SFS 2009:1358 Lag om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

091358.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:492) om bilut-

hyrning

dels att i 19 och 23 §§ ordet ”prövningsmyndigheten” ska bytas ut mot

”Transportstyrelsen”,

dels att 4, 10, 11 och 22 §§ samt rubriken närmast före 4 § ska ha följande

lydelse.

Prövningsmyndighet

4 §

Frågor om tillstånd till uthyrningsrörelse prövas av Transportstyrelsen.

10 §

Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet. Om till-

ståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på konkursboet. Till-
ståndet gäller, om inte Transportstyrelsen på grund av särskilda skäl medger
längre giltighetstid, under högst sex månader räknat från dödsfallet eller
konkursbeslutet.

För verksamheten i dödsboet eller konkursboet ska det finnas en förestån-

dare som har godkänts av Transportstyrelsen. I fråga om denne ska 6 § till-
lämpas.

Om det inte har anmälts en föreståndare till Transportstyrelsen inom en

månad efter dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet. Detsamma
gäller om föreståndaren inte godkänns och det inte anmäls en annan före-
ståndare inom den tid som Transportstyrelsen bestämmer. Om inte heller den
andra föreståndaren godkänns, upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det
att beslutet har vunnit laga kraft.

11 §

Om det i uthyrningsrörelsen eller i någon annan näringsverksamhet

som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden el-
ler om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 6 § inte längre föreligger,
ska tillståndet återkallas av Transportstyrelsen.

Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas, får

i stället varning meddelas.

22 §

Transportstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.

1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

SFS 2009:1358

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1358

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas hos den länsrätt inom vars

domkrets personen är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sve-
rige, hos den länsrätt inom vars domkrets personen vistas. Ett beslut som rör
en juridisk person överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets företagets
ledning finns. Beslut i andra fall överklagas hos den länsrätt inom vars dom-
krets beslutet meddelades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)