SFS 2009:1368 Förordning om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

091368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:978) om
trafikskolor;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1998:978) om trafikskolor

1

ska upphöra att gälla vid utgången av 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 2 § 2008:1145.

SFS 2009:1368

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009