SFS 2009:1331 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293)

091331.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293);

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om strålskyddsförordningen (1988:293)

dels att 19 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande

lydelse.

12 a §

Om en tillståndsplikt som avses i 12 § 2 avser utövandet av en tjänst

enligt definitionen i 4 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre mark-
naden ska Strålsäkerhetsmyndigheten besluta i tillståndsärendet inom fyra
veckor efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det
är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas. En så-
dan förlängning får inte göras mer än en gång i ärendet. Förlängningen får
inte avse mer än två veckor utöver de ursprungliga fyra veckorna. Sökanden
ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när

en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis
finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

19 §

2

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Strålsäkerhetsmyndighetens be-
slut med stöd av 14 § och generalläkarens beslut i frågor som avses i 16 §
tredje stycket överklagas dock hos regeringen. Strålsäkerhetsmyndighetens
beslut om förlängd handläggningstid enlig 12 a § får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas en-

dast i fråga om ansökningar som har kommit in till Strålsäkerhets-
myndigheten efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om
tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).

2 Senaste lydelse 2008:457.

SFS 2009:1331

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009