SFS 2009:1330 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

091330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver

1 att 11 och 29 §§ förordningen (2008:245) om ke-

miska produkter och biotekniska organismer ska ha följande lydelse.

11 § Frågor om tillstånd enligt 7 § prövas av länsstyrelsen i det län där sö-
kanden bedriver den rörelse inom vilken hanteringen är avsedd att ske eller,
om sökanden inte bedriver någon sådan rörelse, där sökanden är bosatt.

I ett ärende om tillstånd enligt 7 § 2 ska länsstyrelsen besluta i ärendet

inom åtta veckor efter det att en fullständig ansökan kom in till länsstyrelsen.
Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas.
En sådan förlängning får inte göras mer än en gång i ärendet. Förlängningen
får inte avse mer än fyra veckor utöver de ursprungliga åtta veckorna. Sö-
kanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ur-
sprungliga tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när

en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis
finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

29 §

Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § miljöbalken.

Ett beslut om förlängd handläggningstid enligt 11 § får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas en-

dast i fråga om ansökningar som har kommit in till länsstyrelsen efter ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).

SFS 2009:1330

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009