SFS 2009:1332 Lag om ändring i riksdagsordningen

091332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i riksdagsordningen;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen2

dels att nuvarande 10 kap. 1–4 och 5–9 §§ samt tilläggsbestämmelserna

10.5.1 och 10.7.1–4 ska betecknas 10 kap. 2–5 och 9–13 §§ respektive
10.9.1 och 10.11.1–4,

dels att 3 kap. 14 a § och 4 kap. 4 § samt tilläggsbestämmelserna 2.7.1,

4.6.2 och 5.12.1 samt rubriken närmast före 10 kap. 3 § ska ha följande ly-
delse,

dels att nya 10 kap. 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 10 kap. 1 och 6–8 §§, samt

närmast före 10 kap. 1 och 6–8 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2.7.1

Yrkande om folkomröstning i en grundlagsfråga, förslag till ny statsminister
eller yrkande om misstroendeförklaring förs upp som första punkt på före-
dragningslistan. Om det finns mer än ett sådant ärende, tas de upp i den ord-
ning de nu har angetts. I övrigt tas ärendena upp i följande ordning, om inte
talmannen bestämmer annat:

1. val,
2. propositioner samt skrivelser från regeringen,
3. framställningar och redogörelser från andra riksdagsorgan än utskott,
4. motioner,
5. EU-dokument som avses i 10 kap. 5–6 och 8 §§,
6. utskottsbetänkanden och utlåtanden som avses i 10 kap. 5–6 och 8 §§ i

den ordning utskotten anges i tilläggsbestämmelse 4.2.1.

3 kap.

14 a §

Grön- och vitböcker som överlämnas till riksdagen ska behandlas

av riksdagen enligt bestämmelserna i 10 kap. 5 §. Detsamma gäller i fråga
om de andra dokument från Europeiska unionen, med undantag för utkast till
lagstiftningsakter, som talmannen efter samråd med de särskilda företrädar-
na för partigrupperna bestämmer ska behandlas på detta sätt. Riksdagen ska

1 Framst. 2008/09:RS4, bet. 2009/10:KU2, rskr. 2009/10:41.

2 Riksdagsordningen omtryckt 2007:726.

SFS 2009:1332

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1332

på det sätt som anges i 10 kap. 6 § pröva om ett utkast till en lagstiftningsakt
strider mot subsidiaritetsprincipen.

Riksdagen ska på det sätt som anges i 10 kap. 8 § godkänna eller avslå ett

initiativ från Europeiska rådet att besluta om ett bemyndigande för rådet att
ändra beslutsordningen på ett visst område eller i ett visst fall från enhällig-
het till kvalificerad majoritet eller från ett särskilt lagstiftningsförfarande till
det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Riksdagen ska också på samma sätt
godkänna eller avslå ett förslag från Europeiska kommissionen att ange vilka
aspekter av familjerätten som har gränsöverskridande följder och som kan
bli föremål för lagstiftningsakter som antas i enlighet med det ordinarie lag-
stiftningsförfarandet.

4 kap.

4 §

Konstitutionsutskottet ska bereda ärenden som rör grundlagarna och

riksdagsordningen. Bestämmelser om konstitutionsutskottets uppgifter finns
också i 2 kap. 12 §, 8 kap. 15 § och 12 kap. 1 § regeringsformen samt i
2 kap. 9 §, 3 kap. 14 §, 4 kap. 11 §, 6 kap. 1 och 4 §§, 8 kap. 11 och 13 §§,
9 kap. 8 § och 10 kap. 6 § samt tilläggsbestämmelserna 4.6.1, 5.4.1, 8.4.1,
8.5.1, 8.11.1, 8.11.2 och 8.12.1 denna lag.

4.6.2
Finansutskottet ska bereda ärenden om

1. penning-, kredit-, valuta- och statsskuldspolitiken,
2. kredit- och fondväsendet,
3. det affärsmässiga försäkringsväsendet,
4. Riksrevisionen i den mån ärendena inte tillhör konstitutionsutskottets

beredning,

5. den kommunala ekonomin,
6. statliga arbetsgivarfrågor, statlig statistik, redovisning, revision och ra-

tionalisering,

7. statens egendom och upphandling i allmänhet,
8. förvaltningsekonomiska frågor i övrigt som inte rör enbart ett visst äm-

nesområde samt

9. budgettekniska frågor.
Utskottet ska även granska beräkningen av statens inkomster och sam-

manställa statsbudgeten.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och finans-

förvaltning, 25 Allmänna bidrag till kommuner, 26 Statsskuldsräntor m.m.
samt 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen bereds av finansutskottet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och finans-
förvaltning, 25 Allmänna bidrag till kommuner, 26 Statsskuldsräntor m.m.
samt 27 Avgiften till Europeiska unionen bereds av finansutskottet.

background image

3

SFS 2009:1332

5 kap.

5.12.1

3

Statsutgifterna ska hänföras till följande utgiftsområden: 1 Rikets styrelse,
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3 Skatt, tull och exekution,
4 Rättsväsendet, 5 Internationell samverkan, 6 Försvar och samhällets kris-
beredskap, 7 Internationellt bistånd, 8 Migration, 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp,
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12 Ekonomisk trygghet för familjer
och barn, 13 Integration och jämställdhet, 14 Arbetsmarknad och arbetsliv,
15 Studiestöd, 16 Utbildning och universitetsforskning, 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid, 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik, 19 Regional utveckling, 20 Allmän miljö- och natur-
vård, 21 Energi, 22 Kommunikationer, 23 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel, 24 Näringsliv, 25 Allmänna bidrag till kommuner, 26 Stats-
skuldsräntor m.m. och 27 Avgiften till Europeiska unionen.

