SFS 2009:1352 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

091352.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt regeringens beslut

1 föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)2

dels att 7 kap. 3 § och 10 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att i 7 kap. 6 § och 9 kap. 3 § ordet ⬝länsstyrelsen⬝ i olika böjnings-

former ska bytas ut mot ⬝Transportstyrelsen⬝ i motsvarande form,

dels att 4 kap. 8 §, 5 kap. 15 §, 7 kap. 2, 5, 8 och 9 §§, 8 kap. 1�3 §§ samt

10 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

4 kap.

8 §

3

Ett godkännande som handledare enligt 7 § upphör att gälla, om hand-

ledarens körkort återkallas enligt 5 kap. 3 § eller återkallas tills vidare enligt
5 kap. 5 §.

Transportstyrelsen ska på begäran av handledaren eller den som övnings-

kör upphäva ett godkännande som handledare.

5 kap.

15 §

4

Vad som sägs i 14 § andra stycket gäller inte i fråga om återkallelse

med stöd av 3 § 1�6 om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte för sökanden vid
tidpunkten för den händelse som medförde att körkortet återkallades.

Om det i beslut om återkallelse beslutats om krav som ska uppfyllas för

utfärdande gäller dessa krav i stället för kraven enligt 14 §. Detsamma gäller
beslut av körkortsmyndighet som fattats efter beslut om återkallelse men
innan giltighetstiden för återkallelse tills vidare eller spärrtiden löpt ut.

Efter ett beslut om återkallelse enligt 3 § 2�4 får Transportstyrelsen be-

sluta att en ansökan om körkortstillstånd ska ges in. Ett sådant beslut får
Transportstyrelsen meddela om det före utfärdande av ett nytt körkort har
framkommit omständigheter som ger anledning att pröva lämpligheten av att
meddela körkortstillstånd.

1 Prop. 2009:10/20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

2 Senaste lydelse av
7 kap. 3 § 2008:1369
9 kap. 3 § 2009:189
10 kap. 4 § 2003:216.

3 Senaste lydelse 2004:1087.

4 Senaste lydelse 2003:216.

SFS 2009:1352

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1352

7 kap.

2 §

5

Transportstyrelsen prövar ärenden om

1. medgivande enligt 2 kap. 11 § andra stycket,
2. förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 §,
3. godkännande av handledare,
4. förhandsbesked,
5. villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort,
6. körkortstillstånd,
7. körkortsingripande, och
8. giltighet eller utbyte av ett utländskt körkort.
Transportstyrelsen prövar också ärenden enligt
1. 3 kap. 3 §,
2. 3 kap. 13 § första stycket 1 och 5 samt andra stycket, och
3. 3 kap. 16 § 1.
Transportstyrelsen prövar frågor om utfärdande av körkort.

5 §

Om ett körkort har blivit omhändertaget enligt 5 kap. 7 § första stycket

1, 2 eller 3 ska Transportstyrelsen utan dröjsmål pröva frågan om körkortet
ska återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka.

8 §

Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av

återkallelse räknas från den dag då beslutet delges körkortshavaren eller från
den tidigare dag när körkortshavaren överlämnar körkortet till Transportsty-
relsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet
eller av ett beslut om återkallelse tills vidare, räknas spärrtiden från det först
delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om återkallelse av körkort
tills vidare löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas ska den tid
under vilket körkortet varit ogiltigt räknas av från spärrtiden.

Spärrtiden löper i andra fall från den dag som anges i beslutet.

9 §

Ett ogiltigt körkort ska överlämnas till Transportstyrelsen.

8 kap.

1 §

6

Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut enligt 7 kap. 2 § första och andra styckena, om inte annat följer

av 2 §,

2. beslut att inte utfärda körkort med stöd av 3 kap. 1 § första stycket 2,
3. beslut att inte bevilja tillstånd enligt 4 kap. 9 § att bedriva introduk-

tionsutbildning eller tillstånd enligt 4 kap. 12 § att bedriva riskutbildning,
och

4. beslut enligt 4 kap. 10 § att återkalla tillstånd att bedriva introduktions-

utbildning eller beslut enligt 4 kap. 13 § att återkalla tillstånd att bedriva
riskutbildning.

Ett föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

får överklagas endast tillsammans med det beslut varigenom ärendet avgörs.

5 Senaste lydelse 2003:216.

6 Senaste lydelse 2008:1369. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

3

SFS 2009:1352

2 §

7

Följande beslut får inte överklagas:

1. beslut i ärende om utfärdande av traktorkort eller förarbevis,
2. beslut i ärende om utfärdande av körkort i annat fall än som avses i 1 §

första stycket 2,

3. beslut i ärende om förnyelse av körkort eller förarbevis,
4. uppmaning enligt 3 kap. 13 § första stycket 5,
5. beslut enligt 5 kap. 7 § om omhändertagande av körkortstillstånd, kör-

kort, traktorkort eller förarbevis, och

6. beslut i fråga om godkännande vid förarprov.

3 §

8

Beslut som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och andra stycket samt

beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller till-
lämplig förordning och som inte rör introduktionsutbildning eller riskutbild-
ning överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets klaganden är folkbok-
förd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den länsrätt inom vars
domkrets klaganden vistas. �vriga beslut överklagas hos den länsrätt inom
vars domkrets beslutet meddelades.

Transportstyrelsen får föra talan även till förmån för den enskilda parten.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

10 kap.

1 §

9

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt med-
dela föreskrifter om

1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar

som ger rätt att köra motordrivna fordon,

2. Transportstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i

7 kap.,

3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen, och
4. att priset för deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap.

7 § första stycket 4 inte får överstiga en viss nivå.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.
Regeringen får låta postbefordringsföretag lämna ut körkort.

2 §

Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att kör-

kortshavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort, ska
läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren
underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anled-
ning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att av-
stå från att köra körkortspliktigt fordon.

Bestämmelserna i första stycket gäller även den som har körkortstillstånd

eller traktorkort.

7 Senaste lydelse 2009:189.

8 Senaste lydelse 2009:189.

9 Senaste lydelse 2004:1087.

background image

4

SFS 2009:1352

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)