SFS 2009:1352 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

091352.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i k�rkortslagen (1998:488);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt regeringens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om k�rkortslagen (1998:488)2</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 7 kap. 3 � och 10 kap. 4 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels </i>att i 7 kap. 6 � och 9 kap. 3 � ordet l�nsstyrelsen i olika b�jnings-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">former ska bytas ut mot Transportstyrelsen i motsvarande form,</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 4 kap. 8 �, 5 kap. 15 �, 7 kap. 2, 5, 8 och 9 ��, 8 kap. 13 �� samt</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">10 kap. 1 och 2 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:558px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett godk�nnande som handledare enligt 7 � upph�r att g�lla, om hand-</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ledarens k�rkort �terkallas enligt 5 kap. 3 � eller �terkallas tills vidare enligt<br/>5 kap. 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen ska p� beg�ran av handledaren eller den som �vnings-</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">k�r upph�va ett godk�nnande som handledare.</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:699px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som s�gs i 14 � andra stycket g�ller inte i fr�ga om �terkallelse</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">med st�d av 3 � 16 om pr�votid enligt 3 kap. 18 � l�pte f�r s�kanden vid<br/>tidpunkten f�r den h�ndelse som medf�rde att k�rkortet �terkallades.</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det i beslut om �terkallelse beslutats om krav som ska uppfyllas f�r</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">utf�rdande g�ller dessa krav i st�llet f�r kraven enligt 14 �. Detsamma g�ller<br/>beslut av k�rkortsmyndighet som fattats efter beslut om �terkallelse men<br/>innan giltighetstiden f�r �terkallelse tills vidare eller sp�rrtiden l�pt ut. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Efter ett beslut om �terkallelse enligt 3 � 24 f�r Transportstyrelsen be-</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">sluta att en ans�kan om k�rkortstillst�nd ska ges in. Ett s�dant beslut f�r<br/>Transportstyrelsen meddela om det f�re utf�rdande av ett nytt k�rkort har<br/>framkommit omst�ndigheter som ger anledning att pr�va l�mpligheten av att<br/>meddela k�rkortstillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009:10/20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Senaste lydelse av<br/>7 kap. 3 � 2008:1369<br/>9 kap. 3 � 2009:189<br/>10 kap. 4 � 2003:216.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2004:1087.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2003:216.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2009:1352</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:1352</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Transportstyrelsen pr�var �renden om </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. medgivande enligt 2 kap. 11 � andra stycket, <br/>2. f�rl�ngd giltighet enligt 3 kap. 12 �,<br/>3. godk�nnande av handledare,<br/>4. f�rhandsbesked,<br/>5. villkor f�r innehav av k�rkortstillst�nd och k�rkort,<br/>6. k�rkortstillst�nd,<br/>7. k�rkortsingripande, och<br/>8. giltighet eller utbyte av ett utl�ndskt k�rkort.<br/>Transportstyrelsen pr�var ocks� �renden enligt<br/>1. 3 kap. 3 �,<br/>2. 3 kap. 13 � f�rsta stycket 1 och 5 samt andra stycket, och<br/>3. 3 kap. 16 � 1. <br/>Transportstyrelsen pr�var fr�gor om utf�rdande av k�rkort.</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:458px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett k�rkort har blivit omh�ndertaget enligt 5 kap. 7 � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">1, 2 eller 3 ska Transportstyrelsen utan dr�jsm�l pr�va fr�gan om k�rkortet<br/>ska �terkallas tills vidare eller l�mnas tillbaka.</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:528px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Giltighetstid f�r �terkallelse tills vidare och sp�rrtid med anledning av</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">�terkallelse r�knas fr�n den dag d� beslutet delges k�rkortshavaren eller fr�n<br/>den tidigare dag n�r k�rkortshavaren �verl�mnar k�rkortet till Transportsty-<br/>relsen. Har beslutet f�reg�tts av ett beslut om omh�ndertagande av k�rkortet<br/>eller av ett beslut om �terkallelse tills vidare, r�knas sp�rrtiden fr�n det f�rst<br/>delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om �terkallelse av k�rkort<br/>tills vidare l�pt ut n�r slutligt beslut om k�rkortsingripande fattas ska den tid<br/>under vilket k�rkortet varit ogiltigt r�knas av fr�n sp�rrtiden.