SFS 2009:1369 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

091369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)

1

dels att 7 kap. 1 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att i 3 kap. 2 a, 6, 7 och 16 §§ samt i 8 kap. 9 och 10 §§ ordet ”läns-

styrelsen” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” ,

dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 8 och 17 §§, 4 kap. 8, 8 a och 9 a §§, 5 kap. 2, 4,

5, 6 och 8 §§, 6 kap. 5–7 och 10 §§, 7 kap. 3, 4, 8 och 9 §§ samt 9 kap. 1 §
ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Transportstyrelsen är körkortsmyndighet.

3 kap.

8 §

3

Transportstyrelsen får vid handläggningen av en ansökan om kör-

kortstillstånd eller förhandsbesked begära in yttrande av polismyndighet,
Kriminalvården, socialnämnd eller någon annan myndighet som bedöms
kunna lämna upplysningar av betydelse för ärendet. Ett sådant yttrande ska
innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för att be-
döma sökandens lämplighet som innehavare av körkort eller traktorkort.

17 §

4

Har ett traktorkort förstörts eller kommit bort får Transportstyrelsen

efter ansökan av innehavaren utfärda en ny behörighetshandling.

Till ansökan ska om möjligt det förstörda traktorkortet bifogas. Om ett

traktorkort som kommit bort senare hittas ska det genast överlämnas till
Transportstyrelsen.

1 Senaste lydelse av
3 kap. 2 a § 2009:190
3 kap. 6 § 2009:190
3 kap. 7 § 2009:190
3 kap. 16 § 2009:190
7 kap. 1 § 2002:368
7 kap. 10 § 2008:1112
8 kap. 9 § 2009:190
8 kap. 10 § 2003:522.

2 Senaste lydelse 2008:1112. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2005:1019.

4 Senaste lydelse 2008:1112.

SFS 2009:1369

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1369

4 kap.

8 §

5

En ansökan om godkännande som handledare ska göras skriftligt på

en särskild blankett. Till ansökan ska fogas ett bevis om att sökanden
genomgått sådan introduktionsutbildning som anges i 4 kap. 7 § första
stycket 4 körkortslagen (1998:488), om det är fråga om övningskörning för
förarbehörigheten B.

Ett godkännande som handledare avser övningskörning med en viss per-

son (elev). Ansökan får inte prövas slutligt innan elevens ansökan om kör-
kortstillstånd har tagits upp till prövning. Om eleven inte beviljats körkorts-
tillstånd senast ett år från den dag när ansökan om godkännande som hand-
ledare gavs in till Transportstyrelsen, får ansökan avvisas.

För personer som i sin anställning har till uppgift att vara handledare åt

andra anställda med körkortstillstånd som övningskör i sin anställning hos
samma arbetsgivare, får ett godkännande som handledare avse övningskör-
ning med samtliga dessa personer.

8 a §

6

Transportstyrelsen får förelägga den som ansöker om godkännande

som handledare att inom viss tid ge in ett sådant bevis som anges i 8 § första
stycket andra meningen. Om sökanden inte följer föreläggandet ska ansökan
avvisas. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

9 a §

7

En begäran av handledaren eller den som övningskör att Transport-

styrelsen ska upphäva ett godkännande som handledare enligt 4 kap. 8 §
andra stycket körkortslagen (1998:488) ska vara skriftlig.

5 kap.

2 §

8

Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de

förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen
skyndsamt utreda dennes lämplighet.

Transportstyrelsen får förelägga körkortshavaren att ge in ett läkarintyg

som visar att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkorts-
innehavet eller ett bevis om godkänt förarprov. Transportstyrelsen får också
höra socialnämnd, polismyndighet, Kriminalvården eller någon annan myn-
dighet, om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet.

4 §

När Transportstyrelsen i annat fall än som avses i 3 § överväger att in-

gripa, ska körkortshavaren underrättas om detta och föreläggas att svara
inom viss tid vid påföljd att ärendet ändå kan komma att avgöras.

I underrättelsen ska Transportstyrelsen ange orsakerna till övervägandet

om ingripande och den eller de bestämmelser som är tillämpliga. Körkorts-
havaren ska upplysas om att han eller hon, om han eller hon motsätter sig ett
ingripande, bör ange skälen för det och de bevis som åberopas.

5 Senaste lydelse 2004:1084.

6 Senaste lydelse 2004:1084.

7 Senaste lydelse 2004:1084.

8 Senaste lydelse 2005:1019.

background image

3

SFS 2009:1369

5 §

En uppmaning om att lämna över ett körkort till Transportstyrelsen i

samband med ett beslut om återkallelse får delges körkortshavaren genom
stämningsmannadelgivning. Handlingen ska då lämnas över till den som ut-
för delgivningen.

6 §

Ett preliminärt beslut om körkortsingripande ska vara skriftligt varvid

bestämmelserna i 4 § tillämpas. Beslutet ska innehålla en uppmaning till
körkortshavaren att inom en viss tid godkänna beslutet.

Skriftligt godkännande ska lämnas till Transportstyrelsen.

8 §

Ett beslut att omhänderta ett körkort ska meddelas skyndsamt och del-

ges körkortshavaren. Beslutet ska, tillsammans med uppgift om delgivning,
föreliggande utredning och en redogörelse för de omständigheter som lett till
omhändertagandet, inom 48 timmar sändas till Transportstyrelsen som ska
pröva frågan om ingripande.

