SFS 2009:1361 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

091361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 6 kap. 2 § lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor ordet ⬝Sjöfartsverkets⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportsty-
relsens⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85.

SFS 2009:1361

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009