SFS 2009:1350 Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

091350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (1972:435) om överlast-

avgift ska ha följande lydelse.

11 §

2

Transportstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol, om inte annat sägs i femte stycket. Skrivelsen med
överklagandet ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom tre veckor från
den dag då klaganden fick del av beslutet.

Om någon har överklagat ett beslut, får även någon annan som haft rätt att

överklaga beslutet ge in ett överklagande, trots att tiden för överklagande
gått ut. Ett sådant överklagande ska ges in inom två veckor från utgången av
den tid inom vilken det första överklagandet skulle ha gjorts. �&terkallas eller
förfaller det första överklagandet av någon annan anledning, förfaller också
det senare.

Ett beslut som rör ett motordrivet fordon som är registrerat här i landet, el-

ler en släpvagn som dras av ett sådant fordon, överklagas hos den förvalt-
ningsrätt inom vars domkrets ägaren till det motordrivna fordonet har sin
adress enligt vägtrafikregistret. I fråga om andra fordon överklagas beslutet
till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Transportstyrelsens beslut enligt 8 d § får inte överklagas.
En polismans beslut enligt 8 a och 8 b §§ får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

2 Senaste lydelse 2009:1349.

SFS 2009:1350

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009