Om beslutet delges eller körkortet lämnas över senare, ska detta snarast

meddelas Transportstyrelsen.

Ett omhändertaget körkort sänds till Transportstyrelsen.

6 kap.

5 §

Ett utländskt körkort som är ogiltigt i Sverige och inte har bytts ut mot

ett svenskt körkort enligt 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488) ska behållas
av polismyndigheten eller Transportstyrelsen under den tid som körkortet är
ogiltigt, dock längst tills körkortshavaren lämnar Sverige.

6 §

Om ett körkort som är utfärdat i Danmark, Finland, Island eller Norge

har vägrats giltighet i Sverige eller om körkortshavaren har meddelats var-
ning, ska Transportstyrelsen underrätta den myndighet som har utfärdat kör-
kortet om beslutet, när det har vunnit laga kraft. Har körkortet förklarats
ogiltigt i Sverige, ska körkortet om möjligt bifogas underrättelsen.

7 §

En ansökan om att byta ut ett utländskt körkort ska göras skriftligen.

Till ansökan ska fogas det utländska körkortet, en handling som visar att sö-
kanden är permanent bosatt i Sverige och, om körkortet är utfärdat i Schweiz
eller Japan, sådana handlingar som anges i 3 kap. 1 §.

Om en ansökan avser ett körkort som utfärdats av en annan stat inom Eu-

ropeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska Transportstyrelsen ut-
reda körkortets giltighet. Vid en ansökan om att byta ut ett utländskt körkort
som utfärdats i en stat utanför EES får Transportstyrelsen förelägga sökan-
den att ge in en utredning som styrker att körkortet är giltigt i den stat där det
har utfärdats. Följs inte föreläggandet får ansökan avvisas.

Har ett körkort som är utfärdat i en annan stat inom EES förstörts eller

kommit bort, ska körkortshavaren skriftligen anmäla förlusten till Transport-
styrelsen. Om ett körkort som kommit bort senare hittas ska det genast över-
lämnas till Transportstyrelsen.

background image

4

SFS 2009:1369

10 §

9

Transportstyrelsen får förelägga den som har ett utländskt körkort

och som ansöker om godkännande som handledare att inom viss tid ge in ut-
redning

1. som, dels visar att körkortet är giltigt i den stat där det utfärdats, dels

när det utfärdades, eller

2. om utländsk domstols eller någon annan myndighets körkortsingripan-

de mot körkortshavaren.

Om sökanden inte följer föreläggandet får ansökan avvisas. Föreläggandet

ska innehålla upplysning om detta.

7 kap.

3 §

En allmän förvaltningsdomstol som prövar överklagande av ärenden

som avses i 5 kap. eller 6 kap. körkortslagen (1998:488) ska utöver vad som
följer av 31 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) till Transportstyrelsen
lämna över en kopia av sådana beslut där rätten har förordnat rörande saken i
avvaktan på målets avgörande. Domstolen ska också underrätta Transport-
styrelsen om delgivning av beslut om återkallelse, beslut om att utländskt
körkort inte är giltigt i Sverige och varning.

4 §

10

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen

(1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transport-
styrelsen att få uppgifter i dessa register för tillämpningen av körkortslagen
och denna förordning.

I förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns bestämmelser om

Rikspolisstyrelsens skyldighet att underrätta Transportstyrelsen om dom, be-
slut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats
i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister.

8 §

11

En domstol ska omedelbart sända en kopia av domen eller beslutet till

Transportstyrelsen i de fall som avses i 5 kap. 2 § förordningen (2001:650)
om vägtrafikregister.

Har någon åtalats för ett brott som avses i första stycket och har beslut

meddelats om återkallelse tills vidare eller omhändertagande, ska tingsrät-
ten, om åtalet läggs ned eller rätten frikänner den tilltalade, omedelbart
underrätta Transportstyrelsen om det. Har det efter återkallelse eller omhän-
dertagande beslutats att förundersökning ska läggas ned eller att åtal inte ska
väckas, ska den som meddelat beslutet omedelbart underrätta Transportsty-
relsen om det.

Kopior och underrättelser enligt första och andra styckena ska sändas till

Transportstyrelsen. Underrättelserna ska innehålla uppgifter om personnum-
mer eller samordningsnummer.

9 §

12

Polismyndigheten ska anmäla till Transportstyrelsen

1. om den finner anledning att anta att en körkortshavare, innehavare av

traktorkort, innehavare av utländskt körkort eller någon för vilken spärrtid

9 Senaste lydelse 2004:1084.

10 Senaste lydelse 2008:1112.

11 Senaste lydelse 2001:666.

12 Senaste lydelse 1999:992.

background image

5

SFS 2009:1369

eller ogiltighetstid beslutats men ännu inte löpt ut inte uppfyller de förutsätt-
ningar som gäller för att få körkort eller traktorkort,

2. om myndigheten finner att körkortshavaren har ett eller flera körkort ut-

färdade i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES),

3. när någon har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhänderta-

gande av berusade personer m.m.

En anmälan ska innehålla uppgift om personnummer eller samordnings-

nummer.

9 kap.

1 §

13

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser finns i
8 kap. 1–3 §§ körkortslagen (1998:488).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

13 Senaste lydelse 2008:1112.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009