SFS 2009:1350 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

091350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1972:435) om �verlastavgift;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 11 � lagen (1972:435) om �verlast-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">avgift ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsens beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos allm�n</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rvaltningsdomstol, om inte annat s�gs i femte stycket. Skrivelsen med<br/>�verklagandet ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom tre veckor fr�n<br/>den dag d� klaganden fick del av beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�gon har �verklagat ett beslut, f�r �ven n�gon annan som haft r�tt att</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">�verklaga beslutet ge in ett �verklagande, trots att tiden f�r �verklagande<br/>g�tt ut. Ett s�dant �verklagande ska ges in inom tv� veckor fr�n utg�ngen av<br/>den tid inom vilken det f�rsta �verklagandet skulle ha gjorts. �terkallas eller<br/>f�rfaller det f�rsta �verklagandet av n�gon annan anledning, f�rfaller ocks�<br/>det senare. </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut som r�r ett motordrivet fordon som �r registrerat h�r i landet, el-</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ler en sl�pvagn som dras av ett s�dant fordon, �verklagas hos den f�rvalt-<br/>ningsr�tt inom vars domkrets �garen till det motordrivna fordonet har sin<br/>adress enligt v�gtrafikregistret. I fr�ga om andra fordon �verklagas beslutet<br/>till den f�rvaltningsr�tt inom vars domkrets beslutet meddelades.</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>Transportstyrelsens beslut enligt 8 d � f�r inte �verklagas. <br/>En polismans beslut enligt 8 a och 8 b �� f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 15 februari 2010.</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:1349.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:1350</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1972:435) om �verlastavgift;

utf�rdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 11 � lagen (1972:435) om �verlast-

avgift ska ha f�ljande lydelse.

11 �

2

Transportstyrelsens beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos allm�n

f�rvaltningsdomstol, om inte annat s�gs i femte stycket. Skrivelsen med
�verklagandet ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom tre veckor fr�n
den dag d� klaganden fick del av beslutet.

Om n�gon har �verklagat ett beslut, f�r �ven n�gon annan som haft r�tt att

�verklaga beslutet ge in ett �verklagande, trots att tiden f�r �verklagande
g�tt ut. Ett s�dant �verklagande ska ges in inom tv� veckor fr�n utg�ngen av
den tid inom vilken det f�rsta �verklagandet skulle ha gjorts. �terkallas eller
f�rfaller det f�rsta �verklagandet av n�gon annan anledning, f�rfaller ocks�
det senare.

Ett beslut som r�r ett motordrivet fordon som �r registrerat h�r i landet, el-

ler en sl�pvagn som dras av ett s�dant fordon, �verklagas hos den f�rvalt-
ningsr�tt inom vars domkrets �garen till det motordrivna fordonet har sin
adress enligt v�gtrafikregistret. I fr�ga om andra fordon �verklagas beslutet
till den f�rvaltningsr�tt inom vars domkrets beslutet meddelades.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Transportstyrelsens beslut enligt 8 d � f�r inte �verklagas.
En polismans beslut enligt 8 a och 8 b �� f�r inte �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 15 februari 2010.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

2 Senaste lydelse 2009:1349.

SFS 2009:1350

Utkom fr�n trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;