SFS 2009:1367 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

091367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft47{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i yrkestrafikf�rordningen (1998:779);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om yrkestrafikf�rordningen (1998:779)</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:592px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 11 kap. 2 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att i 2 kap. 4, 5 och 7 ��, 3 kap. 1 �, 4 kap. 1 �, 5 kap. 3 �, 7 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">samt i 11 kap. 4 � ordet pr�vningsmyndigheten ska bytas mot Transport-<br/>styrelsen,</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 2 kap. 9 �, 3 kap. 3 och 12 ��, 4 kap. 3 �, 5 kap. 1 och 5 ��, 7 kap.</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">1 �, 8 kap. 14 �� samt 11 kap. 1, 5 a och 6 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�ndshavaren �r skyldig att anm�la till Transportstyrelsen om den</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">eller de som �r trafikansvariga eller n�gon annan som l�mplighetspr�vning-<br/>en ska avse byts ut. Detsamma g�ller om n�gon s�dan person tillkommer.</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:681px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som ans�ker om taxif�rarlegitimation ska ha avlagt ett godk�nt</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">k�rprov f�r s�dan legitimation tidigast 12 m�nader innan ans�kan ges in till<br/>Transportstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:752px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut om att ta hand om en taxif�rarlegitimation ska meddelas</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skyndsamt och delges innehavaren. </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslutet ska, tillsammans med uppgift om delgivning, f�religgande utred-</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ning och redog�relse f�r de sk�l som har f�ranlett omh�ndertagandet, inom<br/>48 timmar s�ndas till Transportstyrelsen. Om beslutet delges eller om taxif�-<br/>rarlegitimationen �verl�mnas senare, ska detta snarast meddelas Transport-<br/>styrelsen. En omh�ndertagen legitimation ska s�ndas till Transportstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">1 Senaste lydelse av<br/>2 kap. 5 � 2008:1177<br/>2 kap. 7 � 2004:341<br/>5 kap. 3 � 2009:215<br/>7 kap. 2 � 2006:320<br/>11 kap. 2 � 2008:1177<br/>11 kap. 4 � 2008:1177.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2007:48.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2008:1177.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2009:1367</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:1367</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rartillst�nd som avses i 1 � 2 f�rordningen (1998:786) om interna-</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">tionella v�gtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det<br/>(EES) ska beviljas p� beg�ran av innehavaren av gemenskapstillst�nd om f�-<br/>raren �r anst�lld p� de anst�llningsvillkor som �r vanligt f�rekommande i<br/>branschen i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">En bestyrkt kopia p� f�rarens anst�llningsavtal samt �vriga uppgifter som</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">beh�vs f�r att ans�kan ska kunna pr�vas ska ges in till Transportstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Innan ett fordon f�r anv�ndas i yrkesm�ssig trafik enligt ett trafiktill-</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">st�nd, ska tillst�ndshavaren l�mna en skriftlig anm�lan om fordonet till<br/>Transportstyrelsen. Anm�lan beh�ver dock inte g�ras f�r sl�pfordon. Om det<br/>finns s�rskilda sk�l, f�r Transportstyrelsen f�r viss trafik medge att fordon<br/>f�r anv�ndas enligt tillst�ndet utan att vara anm�lda. Transportstyrelsen f�r<br/>medge att ett visst fordon f�r anv�ndas innan en fullst�ndig anm�lan har<br/>l�mnats.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:511px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett fordon f�r vilket anm�lan har gjorts enligt 1 � ska �ndras s� att</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">det inte l�ngre uppfyller villkoren enligt 3 � eller om fordonet inte l�ngre ska<br/>anv�ndas enligt trafiktillst�ndet, �r tillst�ndshavaren skyldig att anm�la detta<br/>till Transportstyrelsen innan fordonet �ndras eller tas i bruk f�r annan trafik.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:634px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett fordon f�r anv�ndas i taxitrafik endast om det �r f�rsett med en</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">taxameterutrustning som �r av godk�nd typ och som fungerar tillfredsst�l-<br/>lande i enlighet med f�reskrifter som meddelats enligt 11 kap. 1 �. Taxame-<br/>terutrustningen och dess fasts�ttning ska vara kontrollerade och plomberade<br/>p� det s�tt som anges i f�reskrifterna. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Transportstyrelsen f�r, om det finns s�rskilda sk�l, besluta att en buss med</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">en totalvikt av h�gst 3,5 ton som anv�nds i best�llningstrafik ska vara utrus-<br/>tad med en taxameterutrustning enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:828px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:826px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">En kopia av ett beslut om trafiktillst�nd och om �ndring eller �terkal-</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">lelse av ett s�dant tillst�nd ska s�ndas till de myndigheter som anges nedan.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2003:50.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2006:320.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2008:1177.