SFS 2009:1348 Förordning om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

091348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skattebetalningsförordningen
(1997:750);

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 5 och 65 §§ skattebetalningsförordningen

(1997:750) ska ha följande lydelse.

5 §

1

Vid registrering enligt 3 kap. 1 § första stycket 2, 3, 4, 5, 5 a eller 5 b

skattebetalningslagen (1997:483) ska den registrerade tilldelas ett registre-
ringsnummer för mervärdesskatt. Skatteverket får meddela närmare föreskrif-
ter om registreringsnumrens utformning.

65 §

2

Föreskrifter om sådan uppgiftsskyldighet som avses i 10 kap. 33 §

skattebetalningslagen (1997:483) och om sådan anteckningsskyldighet som
avses i 14 kap. 1 a § samma lag får meddelas av Skatteverket.

Skatteverket ska meddela föreskrifter om hur en periodisk sammanställ-

ning får lämnas med hjälp av elektronisk filöverföring.

Skatteverket får meddela föreskrifter om hur en periodisk sammanställ-

ning får lämnas med hjälp av annan automatisk databehandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Kjell Olsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:988.

2 Senaste lydelse 2005:239.

SFS 2009:1348

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009