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Sp�rrtiden l�per i andra fall fr�n den dag som anges i beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett ogiltigt k�rkort ska �verl�mnas till Transportstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:775px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">F�ljande beslut f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol: </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. beslut enligt 7 kap. 2 � f�rsta och andra styckena, om inte annat f�ljer</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">av 2 �,</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">2. beslut att inte utf�rda k�rkort med st�d av 3 kap. 1 � f�rsta stycket 2,<br/>3. beslut att inte bevilja tillst�nd enligt 4 kap. 9 � att bedriva introduk-</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">tionsutbildning eller tillst�nd enligt 4 kap. 12 � att bedriva riskutbildning,<br/>och </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. beslut enligt 4 kap. 10 � att �terkalla tillst�nd att bedriva introduktions-</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">utbildning eller beslut enligt 4 kap. 13 � att �terkalla tillst�nd att bedriva<br/>riskutbildning. </p> <p style="position:absolute;top:951px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett f�rel�ggande om att ge in l�karintyg eller bevis om godk�nt f�rarprov</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r �verklagas endast tillsammans med det beslut varigenom �rendet avg�rs.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2003:216.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2008:1369. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2009:1352</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">F�ljande beslut f�r inte �verklagas:</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">1. beslut i �rende om utf�rdande av traktorkort eller f�rarbevis,<br/>2. beslut i �rende om utf�rdande av k�rkort i annat fall �n som avses i 1 �</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rsta stycket 2,</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">3. beslut i �rende om f�rnyelse av k�rkort eller f�rarbevis,<br/>4. uppmaning enligt 3 kap. 13 � f�rsta stycket 5, <br/>5. beslut enligt 5 kap. 7 � om omh�ndertagande av k�rkortstillst�nd, k�r-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">kort, traktorkort eller f�rarbevis, och</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">6. beslut i fr�ga om godk�nnande vid f�rarprov.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:342px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Beslut som avses i 1 � f�rsta stycket 1 och 2 och andra stycket samt</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">beslut enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av denna lag eller till-<br/>l�mplig f�rordning och som inte r�r introduktionsutbildning eller riskutbild-<br/>ning �verklagas hos den l�nsr�tt inom vars domkrets klaganden �r folkbok-<br/>f�rd eller, om denne inte �r folkbokf�rd i Sverige, hos den l�nsr�tt inom vars<br/>domkrets klaganden vistas. �vriga beslut �verklagas hos den l�nsr�tt inom<br/>vars domkrets beslutet meddelades.</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">Transportstyrelsen f�r f�ra talan �ven till f�rm�n f�r den enskilda parten.<br/>Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>10 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:555px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">9</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">dela ytterligare f�reskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt med-<br/>dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. lagens till�mpning p� andra i utlandet utf�rdade beh�righetshandlingar</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">som ger r�tt att k�ra motordrivna fordon, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Transportstyrelsens pr�vning av andra k�rkorts�renden �n som anges i</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">7 kap., </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">3. registrering som beh�vs f�r till�mpningen av lagen, och<br/>4. att priset f�r deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap.</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">7 � f�rsta stycket 4 inte f�r �verstiga en viss niv�.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n lagen.<br/>Regeringen f�r l�ta postbefordringsf�retag l�mna ut k�rkort.</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:784px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en l�kare vid unders�kning av en k�rkortshavare finner att k�r-</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">kortshavaren av medicinska sk�l �r uppenbart ol�mplig att ha k�rkort, ska<br/>l�karen anm�la det till Transportstyrelsen. Innan anm�lan g�rs ska l�karen<br/>underr�tta k�rkortshavaren. Anm�lan beh�ver inte g�ras om det finns anled-<br/>ning att anta att k�rkortshavaren kommer att f�lja l�karens tills�gelse att av-<br/>st� fr�n att k�ra k�rkortspliktigt fordon. </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna i f�rsta stycket g�ller �ven den som har k�rkortstillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">eller traktorkort.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2009:189.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2009:189.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">9 Senaste lydelse 2004:1087.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2009:1352</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010. Vid till�mpning av 7 a � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:204px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes<br/>motpart.</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft43">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i k�rkortslagen (1998:488);

utf�rdad den 3 december 2009.