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2009:1367</b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:536px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en myndighet uppm�rksammar n�gon omst�ndighet som kan vara</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">av betydelse f�r pr�vningen av om en tillst�ndshavare eller en innehavare av<br/>taxif�rarlegitimation ska tilldelas en varning, eller om tillst�ndet eller legiti-<br/>mationen ska �terkallas, ska detta anm�las till Transportstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det finns anledning att anta att �vertr�delse har skett i trafikut�vning-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">en ska Transportstyrelsen anm�la detta till polis- eller �klagarmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Skatteverket och andra myndigheter som uppb�r eller driver in skatter</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">eller avgifter ska p� beg�ran av Transportstyrelsen l�mna de uppgifter som<br/>styrelsen beh�ver f�r sin pr�vning eller tillsyn.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">9</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r en domstol har d�mt n�gon som har taxif�rarlegitimation, trafik-</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">tillst�nd, transporttillst�nd, tillst�nd till cabotagetrafik eller n�gon annan<br/>pr�vad som avses i 2 kap. 6 eller 7 � yrkestrafiklagen (1998:490) f�r n�got<br/>brott som anges i 5 kap. 2 � f�rordningen (2001:650) om v�gtrafikregister<br/>eller n�r en h�gre r�tt har avgjort ett m�l d�r en s�dan fr�ga har pr�vats, ska<br/>en kopia av domen eller beslutet omedelbart s�ndas till Transportstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:890px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:888px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">10</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft30">Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll f�r efter samr�d med</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">Transportstyrelsen meddela f�reskrifter om krav p� och kontroll av taxame-<br/>terutrustning samt om fasts�ttning, installation och plombering av s�dan ut-<br/>rustning.</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillst�ndet g�ller</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">Kopian s�nds till</p> <p style="position:absolute;top:201px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Godstrafik och taxitrafik</p> <p style="position:absolute;top:201px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft36">Polismyndigheten i den ort d�r s�kan-<br/>den �r folkbokf�rd eller, om s�kanden<br/>�r en juridisk person, den ort d�r f�re-<br/>tagets eller verksamhetens ledning<br/>finns samt i annat fall den polismyn-<br/>dighet som Transportstyrelsen anser<br/>b�r underr�ttas</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�llningstrafik med buss</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">Den myndighet som anges ovan</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Linjetrafik</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft36">Den polismyndighet som Transport-<br/>styrelsen anser b�r underr�ttas </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft36">L�nsstyrelserna i de l�n som ber�rs av<br/>trafiken</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft36">Dem som Transportstyrelsen enligt 2<br/>kap. 3 � har beg�rt yttrande fr�n</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Samtliga trafikslag</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:393px;white-space:nowrap" class="ft30">Skatteverket</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2008:1177.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2003:997. </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">9 Senaste lydelse 2008:1177. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">10 Senaste lydelse 2008:1177.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2009:1367</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft46">1. anv�ndning av taxameterutrustning,<br/>2. prisinformation i taxitrafik,<br/>3. medicinska krav f�r innehav av taxif�rarlegitimation,<br/>4. krav p� lokalk�nnedom f�r taxif�rare och prov i s�dan k�nnedom, och<br/>5. k�rprov f�r taxif�rarlegitimation.<br/>Krav p� lokalk�nnedom f�r begr�nsas till att g�lla inom ett l�n eller del av</p> <p style="position:absolute;top:273px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ett l�n.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Transportstyrelsen f�r ocks�, om inte annat framg�r av 3 eller 4 �, med-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">dela f�reskrifter f�r verkst�lligheten av yrkestrafiklagen (1998:490) och<br/>denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft46">F�reskrifter som avses i andra stycket meddelas efter samr�d med<br/>1. Konsumentverket i fr�gor som avser prisinformation,<br/>2. Socialstyrelsen i fr�gor som avser medicinska krav, och<br/>3. ber�rd l�nsstyrelse i fr�gor som avser krav p� och prov i lokalk�nne-</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">dom.</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft42">11</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft40">Transportstyrelsen f�r, om det kan ske utan fara f�r trafiks�kerhe-</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">ten, medge att en innehavare av ett utl�ndskt k�rkort som �r medborgare i en<br/>stat utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det (EES) k�r ett svensk-<br/>registrerat motordrivet fordon i yrkesm�ssig trafik kortare str�cka eller tid.</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft40">Om ett s�rskilt intyg i fr�ga om l�mpligheten att yrkesm�ssigt bedriva</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">person- eller godstransporter p� v�g beg�rs f�r att en svensk n�ringsidkare<br/>ska f� etablera sig i ett annat land, ska ett s�dant intyg efter pr�vning utf�r-<br/>das av Transportstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2010.</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft46">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">11 Senaste lydelse 2002:367. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena<br/>upph�vs.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i yrkestrafikf�rordningen (1998:779);

utf�rdad den 3 december 2009.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om yrkestrafikf�rordningen (1998:779)

