SFS 2009:1356 Lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

091356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490);

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om yrkestrafiklagen

(1998:490)

2

dels att 7 kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 2, 4, 15 och 17 §§, 3 kap. 2, 5 och 6 §§, 5 kap. 1, 6, 10 och

17 §§, 7 kap. 1, 2, 4 och 8 §§, 8 kap. 2 § samt rubrikerna närmast före 2 kap.
2 § och 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 6 a §, av följande ly-

delse.

2 kap.

Prövningsmyndighet

2 §

3

Frågor om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.

4 §

Trafikansvariga är

1. i aktiebolag och ekonomiska föreningar den verkställande direktören,

om det finns en sådan, eller annars den styrelseledamot som bolaget eller
föreningen har utsett,

2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje bolagsman,
3. i ideella föreningar och stiftelser den styrelseledamot som föreningen

eller stiftelsen har utsett,

4. i europeiska ekonomiska intressegrupperingar företagsledaren,
5. i utländska företag (filialer) den verkställande direktören i filialen,
6. i statliga och kommunala organ samt hos andra privaträttsliga juridiska

personer än som avses i 1�5 den eller de som organet respektive den juri-
diska personen har utsett, och

7. för näringsverksamhet som drivs av utomlands bosatta näringsidkare

föreståndaren.

Om det finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen medge
a) att någon annan än den eller de som nu har angetts ska vara trafikansva-

rig, eller

b) att kommanditdelägare undantas från att vara trafikansvarig.

1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

2 Senaste lydelse av 7 kap. 3 § 2008:1370.

3 Senaste lydelse 2008:1370.

SFS 2009:1356

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1356

15 §

Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet. Om till-

ståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på konkursboet. Till-
ståndet gäller, om inte Transportstyrelsen på grund av särskilda skäl medger
längre giltighetstid, under högst sex månader räknat från dödsfallet eller
konkursbeslutet.

För verksamheten i dödsboet eller konkursboet ska det finnas en förestån-

dare som har godkänts av Transportstyrelsen. I fråga om denne ska 5 § till-
lämpas. Om det inte har anmälts en föreståndare till Transportstyrelsen inom
en månad efter dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet. Det-
samma gäller om föreståndaren inte godkänns och det inte anmäls en annan
föreståndare inom den tid som Transportstyrelsen bestämmer. Om inte heller
den andre föreståndaren godkänns, upphör tillståndet att gälla tre veckor
efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

17 §

4

Tillståndets fortsatta giltighet får prövas på nytt enligt 16 § första

stycket när tio år har förflutit efter det att det meddelades och därefter vart
tionde år. Prövningen ska göras endast om den begärs av någon som är tra-
fikhuvudman och som berörs av linjetrafiken.

En sådan begäran får ges in till Transportstyrelsen tidigast två år och se-

nast ett år före utgången av den löpande tioårsperioden.

3 kap.

Prövningsmyndighet

2 §

Frågor om taxiförarlegitimation prövas av Transportstyrelsen.

5 §

Om en läkare vid undersökning av en innehavare av taxiförarlegitima-

tion finner att denne av medicinska skäl är uppenbart olämplig att inneha
sådan legitimation, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan nå-
gon anmälan görs ska läkaren underrätta innehavaren. Anmälan behöver inte
göras om det finns anledning att anta att innehavaren kommer att följa läka-
rens tillsägelse att avstå från att föra ett fordon i sådan trafik som avses i 1 §.

6 §

I ett mål eller ärende om taxiförarlegitimation får Transportstyrelsen

förelägga den enskilde att ge in läkarintyg.

5 kap.

1 §

Om det i den yrkesmässiga trafiken eller i övrigt vid driften av trafik-

rörelsen eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har
förekommit allvarliga missförhållanden eller om annars förutsättningarna
för tillstånd enligt 2 kap. 5 § inte längre föreligger, ska tillståndet återkallas
av Transportstyrelsen.

Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas, får

i stället varning meddelas.

4 Senaste lydelse 1998:491.

background image

3

SFS 2009:1356

6 §

En taxiförarlegitimation ska återkallas av Transportstyrelsen om inne-

havaren

1. genom brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden har

visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i linjetrafik eller taxitrafik enligt
3 kap. 1 §,

2. inte längre uppfyller de medicinska krav som avses i 3 kap. 3 §,
3. inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg, eller
4. begär att legitimationen ska återkallas.
Om de missförhållanden som avses i första stycket 1 inte är så allvarliga

att tillståndet bör återkallas får i stället varning meddelas.

10 §

Om en taxiförarlegitimation har omhändertagits enligt 9 § första

stycket 3, ska Transportstyrelsen utan dröjsmål avgöra om legitimationen
ska återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka.

17 §

Transportstyrelsen utövar tillsyn över att tillståndshavare bedriver

verksamheten enligt gällande bestämmelser. Transportstyrelsen ska också i
övrigt verka för att kraven på trafiksäkerhet, trafikmiljö och arbetsmiljö upp-
fylls samt att yrkesmässig trafik bedrivs under konkurrensvillkor som är lika
för alla trafikutövare.

Transportstyrelsen utövar också tillsyn över att en innehavare av taxiförar-

legitimation uppfyller de krav som gäller för legitimationen.

7 kap.

1 §

5

Transportstyrelsens beslut i frågor om beviljande av tillstånd till linje-

trafik, villkor för sådant tillstånd och omprövning enligt 2 kap. 17 § får över-
klagas hos regeringen.

Transportstyrelsens beslut i andra frågor som rör tillstånd till linjetrafik än

sådana som avses i första stycket får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

2 §

Transportstyrelsens beslut i frågor om taxitrafik, beställningstrafik med

buss och godstrafik får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

4 §

Transportstyrelsens beslut i frågor om taxiförarlegitimation får över-

klagas hos allmän förvaltningsdomstol.

6 a §

I fråga om beslut enligt denna lag, eller föreskrifter som har medde-

lats med stöd av lagen eller tillämplig förordning, som får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol gäller följande.

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas hos den länsrätt inom vars

domkrets personen är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sve-
rige, hos den länsrätt inom vars domkrets personen vistas.

Ett beslut som rör en juridisk person, varmed avses även offentligrättsliga

juridiska personer såsom staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett
landsting, överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets företagets eller
verksamhetens ledning finns.

5 Senaste lydelse 2008:1370.

background image

4

SFS 2009:1356

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Beslut i andra fall än som sägs i andra och tredje styckena överklagas hos

den länsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

8 §

Transportstyrelsen får föra talan även till förmån för den enskilda par-

ten.

8 kap.

2 §

6

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt med-
dela föreskrifter om

1. taxitrafik såvitt gäller prisinformation, utmärkning av fordon och den

lokalkännedom som taxiförare bör ha,

2. taxameterutrustning samt användning och kontroll av sådan utrustning,
3. registrering av tillståndsinnehav och innehav av taxiförarlegitimation,
4. kunskapskrav för fordonsbesättningar vid vägtransporter,
5. körprov för taxiförarlegitimation, samt
6. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller tillämplig förordning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2006:512.