Enligt regeringens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om k�rkortslagen (1998:488)2

dels att 7 kap. 3 � och 10 kap. 4 � ska upph�ra att g�lla,
dels att i 7 kap. 6 � och 9 kap. 3 � ordet l�nsstyrelsen i olika b�jnings-

former ska bytas ut mot Transportstyrelsen i motsvarande form,

dels att 4 kap. 8 �, 5 kap. 15 �, 7 kap. 2, 5, 8 och 9 ��, 8 kap. 13 �� samt

10 kap. 1 och 2 �� ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.

8 �

3

Ett godk�nnande som handledare enligt 7 � upph�r att g�lla, om hand-

ledarens k�rkort �terkallas enligt 5 kap. 3 � eller �terkallas tills vidare enligt
5 kap. 5 �.

Transportstyrelsen ska p� beg�ran av handledaren eller den som �vnings-

k�r upph�va ett godk�nnande som handledare.

5 kap.

15 �

4

Vad som s�gs i 14 � andra stycket g�ller inte i fr�ga om �terkallelse

med st�d av 3 � 16 om pr�votid enligt 3 kap. 18 � l�pte f�r s�kanden vid
tidpunkten f�r den h�ndelse som medf�rde att k�rkortet �terkallades.

Om det i beslut om �terkallelse beslutats om krav som ska uppfyllas f�r

utf�rdande g�ller dessa krav i st�llet f�r kraven enligt 14 �. Detsamma g�ller
beslut av k�rkortsmyndighet som fattats efter beslut om �terkallelse men
innan giltighetstiden f�r �terkallelse tills vidare eller sp�rrtiden l�pt ut.

Efter ett beslut om �terkallelse enligt 3 � 24 f�r Transportstyrelsen be-

sluta att en ans�kan om k�rkortstillst�nd ska ges in. Ett s�dant beslut f�r
Transportstyrelsen meddela om det f�re utf�rdande av ett nytt k�rkort har
framkommit omst�ndigheter som ger anledning att pr�va l�mpligheten av att
meddela k�rkortstillst�nd.

1 Prop. 2009:10/20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

2 Senaste lydelse av
7 kap. 3 � 2008:1369
9 kap. 3 � 2009:189
10 kap. 4 � 2003:216.

3 Senaste lydelse 2004:1087.

4 Senaste lydelse 2003:216.

SFS 2009:1352

Utkom fr�n trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1352

7 kap.

2 �

5

Transportstyrelsen pr�var �renden om

1. medgivande enligt 2 kap. 11 � andra stycket,
2. f�rl�ngd giltighet enligt 3 kap. 12 �,
3. godk�nnande av handledare,
4. f�rhandsbesked,
5. villkor f�r innehav av k�rkortstillst�nd och k�rkort,
6. k�rkortstillst�nd,
7. k�rkortsingripande, och
8. giltighet eller utbyte av ett utl�ndskt k�rkort.
Transportstyrelsen pr�var ocks� �renden enligt
1. 3 kap. 3 �,
2. 3 kap. 13 � f�rsta stycket 1 och 5 samt andra stycket, och
3. 3 kap. 16 � 1.
Transportstyrelsen pr�var fr�gor om utf�rdande av k�rkort.

5 �

Om ett k�rkort har blivit omh�ndertaget enligt 5 kap. 7 � f�rsta stycket

1, 2 eller 3 ska Transportstyrelsen utan dr�jsm�l pr�va fr�gan om k�rkortet
ska �terkallas tills vidare eller l�mnas tillbaka.

8 �

Giltighetstid f�r �terkallelse tills vidare och sp�rrtid med anledning av

�terkallelse r�knas fr�n den dag d� beslutet delges k�rkortshavaren eller fr�n
den tidigare dag n�r k�rkortshavaren �verl�mnar k�rkortet till Transportsty-
relsen. Har beslutet f�reg�tts av ett beslut om omh�ndertagande av k�rkortet
eller av ett beslut om �terkallelse tills vidare, r�knas sp�rrtiden fr�n det f�rst
delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om �terkallelse av k�rkort
tills vidare l�pt ut n�r slutligt beslut om k�rkortsingripande fattas ska den tid
under vilket k�rkortet varit ogiltigt r�knas av fr�n sp�rrtiden.

