SFS 2009:1364 Förordning om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet

091364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1297) om vilotider
vid vissa vägtransporter inom landet;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1994:1297) om vilotider

vid vissa vägtransporter inom landet ska ha följande lydelse.

12 §

1

Förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3, 5, 6 eller

7 § eller mot föreskrift som har meddelats av Transportstyrelsen med stöd av
bemyndigande i denna förordning, döms till penningböter.

Arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5, 8, 9 eller

10 § eller mot föreskrift som har meddelats av Transportstyrelsen med stöd
av bemyndigande i denna förordning, döms till penningböter.

Kopia av domar eller slutliga beslut i mål om ansvar enligt denna förord-

ning ska sändas till Transportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1182.

SFS 2009:1364

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009