SFS 2009:1366 Förordning om ändring i förordningen (1998:780) om biluthyrning

091366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:780) om
biluthyrning;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:780) om bilut-

hyrning

1

dels att i 3, 4 a, 4 b, 8 och 16 §§ ordet ”prövningsmyndigheten” ska bytas

ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels att 1, 5, 7 och 9–12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 4 § ska lyda ”Beslut om tillstånd”.

1 §

2

Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen

(1998:492) om biluthyrning.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav enligt lagen om bilut-

hyrning m.m. finns i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen

(1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transport-
styrelsen att få uppgifter ur dessa register.

5 §

Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till Transportstyrelsen om den

eller de som ansvarar för uthyrningsverksamheten eller någon annan som
lämplighetsprövningen ska avse byts ut. Detsamma gäller om någon sådan
person tillkommer.

7 §

3

En tillståndshavare är skyldig att till Transportstyrelsen anmäla fordon

med en totalvikt över 3,5 ton som avses att användas i rörelsen. En anmälan
ska innehålla uppgifter om fordonets registreringsnummer. För ett fordon
som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet bifogas.

Om tillståndshavaren avser att inte längre använda ett fordon i rörelsen är

han eller hon skyldig att anmäla detta till Transportstyrelsen.

Om skyldighet att i andra fall anmäla fordon som används i en uthyrnings-

rörelse finns det bestämmelser i 10 kap. 12 § förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister.

1 Senaste lydelse av
4 a § 2009:1104
4 b § 2009:1104
16 § 2008:1141.

2 Senaste lydelse 2008:1141.

3 Senaste lydelse 2001:664.

SFS 2009:1366

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1366

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

9 §

4

En kopia av ett beslut om tillstånd till uthyrningsrörelse och om änd-

ring eller återkallelse av ett sådant tillstånd ska sändas till Skatteverket och
polismyndigheten på den ort där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden
är en juridisk person, den ort där företagets ledning finns samt i annat fall till
den polismyndighet som Transportstyrelsen anser bör underrättas.

10 §

5

Om en myndighet uppmärksammar någon omständighet som kan

vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare ska tilldelas en
varning eller om tillståndet ska återkallas, ska detta anmälas till Transport-
styrelsen.

Om det finns anledning att anta att överträdelser har skett i verksamheten,

ska Transportstyrelsen anmäla detta till polis- eller åklagarmyndigheten.

11 §

6

Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skat-

ter eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter
som styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn.

12 §

7

När en domstol har dömt någon som har tillstånd till uthyrningsrörel-

se för något brott som avses i 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtra-
fikregister eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har
prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Tran-
sportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:998.

5 Senaste lydelse 2008:1141.

6 Senaste lydelse 2003:998.

7 Senaste lydelse 2001:664.

;