Sp�rrtiden l�per i andra fall fr�n den dag som anges i beslutet.

9 �

Ett ogiltigt k�rkort ska �verl�mnas till Transportstyrelsen.

8 kap.

1 �

6

F�ljande beslut f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol:

1. beslut enligt 7 kap. 2 � f�rsta och andra styckena, om inte annat f�ljer

av 2 �,

2. beslut att inte utf�rda k�rkort med st�d av 3 kap. 1 � f�rsta stycket 2,
3. beslut att inte bevilja tillst�nd enligt 4 kap. 9 � att bedriva introduk-

tionsutbildning eller tillst�nd enligt 4 kap. 12 � att bedriva riskutbildning,
och

4. beslut enligt 4 kap. 10 � att �terkalla tillst�nd att bedriva introduktions-

utbildning eller beslut enligt 4 kap. 13 � att �terkalla tillst�nd att bedriva
riskutbildning.

Ett f�rel�ggande om att ge in l�karintyg eller bevis om godk�nt f�rarprov

f�r �verklagas endast tillsammans med det beslut varigenom �rendet avg�rs.

5 Senaste lydelse 2003:216.

6 Senaste lydelse 2008:1369. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

background image

3

SFS 2009:1352

2 �

7

F�ljande beslut f�r inte �verklagas:

1. beslut i �rende om utf�rdande av traktorkort eller f�rarbevis,
2. beslut i �rende om utf�rdande av k�rkort i annat fall �n som avses i 1 �

f�rsta stycket 2,

3. beslut i �rende om f�rnyelse av k�rkort eller f�rarbevis,
4. uppmaning enligt 3 kap. 13 � f�rsta stycket 5,
5. beslut enligt 5 kap. 7 � om omh�ndertagande av k�rkortstillst�nd, k�r-

kort, traktorkort eller f�rarbevis, och

6. beslut i fr�ga om godk�nnande vid f�rarprov.

3 �

8

Beslut som avses i 1 � f�rsta stycket 1 och 2 och andra stycket samt

beslut enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av denna lag eller till-
l�mplig f�rordning och som inte r�r introduktionsutbildning eller riskutbild-
ning �verklagas hos den l�nsr�tt inom vars domkrets klaganden �r folkbok-
f�rd eller, om denne inte �r folkbokf�rd i Sverige, hos den l�nsr�tt inom vars
domkrets klaganden vistas. �vriga beslut �verklagas hos den l�nsr�tt inom
vars domkrets beslutet meddelades.

Transportstyrelsen f�r f�ra talan �ven till f�rm�n f�r den enskilda parten.
Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

10 kap.

1 �

9

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela ytterligare f�reskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt med-
dela f�reskrifter om

1. lagens till�mpning p� andra i utlandet utf�rdade beh�righetshandlingar

som ger r�tt att k�ra motordrivna fordon,

2. Transportstyrelsens pr�vning av andra k�rkorts�renden �n som anges i

7 kap.,

3. registrering som beh�vs f�r till�mpningen av lagen, och
4. att priset f�r deltagandet i introduktionsutbildning som anges i 4 kap.

7 � f�rsta stycket 4 inte f�r �verstiga en viss niv�.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n lagen.
Regeringen f�r l�ta postbefordringsf�retag l�mna ut k�rkort.

2 �

Om en l�kare vid unders�kning av en k�rkortshavare finner att k�r-

kortshavaren av medicinska sk�l �r uppenbart ol�mplig att ha k�rkort, ska
l�karen anm�la det till Transportstyrelsen. Innan anm�lan g�rs ska l�karen
underr�tta k�rkortshavaren. Anm�lan beh�ver inte g�ras om det finns anled-
ning att anta att k�rkortshavaren kommer att f�lja l�karens tills�gelse att av-
st� fr�n att k�ra k�rkortspliktigt fordon.

Best�mmelserna i f�rsta stycket g�ller �ven den som har k�rkortstillst�nd

eller traktorkort.

7 Senaste lydelse 2009:189.

8 Senaste lydelse 2009:189.

9 Senaste lydelse 2004:1087.

background image

4

SFS 2009:1352

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010. Vid till�mpning av 7 a � f�r-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;