SFS 2009:1362 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)

091362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om luftfartsförordningen (1986:171)

1

dels att 139 § ska upphöra att gälla,
dels att 140 § ska ha följande lydelse.

140 §

2

Bestämmelserna i 138 § gäller också i fråga om innehavare av elev-

tillstånd och av sådana certifikat som anges i 6 kap. 15 § första stycket luft-
fartslagen (1957:297) och av behörighetsbevis.

Bestämmelserna i 138 § gäller också i fråga om den som innehar ett

utländskt certifikat som har godkänts här i riket. De gäller också i fråga om
innehavare av utländska behörighetsbevis som har godkänts här i riket eller
som gäller även utan sådant godkännande. Transportstyrelsen bestämmer om
den utländska myndighet som har utfärdat certifikatet eller beviset ska
underrättas om det inträffade.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2005:38.
Senaste lydelse av 139 § 2008:1122.

2 Senaste lydelse 2008:1122.

SFS 2009:1362

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009