SFS 2009:1370 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

091370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om väg-

trafikregister

1

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 3�6 §§ och 18 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 7 och 9 §§, 5 kap. 1 och

5�7 §§, 7 kap. 10 §, 10 kap. 6 och 12 §§, 18 kap. 1 och 3 §§, rubriken till
5 kap. samt bilaga 2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för vägtrafikregistret

och svarar för det system- och programmeringsarbete som behövs.

2 kap.

1 §

3

I vägtrafikregistret ska föras in de uppgifter som framgår av

1. bilaga 1 i fråga om fordonsregistrering,
2. bilaga 2 i fråga om körkortsregistrering,
3. bilaga 3 i fråga om yrkestrafikregistrering,
4. bilaga 4 i fråga om registrering av felparkeringsavgifter,
5. bilaga 5 i fråga om registrering av trängselskatt, och
6. bilaga 6 i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis.

2 §

4

Transportstyrelsen svarar för att uppgifterna enligt 1 § förs in. Polis-

myndighet för dock in uppgifter om undanröjande av betalningsskyldighet
och rättelse av parkeringsanmärkning enligt bilaga 4.

Transportstyrelsen får efter samråd med Vägverket meddela föreskrifter

om att verket i stället för styrelsen ska föra in uppgifter som avser provverk-
samhet enligt bilaga 2 och 3.

1 Senaste lydelse av
2 kap. 3 § 2008:1283
2 kap. 4 § 2008:1283
2 kap. 5 § 2008:1283
2 kap. 6 § 2008:1283
18 kap. 4 § 2008:1283.

2 Senaste lydelse 2008:1283.

3 Senaste lydelse 2008:1283.

4 Senaste lydelse 2008:1283.

SFS 2009:1370

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1370

4 kap.

7 §

5

Ett utdrag som avser körkortsregistrering ska begäras hos Transport-

styrelsen och innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 § 2 förs in i registret,
om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av

1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän

förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, åklagarmyndighet, Rikspolisstyrelsen,
polismyndighet, Kriminalvården, övervakningsnämnd, Datainspektionen,
eller

2. någon annan myndighet, om denna behöver uppgifter för vetenskaplig

eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att skada
uppkommer för den enskilde.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska i

utdraget inte tas med uppgifter om

1. återkallelse,
2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,
3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 § kör-

kortslagen (1998:488),

4. spärrtid,
5. omhändertagande,
6. varning,
7. ogiltighet,
8. föreläggande,
9. krav på personutredning,
10. prövotid,
11. krav på körkortstillstånd, eller
12. krav på förarprov.
Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv och

inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Rikspolisstyrelsen
eller Datainspektionen har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

9 §

6

Ett utdrag som avser yrkestrafikregistrering ska begäras hos Trans-

portstyrelsen och får innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 § 3 förs in i
registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av en myn-
dighet som avses i 7 § första stycket.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska i

utdraget inte tas med följande uppgifter.

1. När det gäller en innehavare av tillstånd till yrkesmässig trafik eller till-

stånd till biluthyrning eller en person som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 §
yrkestrafiklagen (1998:490) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyr-
ning:

a) återkallelse,
b) olämplighetstid, eller
c) varning.
2. När det gäller en innehavare av taxiförarlegitimation:
a) återkallelse,
b) olämplighetstid,
c) omhändertagande, eller
d) varning.

5 Senaste lydelse 2008:1283.

6 Senaste lydelse 2008:1283.

background image

3

SFS 2009:1370

Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv och

inte heller om en myndighet som avses i 7 § tredje stycket har begärt full-
ständiga uppgifter för ett särskilt fall.

5 kap. Transportstyrelsens tillgång till brottsbelastningsuppgifter m.m.

7

1 §

8

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen

(1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transport-
styrelsen att få uppgifter ur dessa register.

5 §

9

Underrättelse enligt 2 § ska lämnas även på en begäran som Trans-

portstyrelsen gör när styrelsen har tagit emot en anmälan om att någon som
avses i 6 § första stycket 1�4 har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om
omhändertagande av berusade personer m.m.