1

dels att 11 kap. 2 � ska upph�ra att g�lla,
dels att i 2 kap. 4, 5 och 7 ��, 3 kap. 1 �, 4 kap. 1 �, 5 kap. 3 �, 7 kap. 2 �

samt i 11 kap. 4 � ordet pr�vningsmyndigheten ska bytas mot Transport-
styrelsen,

dels att 2 kap. 9 �, 3 kap. 3 och 12 ��, 4 kap. 3 �, 5 kap. 1 och 5 ��, 7 kap.

1 �, 8 kap. 14 �� samt 11 kap. 1, 5 a och 6 �� ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

9 �

Tillst�ndshavaren �r skyldig att anm�la till Transportstyrelsen om den

eller de som �r trafikansvariga eller n�gon annan som l�mplighetspr�vning-
en ska avse byts ut. Detsamma g�ller om n�gon s�dan person tillkommer.

3 kap.

3 �

2

Den som ans�ker om taxif�rarlegitimation ska ha avlagt ett godk�nt

k�rprov f�r s�dan legitimation tidigast 12 m�nader innan ans�kan ges in till
Transportstyrelsen.

12 �

3

Ett beslut om att ta hand om en taxif�rarlegitimation ska meddelas

skyndsamt och delges innehavaren.

Beslutet ska, tillsammans med uppgift om delgivning, f�religgande utred-

ning och redog�relse f�r de sk�l som har f�ranlett omh�ndertagandet, inom
48 timmar s�ndas till Transportstyrelsen. Om beslutet delges eller om taxif�-
rarlegitimationen �verl�mnas senare, ska detta snarast meddelas Transport-
styrelsen. En omh�ndertagen legitimation ska s�ndas till Transportstyrelsen.

1 Senaste lydelse av
2 kap. 5 � 2008:1177
2 kap. 7 � 2004:341
5 kap. 3 � 2009:215
7 kap. 2 � 2006:320
11 kap. 2 � 2008:1177
11 kap. 4 � 2008:1177.

2 Senaste lydelse 2007:48.

3 Senaste lydelse 2008:1177.

SFS 2009:1367

Utkom fr�n trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1367

4 kap.

3 �

4

F�rartillst�nd som avses i 1 � 2 f�rordningen (1998:786) om interna-

tionella v�gtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det
(EES) ska beviljas p� beg�ran av innehavaren av gemenskapstillst�nd om f�-
raren �r anst�lld p� de anst�llningsvillkor som �r vanligt f�rekommande i
branschen i Sverige.

En bestyrkt kopia p� f�rarens anst�llningsavtal samt �vriga uppgifter som

beh�vs f�r att ans�kan ska kunna pr�vas ska ges in till Transportstyrelsen.

5 kap.

1 �

Innan ett fordon f�r anv�ndas i yrkesm�ssig trafik enligt ett trafiktill-

st�nd, ska tillst�ndshavaren l�mna en skriftlig anm�lan om fordonet till
Transportstyrelsen. Anm�lan beh�ver dock inte g�ras f�r sl�pfordon. Om det
finns s�rskilda sk�l, f�r Transportstyrelsen f�r viss trafik medge att fordon
f�r anv�ndas enligt tillst�ndet utan att vara anm�lda. Transportstyrelsen f�r
medge att ett visst fordon f�r anv�ndas innan en fullst�ndig anm�lan har
l�mnats.

5 �

Om ett fordon f�r vilket anm�lan har gjorts enligt 1 � ska �ndras s� att

det inte l�ngre uppfyller villkoren enligt 3 � eller om fordonet inte l�ngre ska
anv�ndas enligt trafiktillst�ndet, �r tillst�ndshavaren skyldig att anm�la detta
till Transportstyrelsen innan fordonet �ndras eller tas i bruk f�r annan trafik.

7 kap.

1 �

5

Ett fordon f�r anv�ndas i taxitrafik endast om det �r f�rsett med en

taxameterutrustning som �r av godk�nd typ och som fungerar tillfredsst�l-
lande i enlighet med f�reskrifter som meddelats enligt 11 kap. 1 �. Taxame-
terutrustningen och dess fasts�ttning ska vara kontrollerade och plomberade
p� det s�tt som anges i f�reskrifterna.

Transportstyrelsen f�r, om det finns s�rskilda sk�l, besluta att en buss med

en totalvikt av h�gst 3,5 ton som anv�nds i best�llningstrafik ska vara utrus-
tad med en taxameterutrustning enligt f�rsta stycket.

8 kap.

