vid tillämpningen av denna förordning har termer och uttryck den be-

tydelse som anges i 4�9 c §§. I övrigt har termer och uttryck i denna för-
ordning samma betydelse som i lagen (2004:1199) om handel med utsläpps-
rätter.

9 c §

Med förbränning avses i denna förordning varje oxidation av ett

bränsle, oavsett hur den värme, el eller mekaniska energi som produceras ge-
nom denna process används, och all annan verksamhet som är direkt för-
knippad med processen, inklusive rening av rökgaser.

Krav på tillstånd

17 a §

Det krävs tillstånd för utsläpp av växthusgaser för de verksamheter

som beskrivs i bilaga 2.

Första stycket gäller inte utsläpp från
1. en anläggning eller del av anläggning som används endast för forskning

eller utveckling eller endast för provning av nya produkter eller nya pro-
cesser,

2. en anläggning där det uteslutande används biomassa vid förbränning,

eller

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om änd-
ring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EUT L 140, 5.6.2009, s. 63, Celex
32009L0029).

2 Senaste lydelse 2009:910.

SFS 2009:1327

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1327

3. en anläggning där man förutom vid start och stängning uteslutande an-

vänder biomassa vid förbränning.

Uppgifter om utsläpp 2005�2007

17 b §

Den som bedriver en verksamhet som beskrivs i bilaga 2 och som

inte omfattas av tillståndsplikt enligt 2 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter ska senast den 30 april 2010 till tillsynsmyndigheten läm-
na uppgifter om utsläpp åren 2005�2007.

17 c §

Naturvårdsverket ska senast den 30 juni 2010 kontrollera och efter

kontrollen överlämna de uppgifter om utsläpp som avses i 17 b § till Europe-
iska kommissionen.

17 d §

3

I fråga om utsläpp av koldioxid från luftfartyg ska bestämmelserna

i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och denna förordning inte
tillämpas på

1. flygningar som uteslutande utförs vid officiella uppdrag för transport

av någon som i en stat utanför Europeiska unionen är regerande monark,
hans eller hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschef eller stats-
råd, om detta styrks genom uppgifter i färdplanen,

2. flygningar för militära ändamål som genomförs med militära luftfar-

tyg,

3. flygningar för tull- eller polisändamål,
4. flygningar i samband med eftersökning och räddning, flygningar för

brandbekämpning, humanitära flygningar och ambulansflygningar,

5. flygningar som uteslutande genomförs enligt visuellflygregler enligt

bilaga 2 till den konvention angående internationell civil luftfart som
avslutades i Chicago den 7 december 1944 (S� 1946:2),

6. skolflygningar som uteslutande genomförs för att klassificera och

certifiera flygbesättning, om detta styrks genom en anteckning i färdplanen
och flygningen inte används för passagerar- eller fraktbefordran, positione-
ring eller överföringsflygning,

7. flygningar som utan mellanlandningar påbörjas och avslutas vid

samma flygplats,

8. flygningar som uteslutande genomförs för vetenskapliga ändamål eller

i syfte att kontrollera, testa eller certifiera luftfartyg eller luftburen eller
markbaserad utrustning,

9. flygningar med luftfartyg vars maximala certifierade startmassa

understiger 5 700 kilogram,

10. flygningar som genomförs inom ramen för allmän trafikplikt i enlighet

med rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-luft-
trafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen

4, på flyglinje

a) som omfattar de yttersta randområdena i enlighet med artikel 349 i för-

draget om Europeiska unionens funktionssätt, eller

b) där den erbjudna kapaciteten inte överstiger 30 000 platser per år, eller

3 Senaste lydelse av tidigare 17 a § 2009:910.

4 EGT L 240, 24.8.1992, s. 8 (Celex 31992R2408).

background image

3

SFS 2009:1327

11. flygningar som genomförs av en verksamhetsutövare som ägnar sig åt

kommersiella lufttransporter och

a) som under tre fyramånadersperioder i följd genomför mindre än 243

flygningar per period, eller

b) vars utsläpp av koldioxid för flygningarna understiger 10 000 ton per

år.

Undantaget i första stycket 11 gäller inte flygningar som uteslutande ut-

förs vid officiella uppdrag för transport av någon som är regerande monark,
hans eller hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschef eller stats-
råd i en stat som är medlem i Europeiska unionen.

