SFS 2009:1360 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

091360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2001:558) om v�gtrafikregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 och 6 �� lagen (2001:558) om</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">v�gtrafikregister ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om personuppgifter ska v�gtrafikregistret ha till �ndam�l att</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tillhandah�lla uppgifter f�r </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. verksamhet, f�r vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">annan f�rfattning, i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">a) fordons�gare, <br/>b) den som ans�ker om, har eller har haft beh�righet att framf�ra fordon</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">eller luftfartyg enligt k�rkortslagen (1998:488), yrkestrafiklagen (1998:490),<br/>luftfartslagen (1957:297) eller n�gon annan f�rfattning eller den som har r�tt<br/>att ut�va viss tj�nst enligt luftfartslagen, </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">c) annan person om det beh�vs f�r att underl�tta handl�ggningen av ett</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">k�rkorts-, f�rarbevis- eller yrkestrafik�rende, </p> <p style="position:absolute;top:647px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">d) den som ans�ker om, har eller har haft tillst�nd att bedriva yrkesm�ssig</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">trafik enligt yrkestrafiklagen eller n�gon annan f�rfattning eller biluthyrning<br/>enligt lagen (1998:492) om biluthyrning, </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">e) den som ans�ker om, har eller har haft f�rdskrivarkort som avses i r�-</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">dets f�rordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om f�rdskrivare<br/>vid v�gtransporter,</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utf�ra transporter enligt</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">lagen (2007:1157) om yrkesf�rarkompetens eller genomg�r utbildning f�r<br/>att f� s�dan kompetens, eller</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">g) den som bedriver s�dan f�rv�rvsm�ssig transportverksamhet p� v�g,</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">som omfattas av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 561/<br/>2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning p�<br/>v�gtransportomr�det och om �ndring av r�dets f�rordningar (EEG) nr 3821/<br/>85 och (EG) nr 2135/98 samt om upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr<br/>3820/85</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft13">3 eller r�dets f�rordning (EEG) nr 3821/85,</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�rs�kringsgivning eller annan allm�n eller enskild verksamhet d�r</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utg�r underlag f�r pr�vningar el-<br/>ler beslut, </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. information om fordons�gare f�r trafiks�kerhets- eller milj��ndam�l</p> <p style="position:absolute;top:981px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och f�r att i den allm�nna oms�ttningen av fordon f�rebygga brott samt in-</p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.</p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:124.</p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 EUT L 102, 11.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0561).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:1360</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:1360</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">formation om den som har beh�righet att framf�ra fordon f�r att utreda tra-<br/>fikbrott i samband med automatisk trafiks�kerhetskontroll, </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">�gare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register, samt </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. uttag av urval f�r direkt marknadsf�ring av information om fordons-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">�gare, dock med den begr�nsning som f�ljer av 11 � personuppgiftslagen<br/>(1998:204).</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">I v�gtrafikregistret f�rs det in uppgifter som avser</p> <p style="position:absolute;top:326px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. motordrivna fordon och sl�pfordon samt �gare till dessa, <br/>2. a) beh�righet enligt k�rkortslagen (1998:488) att f�ra fordon,<br/>b) f�rarutbildning och f�rarprov,<br/>c) det som i �vrigt beh�vs f�r till�mpningen av k�rkortslagen och av f�re-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">skrifter som meddelats i anslutning till lagen,</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. a) beh�righet att f�ra fordon i yrkesm�ssig trafik och r�tten att bedriva</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">yrkesm�ssig trafik och biluthyrning, </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) det som i �vrigt beh�vs f�r till�mpningen av yrkestrafiklagen</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">(1998:490) och lagen (1998:492) om biluthyrning samt av f�reskrifter som<br/>meddelats i anslutning till lagarna och f�r till�mpningen av best�mmelser<br/>om tillst�nd till internationella person- eller godstransporter, </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. innehav av s�rskilda beh�righetshandlingar som kr�vs f�r att f�ra ett</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall �n som avses i<br/>2 a) och 3 a) eller f�r att ut�va viss tj�nst eller genomg� viss utbildning, </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. innehav av f�rdskrivarkort som avses i r�dets f�rordning (EEG) nr</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">3821/85, </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. utf�rdande, utbyte, f�rnyelse, f�rlustanm�lan, �terl�mnande, giltighet</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">och �terkallelse av f�rdskrivarkort enligt 5, och som i �vrigt beh�vs f�r till-<br/>l�mpningen av f�rordning (EEG) nr 3821/85 och av f�reskrifter som medde-<br/>lats i anslutning till den, och </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">7. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 � 1 g), och<br/>b) det som i �vrigt beh�vs f�r till�mpningen av best�mmelser om kontroll</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">av f�retag enligt f�rordningen (2004:865) om k�r- och vilotider samt f�rd-<br/>skrivare, m.m. eller av f�reskrifter som meddelats i anslutning till den. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I registret f�rs det dessutom in uppgifter som beh�vs f�r kontroll av att</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas<br/>och att influtna medel redovisas samt de uppgifter som beh�vs f�r att Trans-<br/>portstyrelsen ska kunna fullg�ra sina skyldigheter enligt lagen (2004:629)<br/>om tr�ngselskatt.</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Personuppgifter f�r endast f�ras in f�r de �ndam�l som anges i 5 �.</p> <p style="position:absolute;top:873px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:943px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:961px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2008:1376.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2001:558) om v�gtrafikregister;

utf�rdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 och 6 �� lagen (2001:558) om

v�gtrafikregister ska ha f�ljande lydelse.