10 kap.

Information från Europeiska unionen

1 §

Riksdagen får skriftlig information om arbetet i Europeiska unionen

från unionens institutioner i enlighet med fördragen och de till fördragen hö-
rande protokollen.

Regeringens skyldighet att informera riksdagen om sin syn på
dokument från Europeiska unionen

3 §

Regeringen ska informera riksdagen om sin syn på de dokument som

Europeiska unionens institutioner överlämnat till riksdagen och som reger-
ingen bedömer som betydelsefulla.

5 §

På det sätt som anges i denna paragraf ska riksdagen behandla de grön-

böcker och vitböcker som överlämnas till riksdagen. Talmannen får efter
samråd med de särskilda företrädarna för partigrupperna bestämma att även
andra dokument från Europeiska unionen, med undantag för utkast till lag-
stiftningsakter, ska behandlas på samma sätt.

Kammaren ska med tillämpning av 4 kap. 1 och 7 §§ för granskning hän-

visa ett sådant dokument till berört utskott enligt bestämmelserna i 4 kap.
4–6 §§ med tillhörande tilläggsbestämmelser.

Vid utskottets granskning av dokumentet är 4 kap. 8 § tillämplig. Utskot-

ten ska inhämta behövliga upplysningar från regeringen.

Utskottet ska redovisa sin granskning i ett utlåtande till kammaren. Vid

beslutet om utlåtandet är 4 kap. 15 och 16 §§ tillämpliga.

Kammaren beslutar om utlåtandet med tillämpning av reglerna i 4 kap.

10 §, 5 kap. 1, 3–7 och 10 §§ med tillhörande tilläggsbestämmelser.

Beträffande regeringens och andra statliga myndigheters skyldighet att

lämna upplysningar i EU-frågor till utskotten finns bestämmelser i 4 kap.
11 §.

3 Senaste lydelse 2009:928.

background image

4

SFS 2009:1332

Subsidiaritetskontroll

6 §

Riksdagen ska pröva om ett utkast till en lagstiftningsakt strider mot

subsidiaritetsprincipen.

Kammaren ska med tillämpning av 4 kap. 1 och 7 §§ för prövning hänvisa

ett utkast till berört utskott enligt bestämmelserna i 4 kap. 4–6 §§ med tillhö-
rande tilläggsbestämmelser.

Vid utskottets prövning är 4 kap. 8 § tillämplig. Regeringen ska inom två

veckor från den dag då utskottet begär det informera om sin bedömning av
tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i det aktuella utkastet.

Om utskottet anser att utkastet strider mot subsidiaritetsprincipen ska ut-

skottet avge ett utlåtande till kammaren med förslag om att riksdagen ska
avge ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissio-
nens ordförande. Utskottet ska också avge ett utlåtande till kammaren om
minst fem ledamöter av utskottet begär det. I annat fall ska utskottet anmäla
genom protokollsutdrag till kammaren att utkastet inte strider mot subsidia-
ritetsprincipen.

Vid utskottets beslut om utlåtande är 4 kap. 15 och 16 §§ tillämpliga.
Kammaren beslutar om utlåtandet med tillämpning av reglerna i 4 kap.

10 §, 5 kap. 1, 3–7 och 10 §§ med tillhörande tilläggsbestämmelser.

Konstitutionsutskottet ska följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

och en gång om året meddela kammaren sina iakttagelser.

Ledamöter i konvent för fördragsändringar inom Europeiska unionen

7 §

Kammaren ska inom sig välja ledamöter och suppleanter för dessa le-

damöter i konvent som inrättas för att förbereda fördragsändringar inom Eu-
ropeiska unionen. Om ett riksdagsval äger rum under tiden som ett konvent
arbetar ska riksdagen efter riksdagsvalet förrätta ett nytt val av ledamöter
och suppleanter i konventet. Vid valet tillämpas i övrigt bestämmelserna i
7 kap. 2–5 och 7 §§ samt för suppleanternas tjänstgöring 7 kap. 9 §.

Konventsledamöter ska lämna information om konventets arbete vid sam-

manträden med kammaren.

Godkännande av vissa initiativ från Europeiska unionen

8 §

Riksdagen ska godkänna eller avslå ett initiativ från Europeiska rådet

att besluta om ett bemyndigande för rådet att ändra beslutsordningen på ett
visst område eller i ett visst fall från enhällighet till kvalificerad majoritet el-
ler från ett särskilt lagstiftningsförfarande till det ordinarie lagstiftningsför-
farandet. Riksdagen ska också godkänna eller avslå ett förslag från Europe-
iska kommissionen att ange vilka aspekter av familjerätten som har gräns-
överskridande följder och som kan bli föremål för lagstiftningsakter som an-
tas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Kammaren ska med tillämpning av 4 kap. 1 och 7 §§ hänvisa ett initiativ

till berört utskott enligt bestämmelserna i 4 kap. 4–6 §§ med tillhörande till-
läggsbestämmelser.

Vid utskottets behandling är 4 kap. 8 § tillämplig. Utskotten ska inhämta

behövliga upplysningar från regeringen.

background image

5

SFS 2009:1332

Utskottet ska redovisa sitt förslag till beslut i ett utlåtande till kammaren.

Vid beslutet om utlåtandet är 4 kap. 15 och 16 §§ tillämpliga.

Kammaren beslutar om utlåtandet med tillämpning av reglerna i 4 kap. 10,

5 kap. 1, 3–7 och 10 §§ med tillhörande tilläggsbestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009