6 §

10

När Transportstyrelsen får en underrättelse från Rikspolisstyrelsen

enligt 2 §, 4 § andra stycket eller 5 § ska Transportstyrelsen sammanställa
uppgifterna med de uppgifter i fråga om körkortsregistreringen enligt bilaga
2 punkterna 1�3 eller yrkestrafikregistreringen för personen som behövs för
prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår av andra
stycket och under förutsättning att uppgifterna avser

1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller

förarbevis,

2. den för vilken
a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen

(1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,

b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på

ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen,

c) tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om för-

söksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse har beslutats men ännu
inte löpt ut,

3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,
4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,
5. den för vilken tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation

enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har beslutats men ännu inte löpt ut,

6. den som har gällande tillstånd att driva yrkesmässig trafik eller någon

annan prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § yrkestrafiklagen, eller

7. den som har gällande tillstånd att driva biluthyrning eller någon annan

prövad som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning.

Uppgifterna från Rikspolisstyrelsen ska inte behandlas enligt första

stycket om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett
penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock
inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits
skyldig till något annat brott som avses i 2 §.

7 §

11

De uppgifter Transportstyrelsen har fått från Rikspolisstyrelsen, och

som inte behandlas enligt 6 §, ska genast förstöras.

7

Senaste lydelse 2008:1283.

8

Senaste lydelse 2008:1283.

9

Senaste lydelse 2008:1283.

10 Senaste lydelse 2009:939.

11 Senaste lydelse 2008:1283.

background image

4

SFS 2009:1370

7 kap.

10 §

Den som innehar sådana registreringsskyltar som avses i 9 § är skyl-

dig att lämna in skyltarna till Transportstyrelsen när fordonet inte längre ska
vara försett med sådana.

10 kap.

6 §

12

Om ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt yr-

kestrafiklagen (1998:490) har bytt ägare och ägarbytet innebär att fordonet
inte längre ska ha en sådan skylt som avses i 7 kap. 9 § (taxiskylt), ska den
nye ägaren registreras först när det finns en uppgift i registret om att registre-
ringsskylten i enlighet med 7 kap. 10 § har getts in till Transportstyrelsen.

12 §

13

Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av ett

registrerat fordon ska han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya
användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när änd-
ringen avses ske.

Anmälan enligt första stycket ska göras om
1. fordonet avses användas så att det ska ställas in till kontrollbesiktning

enligt 6 kap. 10 § fordonsförordningen (2009:211), eller

2. fordonet tidigare har anmälts för sådan användning som anges i punkt 1

men inte längre avses användas så.

Anmälan behövs dock inte om en sådan ska göras till Transportstyrelsen

enligt yrkestrafikförordningen (1998:779) eller förordningen (1998:780) om
biluthyrning.

18 kap.

1 §

Frågor enligt denna förordning prövas i den ordning som anges i 2 och

3 §§. För frågor som föranleds av bemyndigande enligt 20 kap. gäller det
som sägs där.

3 §

14

Den myndighet som enligt bestämmelserna i denna förordning eller

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen ska föra in
uppgifter i vägtrafikregistret fattar de beslut som behövs med anledning av
handläggningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

12 Senaste lydelse 2008:1283.

13 Senaste lydelse 2009:218.

14 Senaste lydelse 2008:1283.

background image

5

SFS 2009:1370

Bilaga 2

15

I vägtrafikregistret ska i fråga om körkortsregistreringen följande uppgifter
föras in.

1. Identitetsuppgifter

2. Körkortsuppgifter

15 Senaste lydelse 2009:939.

Uppgifter

Särskilda regler

Fullständigt namn, personnummer
eller samordningsnummer och folk-
bokföringsadress för den som avses
med registreringen, eller, om han el-
ler hon inte är folkbokförd, annan
adress i landet.

Identitetsuppgifter får föras in
utan samband med annan registre-
ring om det behövs för att underlätta
handläggningen av körkortsärenden
eller ärenden om förarbevis

Begäran om förhandsbesked och be-
slut med anledning av begäran

Ansökan om körkortstillstånd och
beslut med anledning av ansökan

Ansökan om godkännande av hand-
ledare och beslut med anledning av
ansökan

Uppgift om genomförd introduk-
tionsutbildning

Uppgift om begäran ska gallras när
beslut meddelats
Uppgift om beslut ska gallras fem år
efter det att beslutet meddelades

Uppgift om ansökan ska gallras när
beslut meddelats
Uppgift om beslut ska gallras fem år
efter beslutet. Om ingripande skett
mot meddelat körkortstillstånd, ska
tillståndet gallras när ingripandet
gallras

