SFS 2009:1367 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

091367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om yrkestrafikförordningen (1998:779)

1

dels att 11 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att i 2 kap. 4, 5 och 7 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 2 §

samt i 11 kap. 4 § ordet ⬝prövningsmyndigheten⬝ ska bytas mot ⬝Transport-
styrelsen⬝,

dels att 2 kap. 9 §, 3 kap. 3 och 12 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 1 och 5 §§, 7 kap.

1 §, 8 kap. 1�4 §§ samt 11 kap. 1, 5 a och 6 §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till Transportstyrelsen om den

eller de som är trafikansvariga eller någon annan som lämplighetsprövning-
en ska avse byts ut. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer.

3 kap.

3 §

2

Den som ansöker om taxiförarlegitimation ska ha avlagt ett godkänt

körprov för sådan legitimation tidigast 12 månader innan ansökan ges in till
Transportstyrelsen.

12 §

3

Ett beslut om att ta hand om en taxiförarlegitimation ska meddelas

skyndsamt och delges innehavaren.

Beslutet ska, tillsammans med uppgift om delgivning, föreliggande utred-

ning och redogörelse för de skäl som har föranlett omhändertagandet, inom
48 timmar sändas till Transportstyrelsen. Om beslutet delges eller om taxifö-
rarlegitimationen överlämnas senare, ska detta snarast meddelas Transport-
styrelsen. En omhändertagen legitimation ska sändas till Transportstyrelsen.

1 Senaste lydelse av
2 kap. 5 § 2008:1177
2 kap. 7 § 2004:341
5 kap. 3 § 2009:215
7 kap. 2 § 2006:320
11 kap. 2 § 2008:1177
11 kap. 4 § 2008:1177.

2 Senaste lydelse 2007:48.

3 Senaste lydelse 2008:1177.

SFS 2009:1367

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1367

4 kap.

3 §

4

Förartillstånd som avses i 1 § 2 förordningen (1998:786) om interna-

tionella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) ska beviljas på begäran av innehavaren av gemenskapstillstånd om fö-
raren är anställd på de anställningsvillkor som är vanligt förekommande i
branschen i Sverige.

En bestyrkt kopia på förarens anställningsavtal samt övriga uppgifter som

behövs för att ansökan ska kunna prövas ska ges in till Transportstyrelsen.

5 kap.

1 §

Innan ett fordon får användas i yrkesmässig trafik enligt ett trafiktill-

stånd, ska tillståndshavaren lämna en skriftlig anmälan om fordonet till
Transportstyrelsen. Anmälan behöver dock inte göras för släpfordon. Om det
finns särskilda skäl, får Transportstyrelsen för viss trafik medge att fordon
får användas enligt tillståndet utan att vara anmälda. Transportstyrelsen får
medge att ett visst fordon får användas innan en fullständig anmälan har
lämnats.

5 §

Om ett fordon för vilket anmälan har gjorts enligt 1 § ska ändras så att

det inte längre uppfyller villkoren enligt 3 § eller om fordonet inte längre ska
användas enligt trafiktillståndet, är tillståndshavaren skyldig att anmäla detta
till Transportstyrelsen innan fordonet ändras eller tas i bruk för annan trafik.

7 kap.

1 §

5

Ett fordon får användas i taxitrafik endast om det är försett med en

taxameterutrustning som är av godkänd typ och som fungerar tillfredsstäl-
lande i enlighet med föreskrifter som meddelats enligt 11 kap. 1 §. Taxame-
terutrustningen och dess fastsättning ska vara kontrollerade och plomberade
på det sätt som anges i föreskrifterna.

Transportstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, besluta att en buss med

en totalvikt av högst 3,5 ton som används i beställningstrafik ska vara utrus-
tad med en taxameterutrustning enligt första stycket.

8 kap.

1 §

6

En kopia av ett beslut om trafiktillstånd och om ändring eller återkal-

lelse av ett sådant tillstånd ska sändas till de myndigheter som anges nedan.

4 Senaste lydelse 2003:50.

5 Senaste lydelse 2006:320.

6 Senaste lydelse 2008:1177.

background image

3

SFS 2009:1367

2 §

7

Om en myndighet uppmärksammar någon omständighet som kan vara

av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare eller en innehavare av
taxiförarlegitimation ska tilldelas en varning, eller om tillståndet eller legiti-
mationen ska återkallas, ska detta anmälas till Transportstyrelsen.

Om det finns anledning att anta att överträdelse har skett i trafikutövning-

en ska Transportstyrelsen anmäla detta till polis- eller åklagarmyndigheten.

3 §

8

Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter

eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som
styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn.

4 §

9

När en domstol har dömt någon som har taxiförarlegitimation, trafik-

tillstånd, transporttillstånd, tillstånd till cabotagetrafik eller någon annan
prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § yrkestrafiklagen (1998:490) för något
brott som anges i 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska
en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen.

11 kap.

1 §

10

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med

Transportstyrelsen meddela föreskrifter om krav på och kontroll av taxame-
terutrustning samt om fastsättning, installation och plombering av sådan ut-
rustning.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

Tillståndet gäller

Kopian sänds till

Godstrafik och taxitrafik

Polismyndigheten i den ort där sökan-
den är folkbokförd eller, om sökanden
är en juridisk person, den ort där före-
tagets eller verksamhetens ledning
finns samt i annat fall den polismyn-
dighet som Transportstyrelsen anser
bör underrättas

Beställningstrafik med buss

Den myndighet som anges ovan

Linjetrafik

Den polismyndighet som Transport-
styrelsen anser bör underrättas

Länsstyrelserna i de län som berörs av
trafiken

Dem som Transportstyrelsen enligt 2
kap. 3 § har begärt yttrande från

Samtliga trafikslag

Skatteverket

7 Senaste lydelse 2008:1177.

8 Senaste lydelse 2003:997.

9 Senaste lydelse 2008:1177. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

10 Senaste lydelse 2008:1177.

background image

4

SFS 2009:1367

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

1. användning av taxameterutrustning,
2. prisinformation i taxitrafik,
3. medicinska krav för innehav av taxiförarlegitimation,
4. krav på lokalkännedom för taxiförare och prov i sådan kännedom, och
5. körprov för taxiförarlegitimation.
Krav på lokalkännedom får begränsas till att gälla inom ett län eller del av

ett län.

Transportstyrelsen får också, om inte annat framgår av 3 eller 4 §, med-

dela föreskrifter för verkställigheten av yrkestrafiklagen (1998:490) och
denna förordning.

Föreskrifter som avses i andra stycket meddelas efter samråd med
1. Konsumentverket i frågor som avser prisinformation,
2. Socialstyrelsen i frågor som avser medicinska krav, och
3. berörd länsstyrelse i frågor som avser krav på och prov i lokalkänne-

dom.

5 a §

11

Transportstyrelsen får, om det kan ske utan fara för trafiksäkerhe-

ten, medge att en innehavare av ett utländskt körkort som är medborgare i en
stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kör ett svensk-
registrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik kortare sträcka eller tid.

6 §

Om ett särskilt intyg i fråga om lämpligheten att yrkesmässigt bedriva

person- eller godstransporter på väg begärs för att en svensk näringsidkare
ska få etablera sig i ett annat land, ska ett sådant intyg efter prövning utfär-
das av Transportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

11 Senaste lydelse 2002:367. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena
upphävs.