SFS 2009:1329 Förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

091329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i artskyddsförordningen (2007:845);

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om artskyddsförordningen (2007:845)

dels att 72 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 47 a och 63 a §§,

av följande lydelse.

47 a §

I ett ärende om tillstånd enligt 26, 35 eller 40 § ska länsstyrelsen be-

sluta i ärendet inom sex månader efter det att en fullständig ansökan kom in
till länsstyrelsen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet,
får tiden förlängas. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång i
ärendet. Förlängningen får inte avse mer än två månader utöver de ursprung-
liga sex månaderna. I ett ärende om tillstånd enligt 40 § får dock förläng-
ningen avse sex månader. Sökanden ska informeras om förlängningen och
skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när

en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis
finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

63 a §

Om artbestämmare utses efter en ansöken, ska Statens jordbruks-

verk besluta i ärendet inom tre månader efter det att en fullständig ansökan
kom in till verket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet,
får tiden förlängas. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång i
ärendet. Förlängningen får inte avse mer än en månad utöver de ursprungliga
tre månaderna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för
den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när

en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis
finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

72 §

Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § miljöbalken.

Ett beslut om förlängd handläggningstid enligt 47 a eller 63 a § får inte

överklagas.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1329

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1329

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas en-

dast i fråga om ansökningar som har kommit in till Länsstyrelsen respektive
Statens jordbruksverk efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)