SFS 2009:1359 Lag om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning

091359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 § lagen (1998:492) om biluthyr-

ning ska ha följande lydelse.

22 §

2

Transportstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas hos den förvaltningsrätt

inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om denne inte är folkbok-
förd i Sverige, hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas.
Ett beslut som rör en juridisk person överklagas hos den förvaltningsrätt
inom vars domkrets företagets ledning finns. Beslut i andra fall överklagas
hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

2 Senaste lydelse 2009:1358.

SFS 2009:1359

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009