5 �

2

I fr�ga om personuppgifter ska v�gtrafikregistret ha till �ndam�l att

tillhandah�lla uppgifter f�r

1. verksamhet, f�r vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan f�rfattning, i fr�ga om

a) fordons�gare,
b) den som ans�ker om, har eller har haft beh�righet att framf�ra fordon

eller luftfartyg enligt k�rkortslagen (1998:488), yrkestrafiklagen (1998:490),
luftfartslagen (1957:297) eller n�gon annan f�rfattning eller den som har r�tt
att ut�va viss tj�nst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det beh�vs f�r att underl�tta handl�ggningen av ett

k�rkorts-, f�rarbevis- eller yrkestrafik�rende,

d) den som ans�ker om, har eller har haft tillst�nd att bedriva yrkesm�ssig

trafik enligt yrkestrafiklagen eller n�gon annan f�rfattning eller biluthyrning
enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

e) den som ans�ker om, har eller har haft f�rdskrivarkort som avses i r�-

dets f�rordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om f�rdskrivare
vid v�gtransporter,

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utf�ra transporter enligt

lagen (2007:1157) om yrkesf�rarkompetens eller genomg�r utbildning f�r
att f� s�dan kompetens, eller

g) den som bedriver s�dan f�rv�rvsm�ssig transportverksamhet p� v�g,

som omfattas av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 561/
2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning p�
v�gtransportomr�det och om �ndring av r�dets f�rordningar (EEG) nr 3821/
85 och (EG) nr 2135/98 samt om upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr
3820/85

3 eller r�dets f�rordning (EEG) nr 3821/85,

2. f�rs�kringsgivning eller annan allm�n eller enskild verksamhet d�r

uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utg�r underlag f�r pr�vningar el-
ler beslut,

3. information om fordons�gare f�r trafiks�kerhets- eller milj��ndam�l

och f�r att i den allm�nna oms�ttningen av fordon f�rebygga brott samt in-

1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

2 Senaste lydelse 2009:124.

3 EUT L 102, 11.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0561).

SFS 2009:1360

Utkom fr�n trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1360

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

formation om den som har beh�righet att framf�ra fordon f�r att utreda tra-
fikbrott i samband med automatisk trafiks�kerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-

�gare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register, samt

5. uttag av urval f�r direkt marknadsf�ring av information om fordons-

�gare, dock med den begr�nsning som f�ljer av 11 � personuppgiftslagen
(1998:204).

6 �

4

I v�gtrafikregistret f�rs det in uppgifter som avser

1. motordrivna fordon och sl�pfordon samt �gare till dessa,
2. a) beh�righet enligt k�rkortslagen (1998:488) att f�ra fordon,
b) f�rarutbildning och f�rarprov,
c) det som i �vrigt beh�vs f�r till�mpningen av k�rkortslagen och av f�re-

skrifter som meddelats i anslutning till lagen,

3. a) beh�righet att f�ra fordon i yrkesm�ssig trafik och r�tten att bedriva

yrkesm�ssig trafik och biluthyrning,

b) det som i �vrigt beh�vs f�r till�mpningen av yrkestrafiklagen

(1998:490) och lagen (1998:492) om biluthyrning samt av f�reskrifter som
meddelats i anslutning till lagarna och f�r till�mpningen av best�mmelser
om tillst�nd till internationella person- eller godstransporter,

4. innehav av s�rskilda beh�righetshandlingar som kr�vs f�r att f�ra ett

visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall �n som avses i
2 a) och 3 a) eller f�r att ut�va viss tj�nst eller genomg� viss utbildning,

5. innehav av f�rdskrivarkort som avses i r�dets f�rordning (EEG) nr

3821/85,

6. utf�rdande, utbyte, f�rnyelse, f�rlustanm�lan, �terl�mnande, giltighet

och �terkallelse av f�rdskrivarkort enligt 5, och som i �vrigt beh�vs f�r till-
l�mpningen av f�rordning (EEG) nr 3821/85 och av f�reskrifter som medde-
lats i anslutning till den, och

7. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 � 1 g), och
b) det som i �vrigt beh�vs f�r till�mpningen av best�mmelser om kontroll

av f�retag enligt f�rordningen (2004:865) om k�r- och vilotider samt f�rd-
skrivare, m.m. eller av f�reskrifter som meddelats i anslutning till den.

I registret f�rs det dessutom in uppgifter som beh�vs f�r kontroll av att

felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas
och att influtna medel redovisas samt de uppgifter som beh�vs f�r att Trans-
portstyrelsen ska kunna fullg�ra sina skyldigheter enligt lagen (2004:629)
om tr�ngselskatt.

Personuppgifter f�r endast f�ras in f�r de �ndam�l som anges i 5 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:1376.

;