SFS 2009:1353 Lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

091353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i körkortslagen (1998:488);

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 3 § körkortslagen

(1998:488) ska ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

2

Beslut som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och andra stycket samt

beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller till-
lämplig förordning och som inte rör introduktionsutbildning eller riskutbild-
ning överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden är
folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den förvalt-
ningsrätt inom vars domkrets klaganden vistas. Övriga beslut överklagas hos
den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

Transportstyrelsen får föra talan även till förmån för den enskilda parten.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

2 Senaste lydelse 2009:1352.

SFS 2009:1353

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009