SFS 2009:1372 Förordning om ändring i förordningen (2009:87) om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

091372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:87) om ändring i
yrkestrafikförordningen (1998:779);

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779)

i stället för dess lydelse enligt förordningen (2009:87) om ändring i nämnda
förordning ska ha följande lydelse.

10 kap.

1 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser finns i
7 kap. 6 a § yrkestrafiklagen (1998:490).

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:1372

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009