33 i §

5

När Europeiska kommissionen har meddelat det beslut om riktmär-

ke som avses i handelsdirektivets artikel 3 f, punkt 5, ska Naturvårdsverket
beräkna hur stor tilldelning som varje verksamhetsutövare ska få ur reserven.
Om tilldelningen grundas på ett påbörjande enligt 33 c § första stycket 1 ska
beräkningen göras genom att uppgiften om tonkilometer i ansökan mul-
tipliceras med det riktmärke som avses i handelsdirektivets artikel 3 f, punkt
5. Om tilldelningen grundas på en ökning enligt 33 c § första stycket 2 ska
beräkningen motsvara det riktmärke som avses i handelsdirektivets artikel 3
f, punkt 5, multiplicerat med ökningen i tonkilometer i absoluta tal, som
överstiger det procenttal som avses i 33 c § första stycket 2.

Naturvårdsverket ska också beräkna hur stor tilldelningen blir per år till

varje verksamhetsutövare.

Naturvårdsverket ska senast tre månader efter det att Europeiska kommis-

sionen meddelat sitt beslut om riktmärke göra sin beräkning, besluta om till-
delningen i enlighet med beräkningen och offentliggöra resultatet av beräk-
ningen.

Om tilldelningen grundas på en ökning enligt 33 c § första stycket 2, ska

verksamhetsutövaren, oavsett vilket antal utsläppsrätter som framräknas en-
ligt tredje stycket, aldrig tilldelas mer än en miljon utsläppsrätter.

40 §

6

För sin verksamhet med kontoföring får Statens energimyndighet ta

ut en särskild avgift, öppningsavgift, enligt 4 kap. 20 § lagen (2004:1199)
om handel med utsläppsrätter. �ppningsavgiften ska vara 1 000 kronor.

�ppningsavgiften ska betalas i förskott till Statens energimyndighet av

den som ansöker om personligt konto i det svenska utsläppsrättsregistret. En
sådan förskottsbetalning är en förutsättning för att ansökan ska behandlas.
Om ansökan avslås eller återkallas innan beslut fattats, ska förskottet åter-
betalas till sökanden.

Denna förordning träder i kraft i fråga om 17 a § den 1 januari 2013 och i

övrigt den 1 januari 2010.

5 Senaste lydelse 2009:910.

6 Senaste lydelse 2006:645. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

4

SFS 2009:1327

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon

Abresparr

(Miljödepartementet)

background image

5

SFS 2009:1327

Bilaga 2

Denna bilaga innehåller beskrivningar av verksamheter med utsläpp av växt-
husgaser. Följande anvisningar gäller för bedömningen av om en verksamhet
omfattas av en beskrivning.

Anvisning 1 � Verksamhetsutövare med flera verksamheter: Om en verk-

samhetsutövare bedriver flera verksamheter som omfattas av samma verk-
samhetsbeskrivning och inom samma anläggning, ska de verksamheterna
anses vara en verksamhet med den produktionskapacitet som verksam-
heterna har tillsammans.

Anvisning 2 � Beräkning av tillförd effekt: När den sammanlagda tillförda

effekten beräknas ska den tillförda effekten räknas samman i alla tekniska
enheter som förbränner bränsle i anläggningen. Sådana enheter kan vara alla
typer av pannor, brännare, turbiner, värmeaggregat, processugnar, förbrän-
ningsugnar, rostugnar, brännugnar, värmningsugnar, torkar, motorer, bräns-
leceller, enheter för tvåstegsförbränning, enheter för avskiljning av koldio-
xid, facklor och enheter för termisk eller katalytisk efterbränning. I beräk-
ningen ska inte ingå enheter där den tillförda effekten är mindre än 3 mega-
watt, där det som förbränns utgörs av endast biomassa eller där fossila
bränslen används endast vid start och avstängning.

Anvisning 3 � Tillförd effekt jämfört med tröskelvärde: Om en enhet an-

vänds för en verksamhet vars tröskelvärde inte uttrycks i sammanlagd till-
förd effekt, ska tröskelvärdet för denna verksamhet ha företräde vid bedöm-
ningen av om verksamheten är tillståndspliktig eller ej.

Anvisning 4 � Enheter som förbränner bränsle i andra verksamheter än

förbränningsanläggningar: Om en anläggning överskrider tröskelvärdet för
kapacitet i någon av verksamhetsbeskrivningarna i punkterna 1�27 ska alla
enheter som förbränner bränsle förutom enheter för förbränning av farligt
avfall eller industriavfall ingå i tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

Verksamhetsbeskrivningar

1.

Utsläpp av koldioxid från en förbränningsanläggning som har en sam-

manlagd installerad tillförd effekt över 20 megawatt.

Med en förbränningsanläggning avses inte en enhet där hushållsavfall el-

ler farligt avfall förbränns, om verksamheten omfattas av tillstånd för denna
verksamhet enligt miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd
av balken.

2.

Utsläpp av koldioxid från ett mineraloljeraffinaderi.

