SFS 2009:1363 Förordning om ändring i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

091363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:185) om
arbetsförhållanden vid vissa internationella
vägtransporter;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (1993:185) om arbetsför-

hållanden vid vissa internationella vägtransporter

1 ska ha följande lydelse.

21 §

En kopia av dom eller slutligt beslut i ett mål om ansvar enligt denna

förordning ska av domstolen sändas till Transportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1161.

SFS 2009:1363

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;