1 �

6

En kopia av ett beslut om trafiktillst�nd och om �ndring eller �terkal-

lelse av ett s�dant tillst�nd ska s�ndas till de myndigheter som anges nedan.

4 Senaste lydelse 2003:50.

5 Senaste lydelse 2006:320.

6 Senaste lydelse 2008:1177.

background image

3

SFS 2009:1367

2 �

7

Om en myndighet uppm�rksammar n�gon omst�ndighet som kan vara

av betydelse f�r pr�vningen av om en tillst�ndshavare eller en innehavare av
taxif�rarlegitimation ska tilldelas en varning, eller om tillst�ndet eller legiti-
mationen ska �terkallas, ska detta anm�las till Transportstyrelsen.

Om det finns anledning att anta att �vertr�delse har skett i trafikut�vning-

en ska Transportstyrelsen anm�la detta till polis- eller �klagarmyndigheten.

3 �

8

Skatteverket och andra myndigheter som uppb�r eller driver in skatter

eller avgifter ska p� beg�ran av Transportstyrelsen l�mna de uppgifter som
styrelsen beh�ver f�r sin pr�vning eller tillsyn.

4 �

9

N�r en domstol har d�mt n�gon som har taxif�rarlegitimation, trafik-

tillst�nd, transporttillst�nd, tillst�nd till cabotagetrafik eller n�gon annan
pr�vad som avses i 2 kap. 6 eller 7 � yrkestrafiklagen (1998:490) f�r n�got
brott som anges i 5 kap. 2 � f�rordningen (2001:650) om v�gtrafikregister
eller n�r en h�gre r�tt har avgjort ett m�l d�r en s�dan fr�ga har pr�vats, ska
en kopia av domen eller beslutet omedelbart s�ndas till Transportstyrelsen.

11 kap.

1 �

10

Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll f�r efter samr�d med

Transportstyrelsen meddela f�reskrifter om krav p� och kontroll av taxame-
terutrustning samt om fasts�ttning, installation och plombering av s�dan ut-
rustning.

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om

Tillst�ndet g�ller

Kopian s�nds till

Godstrafik och taxitrafik

Polismyndigheten i den ort d�r s�kan-
den �r folkbokf�rd eller, om s�kanden
�r en juridisk person, den ort d�r f�re-
tagets eller verksamhetens ledning
finns samt i annat fall den polismyn-
dighet som Transportstyrelsen anser
b�r underr�ttas

Best�llningstrafik med buss

Den myndighet som anges ovan

Linjetrafik

Den polismyndighet som Transport-
styrelsen anser b�r underr�ttas

L�nsstyrelserna i de l�n som ber�rs av
trafiken

Dem som Transportstyrelsen enligt 2
kap. 3 � har beg�rt yttrande fr�n

Samtliga trafikslag

Skatteverket

7 Senaste lydelse 2008:1177.

8 Senaste lydelse 2003:997.

9 Senaste lydelse 2008:1177. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

10 Senaste lydelse 2008:1177.

background image

4

SFS 2009:1367

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

1. anv�ndning av taxameterutrustning,
2. prisinformation i taxitrafik,
3. medicinska krav f�r innehav av taxif�rarlegitimation,
4. krav p� lokalk�nnedom f�r taxif�rare och prov i s�dan k�nnedom, och
5. k�rprov f�r taxif�rarlegitimation.
Krav p� lokalk�nnedom f�r begr�nsas till att g�lla inom ett l�n eller del av

ett l�n.

Transportstyrelsen f�r ocks�, om inte annat framg�r av 3 eller 4 �, med-

dela f�reskrifter f�r verkst�lligheten av yrkestrafiklagen (1998:490) och
denna f�rordning.

F�reskrifter som avses i andra stycket meddelas efter samr�d med
1. Konsumentverket i fr�gor som avser prisinformation,
2. Socialstyrelsen i fr�gor som avser medicinska krav, och
3. ber�rd l�nsstyrelse i fr�gor som avser krav p� och prov i lokalk�nne-

dom.

5 a �

11

Transportstyrelsen f�r, om det kan ske utan fara f�r trafiks�kerhe-

ten, medge att en innehavare av ett utl�ndskt k�rkort som �r medborgare i en
stat utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det (EES) k�r ett svensk-
registrerat motordrivet fordon i yrkesm�ssig trafik kortare str�cka eller tid.

6 �

Om ett s�rskilt intyg i fr�ga om l�mpligheten att yrkesm�ssigt bedriva

person- eller godstransporter p� v�g beg�rs f�r att en svensk n�ringsidkare
ska f� etablera sig i ett annat land, ska ett s�dant intyg efter pr�vning utf�r-
das av Transportstyrelsen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2010.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

11 Senaste lydelse 2002:367. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena
upph�vs.

;