SFS 2009:1343 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

091343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 10 kap. 35 a § skattebetalningsla-

gen (1997:483) ska ha följande lydelse.

10 kap.

35 a §

Skatteverket ska besluta att den periodiska sammanställningen ska

göras för varje kalenderkvartal i stället för vad som föreskrivs i 35 § 1, om

1. den som är skyldig att lämna sammanställningen begär det, och
2. det sammanlagda värdet av omsättning och överföringar av varor enligt

33 § första stycket 1 inte överstiger 500 000 kronor exklusive mervärdes-
skatt för det innevarande kalenderkvartalet eller för något av de fyra närmast
föregående kalenderkvartalen.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför

sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107.

2 Jfr rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast ändrat
genom rådets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069).

SFS 2009:1343

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009