SFS 2009:1355 Lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

091355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:489) om
försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1998:489) om försöks-

verksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse ska ha följande lydelse.

10 §

2

Transportstyrelsens beslut att vägra villkorlig återkallelse får över-

klagas hos allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut om att undanröja villkorlig
återkallelse får överklagas endast i samband med talan mot det beslut varige-
nom frågan om körkortsingripande avgörs.

Beslut om begränsningar för förarbehörigheten får inte överklagas.
Transportstyrelsens beslut enligt första stycket eller enligt föreskrifter som

har meddelats med stöd av tillämplig förordning, överklagas hos den förvalt-
ningsrätt inom vars domkrets klaganden är folkbokförd.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

2 Senaste lydelse 2009:1354.

SFS 2009:1355

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009