SFS 2009:1351 Lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

091351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande
att meddela föreskrifter om trafik, transporter och
kommunikationer;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1975:88) med bemyndi-

gande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

2

ska ha följande lydelse.

1 §

3

Regeringen får meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 3 § eller 5 § re-

geringsformen, om föreskrifterna gäller

1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,
2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till

komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses under
1,

4. postbefordran,
5. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt fartyg,
6. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken

inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eller för sjötrafiken med
svenska fartyg, sjöflygplan och svävare utanför dessa områden,

7. skeppsmätning,
8. trafik på väg eller i terräng,
11. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra

uppgifter som rör förhållandena i trafiken,

12. riksfärdtjänst,
13. tillstånd att bruka svävare,
14. kör- och vilotider vid vägtransporter, färdskrivare samt förbud mot

vissa typer av beräkningar av lön till förare vid sådana transporter,

15. användning av vattenskotrar eller annan liknande vattenfarkost.
Regeringen får meddela föreskrifter om
1. avgifter för trafikövervakningstjänster,
2. avgifter för granskning eller kontroll enligt bestämmelser som avses i

första stycket 13,

3. avgifter för farledsverksamheten,
4. avgifter för skeppsmätning,

1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

2 Lagen omtryckt 1978:233.

3 Senaste lydelse 2002:584.

SFS 2009:1351

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1351

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

5. avgifter för tillstånd enligt första stycket 5, och
6. sanktionsavgifter enligt bestämmelser som avses i första stycket 14.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)