Uppgift om ansökan ska gallras när
beslut meddelats
Har ett godkännande som handle-
dare upphört att gälla enligt 4 kap.
8 § körkortslagen (1998:488) ska
uppgiften gallras fem år efter det
att beslutet meddelades

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att utbildningen genomfördes

Uppgift om att sökanden ska avlägga
förarprov hos Vägverket

Uppgift om att sökanden ska avlägga
förarprov hos annan än Vägverket

Uppgiften ska gallras när uppgift
om körkortstillstånd gallras

Uppgiften ska gallras när uppgift
om körkortstillstånd gallras

background image

6

SFS 2009:1370

Körkortsbehörighet

Uppgiften ska gallras när körkortet
förnyats enligt 3 kap. 14 § körkorts-
lagen (1998:488) och giltighetstiden
för körkortet löpt ut. Uppgifterna ska
inte gallras om någon annan uppgift
än giltighetstid för körkort har änd-
rats

Beslut om traktorkort

Uppgiften ska gallras när nytt beslut
om traktorkort meddelats, men inte
om någon uppgift i traktorkortet har
ändrats

Behörighet för förarbevis enligt kör-
kortslagen (1998:488)

Uppgiften ska gallras när förarbevi-
set förnyats enligt 3 kap. 14 § och 21
§ 5 körkortslagen (1998:488) och
giltighetstiden för förarbeviset löpt
ut. Uppgiften ska inte gallras om nå-
gon annan uppgift än giltighetstid
för förarbeviset har ändrats

Beslut om förarbevis för moped
klass I

Beslut om förarbevis för terrängsko-
ter

Ansökan om utbyte av förarbevis
som utfärdats enligt lagen
(1999:877) om förarbevis för moped
klass I och terrängskoter

Dag för godkänt förarprov eller, om
behörighet erhållits utan förarprov,
dag för utfärdande av körkort

Dag för utfärdande av förarbevis

Uppgiften ska gallras när förarbevis
utfärdats enligt körkortslagen
(1998:488)

Uppgiften ska gallras när uppgift
om körkort gallras

Uppgiften ska gallras när uppgift
om förarbevis gallras

background image

7

SFS 2009:1370

Giltighetstid för bevis om körkort
och förarbevis

Giltighetstid för körkort och förarbe-
vis

Uppgiften ska gallras när körkort
enligt 2 kap. 1 § körkortsförordning-
en (1998:980) utfärdats eller förar-
bevis enligt 2 kap. 2 § körkortsför-
ordningen utfärdats

Uppgiften ska gallras när uppgift om
körkort eller förarbevis gallras

Prövotid

Uppgiften ska gallras när uppgift
om körkort gallras

Villkor och begränsningar för kör-
kort, körkortstillstånd eller traktor-
kort

Uppgiften ska gallras när uppgift om
körkort, körkortstillstånd eller trak-
torkort gallras

Dag då giltighetstid för körkortsbe-
hörighet enligt 3 kap. 12 § körkorts-
lagen (1998:488) går ut

Uppgiften ska gallras när uppgift om
körkort gallras

Ansökan med anledning av förläng-
ning av giltighet för körkortsbehö-
righet enligt 3 kap. 12 § körkortsla-
gen (1998:488) och beslut med an-
ledning av sådan ansökan

Uppgift om beslut ska gallras när
uppgift om körkort gallras


Föreläggande att förnya körkortet el-
ler förarbeviset och delgivning av
sådant föreläggande

Beslut med anledning av förnyelse

Uppgifterna ska gallras när körkortet
eller förarbeviset förnyats

Ogiltighet av körkort enligt 3 kap.
13 § första stycket 1, 2, 4 och 5 samt
13 § andra stycket körkortslagen
(1998:488)

Ogiltighet av förarbevis enligt 3 kap.
21 § 4 och 3 kap. 13 § första stycket
1�3 och andra stycket körkortslagen
(1998:488)

Uppgift om innehav av utländskt
körkort, den stat som har utfärdat
körkortet, utfärdandedag och kör-
kortsnummer eller motsvarande

Ansökan om utbyte av ett utländskt
körkort mot ett svenskt och beslut
som rör en sådan ansökan

Uppgiften ska gallras fem år efter re-
gistreringen om inte ingripande
gjorts mot det utländska körkortet,
körkortet bytts ut eller beslut fattats
om handledare

