SFS 2009:1365 Förordning om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

091365.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:786) om behöriga
myndigheter m.m. i fråga om internationella
transporter inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES);

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1998:786) om behö-

riga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt 2 § och rubriken närmast
före 2 § ska ha följande lydelse.

Förordning om internationella vägtransporter inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Behörig myndighet

2 §

1

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt de rättsakter som

anges i 1 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1140.

SFS 2009:1365

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;