Med mineraloljeraffinanderi avses en anläggning som omfattar samtliga

produktions- och förbränningsprocesser direkt förknippade med raffinering
av mineralolja.

3.

Utsläpp av koldioxid från ett koksverk.

Med koksverk avses en anläggning som omfattar samtliga produktions-

och förbränningsprocesser direkt förknippade med produktion av koks.
Koksverk kan ingå i integrerade stålverk som tekniskt sett är direkt knutna
till anläggningar för produktion och bearbetning av järnmetaller.

background image

6

SFS 2009:1327

4.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för rostning, sintring och pelle-

tering av sulfidmalm eller metallhaltig malm.

5.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av tackjärn el-

ler primär eller sekundär stålproduktion till och med stränggjutning, om pro-
duktionskapaciteten överstiger 2,5 ton per timme.

6.

Utsläpp av koldioxid från ett valsverk, en värmningsugn, en värmebe-

handlingsugn, en smedja, ett gjuteri, en anläggning för ytbeläggning eller
betning eller annan anläggning, om

1. verksamheten innebär produktion eller bearbetning av järnmetaller eller

ferrolegeringar, och

2. det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en

sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

7.

Utsläpp av koldioxid eller perfluorkolväten från en anläggning för pri-

mär aluminiumproduktion.

8.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för sekundär aluminiumpro-

duktion, om det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter
med en sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

9.

Utsläpp av koldioxid från en produktions- eller förbränningsprocess

som är direkt förknippad med produktion av legeringar, raffinering, form-
gjutning eller annan produktion av någon annan metall än järn, om det i
verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en samman-
lagd tillförd effekt, inklusive bränslen som används som reduktionsmedel,
som är större än 20 megawatt.

10.

Utsläpp av koldioxid från produktion av cementklinker, om produk-

tionen sker

1. i en ugn med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag,

om ugnen inte är en roterugn, eller

2. i en roterugn med en produktionskapacitet som överstiger 500 ton per

dag.

11.

Utsläpp av koldioxid från produktion av kalk eller bränning av dolomit

eller magnesit, om produktionen eller bränningen sker

1. i en ugn med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag,

om ugnen inte är en roterugn, eller

2. i en roterugn.

12.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning som är avsedd för tillverkning

av glasfiber eller annan produktion av glas, om smältningskapaciteten över-
stiger 20 ton per dag.

13.

Utsläpp av koldioxid från tillverkning av keramiska takpannor, tegel,

eldfast sten, kakel, stengods, porslin eller andra keramiska produkter genom
bränning, om produktionskapaciteten överstiger 75 ton per dygn.

background image

7

SFS 2009:1327

14.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av isolerings-

material av mineralull som görs av glas, sten eller slagg, om smältnings-
kapaciteten överstiger 20 ton per dag.

15.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för torkning eller bränning av

gips eller framställning av gipsplattor eller andra gipsprodukter, om det i
verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en samman-
lagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

16.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av pappers-

massa av trä eller andra fibermaterial.

17.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för tillverkning av papper el-

ler kartong, om produktionskapaciteten överstiger 20 ton per dag.

18.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom förkolning av

olja, tjära, kracknings- eller destillationsrester eller annat organiskt ämne
producera kimrök, om

1. anläggningen omfattar samtliga produktions- och förbränningsproces-

ser för produktion av kimrök, och

2. det i verksamheten används en eller flera förbränningsenheter med en

sammanlagd tillförd effekt som är större än 20 megawatt.

19.

Utsläpp av koldioxid eller dikväveoxid från en anläggning för produk-

tion av adipinsyra.

20.

Utsläpp av koldioxid eller dikväveoxid från en anläggning för produk-

tion av glyoxal eller glyoxalsyra.

21.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för produktion av ammoniak.

22.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom krackning, re-

formering, delvis eller full oxidation eller liknande processer producera en
organisk baskemikalie, om produktionskapaciteten överstiger 100 ton per
dag.

23.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för att genom reformering el-

ler partiell oxidation producera vätgas eller syntesgas, om produktions-
kapaciteten överstiger 25 ton per dag.

24.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för produktion av natriumkar-

bonat eller natriumbikarbonat.

25.

Utsläpp av koldioxid från en anläggning för geologisk lagring av kol-

dioxid, om lagringen innebär att anläggningen är tillståndspliktig enligt för-
ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

26.

Utsläpp av koldioxid från en rörledning avsedd för att transportera kol-

dioxid till en sådan lagringsanläggning som beskrivs i 25.

background image

8

SFS 2009:1327

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

27. Utsläpp av koldioxid från en anläggning som är avsedd för att avskilja
koldioxid från en anläggning som beskrivs i 1�24 så att gasen kan transpor-
teras genom en sådan rörledning som beskrivs i 26.