SFS 2009:1360 Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

091360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (2001:558) om

vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

5 §

2

I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att

tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,
b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon

eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), yrkestrafiklagen (1998:490),
luftfartslagen (1957:297) eller någon annan författning eller den som har rätt
att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett

körkorts-, förarbevis- eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig

trafik enligt yrkestrafiklagen eller någon annan författning eller biluthyrning
enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i rå-

dets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare
vid vägtransporter,

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt

lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för
att få sådan kompetens, eller

g) den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg,

som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/
2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på
vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/
85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr
3820/85

3 eller rådets förordning (EEG) nr 3821/85,

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där

uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar el-
ler beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål

och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt in-

1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

2 Senaste lydelse 2009:124.

3 EUT L 102, 11.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0561).

SFS 2009:1360

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1360

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

formation om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda tra-
fikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordons-

ägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register, samt

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordons-

ägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204).

6 §

4

I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,
2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra fordon,
b) förarutbildning och förarprov,
c) det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av före-

skrifter som meddelats i anslutning till lagen,

3. a) behörighet att föra fordon i yrkesmässig trafik och rätten att bedriva

yrkesmässig trafik och biluthyrning,

b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av yrkestrafiklagen

(1998:490) och lagen (1998:492) om biluthyrning samt av föreskrifter som
meddelats i anslutning till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser
om tillstånd till internationella person- eller godstransporter,

4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett

visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall än som avses i
2 a) och 3 a) eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,

5. innehav av färdskrivarkort som avses i rådets förordning (EEG) nr

3821/85,

6. utfärdande, utbyte, förnyelse, förlustanmälan, återlämnande, giltighet

och återkallelse av färdskrivarkort enligt 5, och som i övrigt behövs för till-
lämpningen av förordning (EEG) nr 3821/85 och av föreskrifter som medde-
lats i anslutning till den, och

7. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 § 1 g), och
b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser om kontroll

av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färd-
skrivare, m.m. eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.

I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för kontroll av att

felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas
och att influtna medel redovisas samt de uppgifter som behövs för att Trans-
portstyrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2004:629)
om trängselskatt.

Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges i 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:1376.