SFS 2009:1371 Förordning om ändring i förordningen (2008:1411) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

091371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1411) om
försöksverksamhet med villkorlig
körkortsåterkallelse;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1411) om försöks-

verksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

dels att 6 § ska upphöra att gälla,
dels att 2–5 och 7 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

1

Transportstyrelsen ska ta ut en ansökningsavgift om 1 000 kronor av

den som ansöker om att få delta i försöksverksamhet enligt lagen (1998:489)
om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Ytterligare avgif-
ter ska under villkorstiden tas ut av den som deltar i verksamheten.

3 §

Om sökanden inte betalar in den ansökningsavgift som föreskrivs i 2 §

ska Transportstyrelsen förelägga denne att betala avgiften inom en viss tid.
Ett sådant föreläggande får sändas till sökanden med post eller förmedlas på
annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet ska ansökan avvisas. Sökanden
ska upplysas om detta i föreläggandet.

Transportstyrelsens beslut om avvisning får inte överklagas.

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om storleken på de i 2 §

andra meningen angivna avgifterna och när de ska betalas.

Avgifterna ska beräknas så att de ger full kostnadstäckning för Transport-

styrelsens kostnader till följd av försöksverksamheten med villkorlig
körkortsåterkallelse. Avgifterna ska vara lika över hela landet.

5 §

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 4 § ska styrelsen

samråda med Ekonomistyrningsverket.

Ekonomistyrningsverket får medge undantag från skyldigheten att sam-

råda med verket.

7 §

Ekonomistyrningsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som

behövs för verkställigheten av 4 och 5 §§.

1 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2009:1371

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1371

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)