SFS 2009:1347 Förordning om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

091347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mervärdesskatteförordningen
(1994:223);

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om mervärdesskatteförordningen

(1994:223)

1

dels att 14 och 18 c §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 5–9 och 25 §§,

samt närmast före den nya 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

Särskilt om återbetalning till utländska företagare

5 §

Det svenska eller engelska språket ska användas

av sökanden i en ansö-

kan om återbetalning enligt 19 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200).
Detsamma gäller den kommunikation som sker med anledning av att

Skatte-

verket begär ytterligare uppgifter enligt 10 eller 11 § mervärdesskattelagen.

6 §

En ansökan om återbetalning enligt 19 kap. 2 § första stycket mervär-

desskattelagen (1994:200) ska innehålla följande identifikationsuppgifter:

1. sökandens namn och fullständig adress,
2. en adress för kontakt på elektronisk väg,
3. sökandens registreringsnummer till mervärdesskatt eller skatteregistre-

ringsnummer,

4. uppgifter om bankkonto för återbetalning, inbegripet IBAN- och BIC-

koder, samt

5. för varje faktura eller importdokument
a) varu- eller tjänsteleverantörens namn och fullständiga adress,
b) varu- eller tjänsteleverantörens registreringsnummer till mervärdes-

skatt,

c) prefixet för Sverige enligt artikel 215 i rådets direktiv 2006/112/EG av

den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt

2, och

d) fakturans eller importdokumentets datum och nummer.
Första stycket 5 b och c gäller inte i fråga om import.

7 §

Vid ansökan om återbetalning enligt 19 kap. 2 § första stycket mervär-

desskattelagen (1994:200) ska sökanden beskriva varornas och tjänsternas
art genom att använda följande koder:

1 Förordningen omtryckt 1997:751.

2 EUT L 347, 11.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0112).

SFS 2009:1347

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1347

1. bränsle,
2. hyra av transportmedel,
3. utgifter med anknytning till transportmedel (bortsett från de varor och

tjänster som hänförs till kod 1 eller 2),

4. vägtullar och vägavgifter,
5. utgifter för resor, såsom passageraravgift för taxi och kollektivtrafik,
6. logi,
7. mat, dryck och restaurangtjänster,
8. inträdesavgifter till mässor och utställningar,
9. utgifter för lyxartiklar, underhållning och representation,
10. övrigt.
Om sökanden använder kod 10 ska de levererade varornas och tillhanda-

hållna tjänsternas art anges.

8 §

Vid en ansökan om återbetalning enligt 19 kap. 2 § första stycket mer-

värdesskattelagen (1994:200) ska sökanden lämna ytterligare uppgifter om
varornas och tjänsternas art i enlighet med vad som föreskrivs i 19 kap. 4 §
samma lag genom att använda följande av de koder som anges i kommissio-
nens förordning nr 1174/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsfö-
reskrifter för artiklarna 34a och 37 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003 när
det gäller återbetalning av mervärdesskatt i enlighet med rådets direktiv
2008/9/EG

3:

2.1 hyra av transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kilogram, bortsett

från transportmedel för betalande passagerare,

2.2 hyra av transportmedel med en vikt av högst 3 500 kilogram, bortsett

från transportmedel för betalande passagerare,

2.3 hyra av transportmedel för betalande passagerare,
3.1.1 förvärv av transportmedel med en vikt av mer än 3 500 kilogram,

bortsett från transportmedel för betalande passagerare,

3.2.1 förvärv av transportmedel med en vikt av högst 3 500 kilogram,

bortsett från transportmedel för betalande passagerare,

3.3.1 förvärv av transportmedel för betalande passagerare,
4.5 vägtullar för alla transportmedel som färdas över Öresundsbron,
9.3 utgifter för mottagningar och representation,
10.4.1 arbete på fastighet,
10.4.2 arbete på fastighet som används som bostad,
10.5.2 förvärv eller hyra av fastighet som används som bostad eller för re-

kreations- eller fritidsändamål,

10.13 varor och tjänster som förvärvas av en researrangör och kommer re-

senären direkt till godo.

9 §

Skatteverket ska senast i samband med det att verket meddelar sökan-

den sitt beslut avseende en ansökan om återbetalning återsända en original-
handling som verket mottagit i enlighet med tillämpningen av 19 kap. 11 §
eller 25 § andra stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200) till den som givit
in handlingen till verket. Detsamma gäller om en ansökan anses ha avslagits
enligt 19 kap. 13 § andra stycket eller 14 § fjärde stycket mervärdesskattela-
gen.

3 Celex 32009R1174.

background image

3

SFS 2009:1347

14 §

4

Vid tillämpningen av 5 kap. 3 a § första stycket 8 mervärdes-

skattelagen (1994:200) ska, i de fall det är fråga om varor som ska medföras
av köparen i hans personliga bagage, säljaren i sina räkenskaper ha

1. ett intyg som är utfärdat av en intygsgivare som är godkänd av Skatte-

verket och som visar att köparen har medfört varorna till en plats utanför
EG, eller

2. en faktura eller en motsvarande handling påstämplad av det tullkontor

där varan lämnade EG för att medföras till en plats utanför EG.

Vid försäljning i transithall på flygplats, eller om det av annan anledning

finns särskilda skäl kan säljaren anses ha fullgjort sin skyldighet enligt första
stycket även om de handlingar som anges där inte förekommer.

18 c §

5

Om en tjänst tillhandahålls via elektronisk post, ska detta i sig inte

innebära att tjänsten är en sådan elektronisk tjänst som avses i 5 kap. 18 § 12
mervärdesskattelagen (1994:200).

25 §

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställighet av bestämmelserna i 19 kap. 4, 25 och 31 §§ mervärdesskatte-
lagen (1994:200).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:1138.

5 Senaste lydelse 2003:221.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009