SFS 2009:1328 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

091328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 5�7 §§ förordningen (1998:1252) om områdes-

skydd enligt miljöbalken m.m. ska ha följande lydelse.

5 §

Sådana mark- eller vattenområden som anges i bilaga 1 utgör biotop-

skyddsområden enligt 7 kap. 11 § första stycket 1 miljöbalken.

Länsstyrelsen prövar frågor om dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket

miljöbalken som avser sådana biotopskyddsområden.

Länsstyrelsen får besluta om de åtgärder som behövs för att vårda områ-

dena.

6 §

1

Skogsstyrelsen får inom områden som omfattas av bestämmelserna i

skogsvårdslagen (1979:429) i det enskilda fallet besluta att ett sådant särskilt
skyddsvärt mark- eller vattenområde som anges i bilaga 2 ska utgöra ett bio-
topskyddsområde. I beslutet ska gränserna för biotopskyddsområdet anges.

Skogsstyrelsen får besluta om de åtgärder som behövs för att vårda ett så-

dant biotopskyddsområde.

7 §

2

Länsstyrelsen får inom områden som inte omfattas av bestämmelserna i

skogsvårdslagen (1979:429) i det enskilda fallet besluta att ett sådant särskilt
skyddsvärt mark- eller vattenområde som anges i bilaga 3 ska utgöra ett bio-
topskyddsområde. I beslutet ska gränserna för biotopskyddsområdet anges.

Länsstyrelsen får besluta om de åtgärder som behövs för att vårda ett så-

dant biotopskyddsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1159.

2 Senaste lydelse 2007:849.

SFS 2009:1328

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009