Uppgiften om ansökan ska gallras
när ärendet avgjorts
Beslut om att utbyte inte medgetts
ska gallras fem år efter beslutet

background image

8

SFS 2009:1370

Körkortsingripande övervägs

Beslut med anledning av övervägan-
de om körkortsingripande och del-
givning av sådant beslut i visst fall

Giltighetstid för beslut om interi-
mistiskt körkortsingripande

Spärrtid

Uppgift om medgivande enligt
2

kap. 11 § körkortslagen

(1998:488)

Uppgift om omhändertagande enligt
5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488)
och delgivning av sådant beslut

�verlämnande av behörighetshand-
ling

Förlust av behörighetshandling

Krav på personutredning, prövotid,
läkarintyg, körkortstillstånd eller fö-
rarprov

Uppgift om att beslut om körkorts-
ingripande överklagats

Ansökan om undantag och beslut
med anledning av ansökan

Uppgiften ska gallras när ärendet är
slutligt avgjort

Uppgifterna ska gallras fem år efter
beslutet. Om det vid denna tidpunkt
finns ett beslut som avser körkorts-
tillståndet och som inte är gallrat,
ska en gallring av uppgifterna i stäl-
let ske, när beslutet om körkortstill-
ståndet gallras

Uppgifterna ska gallras när giltig-
hetstiden för medgivandet har gått
ut

Uppgiften ska gallras när uppgift
om behörighetshandling gallras

Uppgifterna ska gallras när uppgift
om behörighetshandling gallras

Innehav av intyg om förarutbildning
för transport av farligt gods enligt la-
gen (2006:263) om transport av far-
ligt gods och uppgifter som rör ett
sådant intyg

background image

9

SFS 2009:1370

3. Belastningsuppgifter

4. Förarprovsuppgifter

Innehav av bevis om yrkeskompe-
tens enligt 10 § förordningen
(1993:184) om kör- och vilotider
samt färdskrivare, 7 § förordningen
(1993:185) om arbetsförhållanden
vid vissa internationella väg-
transporter eller 3 kap. 2 § förord-
ningen (2004:865) om kör- och vilo-
tider samt färdskrivare, m.m.

Innehav av ett certifikat som avses i
4 kap. 3 och 19 §§ eller 6 kap. 15 §
luftfartslagen (1957:297) eller av
elevtillstånd som avses i 4 kap. 5 §
samma lag

Anmälan enligt 7 kap. 10 § körkorts-
förordningen (1998:980)

Uppgiften ska gallras tre år efter det
att anmälan fördes in i registret

Anmälan enligt 10 kap. 2 § körkorts-
lagen (1998:488)

�&terkallelsegrund

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att anmälan fördes in i registret

Uppgiften ska gallras när ingripan-
deuppgiften gallras

Uppgift om genomfört kunskaps-
eller körprov som anges i 3 kap. 4 §
körkortslagen (1998:488)

Uppgift om genomfört kunskaps-
prov enligt 3 kap. 20 § körkortslagen
(1998:488)

Uppgift om bokning av kunskaps-
eller körprov enligt 3 kap. 4 § kör-
kortslagen (1998:488)

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgift om förarprövare som kun-
skaps- eller körprov enligt 3 kap. 4 §
körkortslagen (1998:488) avlagts in-
för

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

background image

10

SFS 2009:1370

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

5. Uppgifter om körkortstillverkning och tillverkning av förarbevis

6. �vriga uppgifter

Uppgift om genomförd riskutbild-
ning

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att utbildningen genomfördes.
Uppgiften ska inte gallras för den
som genomgått riskutbildning för
motorcykel och har fått behörigheten
A1 men inte behörigheten A. Upp-
giften ska dock gallras om behörig-
heten A1 har återkallats och nytt fö-
rarprov krävs för att återfå behörig-
heten

Uppgift om genomförd utbildning
enligt lagen (2009:121) om utbild-
ning till förare av mopeder, snö-
skotrar och terränghjulingar

Beslut om undantag

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att utbildningen genomfördes

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att undantaget beslutades

Uppgift om datum för inkommen
grundhandling

Foto

Namnteckning

Samtliga uppgifter i utfärdat körkort
eller förarbevis

Uppgift om leveransdatum och num-
mer för rekommenderat brev för kör-
kort

Uppgift om leveransdatum för förar-
bevis

Referensnummer

Uppgifter som behövs av adminis-
trativa skäl vid handläggningen av
körkortsärenden och ärenden om för-
arbevis