SFS 2009:1354 Lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

091354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:489) om
försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8–10 §§ lagen (1998:489) om för-

söksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse ska ha följande lydelse.

8 §

Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över deltagarna i försöks-

verksamheten.

Om körkortshavaren bryter mot 6 § ska den villkorliga återkallelsen un-

danröjas och frågan om körkortsingripande tas upp till förnyad prövning.
När spärrtid bestäms med anledning av ett körkortsingripande ska villkorstid
då körkortet varit återkallat villkorligt inte räknas av. Detsamma gäller om
körkortshavaren själv vill avbryta deltagandet i försöksverksamheten.

Förnyad prövning får inte inledas efter villkorstidens utgång.

9 §

Transportstyrelsen prövar frågor enligt denna lag.

Beslut gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

10 §

Transportstyrelsens beslut att vägra villkorlig återkallelse får överkla-

gas hos allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut om att undanröja villkorlig
återkallelse får överklagas endast i samband med talan mot det beslut varige-
nom frågan om körkortsingripande avgörs.

Beslut om begränsningar för förarbehörigheten får inte överklagas.
Transportstyrelsens beslut enligt första stycket eller enligt föreskrifter som

har meddelats med stöd av tillämplig förordning, överklagas hos den länsrätt
inom vars domkrets klaganden är folkbokförd.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

SFS 2009:1354

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009