SFS 2009:1373 Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

091373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i
förordningen (2001:650) om vägtrafikregister;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att bilaga 3 till förordningen (2001:650) om väg-

trafikregister i stället för dess lydelse enligt förordningen (2009:936) om
ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:1373

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1373

Bilaga 3

I vägtrafikregistret ska i fråga om yrkestrafikregistreringen följande uppgif-
ter föras in.

1. Identitetsuppgifter

Uppgifter

Särskilda regler

Fullständigt namn, personnummer
eller samordningsnummer och folk-
bokföringsadress för den som avses
med registreringen, eller, om han
eller hon inte är folkbokförd, annan
adress i landet. För den som ansöker
om förarbevis för terrängskoter får
även en adress i ett annat land anges

2. Tillståndsuppgifter

Ansökan om
� trafiktillstånd,
� tillstånd till biluthyrning,
� gemenskapstillstånd enligt
1. rådets förordning (EEG) nr 684/92
av den 16 mars 1992 om ge-
mensamma regler för internationell
persontransport med buss

1, ändrad

genom rådets förordning (EG) nr
11/98, eller
2. rådets förordning (EEG) nr 881/92
av den 26 mars 1992 om tillträde till
marknaden för godstransporter på
väg inom gemenskapen till eller från
en medlemsstats territorium eller ge-
nom en eller flera medlemsstaters
territorier

2,

� linjetrafiktillstånd inom EES enligt
4 kap. 1 § yrkestrafiklagen
(1998:490), eller
� transporttillstånd enligt 4 kap. 3 §
yrkestrafiklagen avseende person-
transporter, samt beslut med anled-
ning av ansökan som avses ovan

Olämplighetstid vid avslag

Slag av tillstånd

Villkor och begränsningar i tillstån-
det

1 EGT L 74, 20.3.1992, s. 1 (Celex 31992R0684).

2 EGT L 95, 9.4.1992, s.1 (Celex 31992R0881).

background image

3

SFS 2009:1373

Den som är ansvarig för trafikutöv-
ningen eller uthyrningsverksamheten
och övriga personer som har prövats
enligt yrkestrafiklagen (1998:490)
eller lagen (1998:492) om biluthyr-
ning

Antal utfärdade kopior av gemen-
skapstillstånd enligt rådets förord-
ning (EEG) nr 881/92 och rådets för-
ordning (EG) nr 11/98

Begäran om omprövning av tillstånd
till linjetrafik enligt 2 kap. 17 § yrkes-
trafiklagen (1998:490) och beslut
med anledning av omprövningen

Anmälan om utbyte m.m. enligt
2 kap. 9 § yrkestrafikförordningen
(1998:779) eller 5 § förordningen
(1998:780) om biluthyrning samt be-
slut med anledning av anmälan

Uppgift om konkursbeslut

Uppgift om tillståndshavarens döds-
fall

Anmälan om föreståndare enligt
2 kap. 15 § yrkestrafiklagen
(1998:490) eller 10 § lagen
(1998:492) om biluthyrning, beslut
med anledning av anmälan samt be-
slutets giltighetstid

Omprövning av tillståndsinnehav
och beslut i ärendet

Beslut om varning eller återkallelse

Olämplighetstid vid återkallelse och
vem eller vilka personer som avses

Delgivning av beslut om varning el-
ler återkallelse

�verklagande av beslut

Beslut om inhibition

Upphörande av tillstånd

background image

4

SFS 2009:1373

3. Fordonsuppgifter

4. Uppgifter om taxiförarlegitimation m.m.

Fordon som har anmälts att använ-
das med stöd av ett tillstånd

Ansökan om undantag från krav på
anmälan av fordon och beslut med
anledning av ansökan

Begäran om förhandsbesked och be-
slut med anledning av begäran

Ansökan om taxiförarlegitimation
och beslut med anledning av ansö-
kan

Olämplighetstid vid avslag

Uppgift om begäran ska gallras när
beslut meddelats
Uppgift om beslut ska gallras fem år
efter det att beslutet meddelades

Uppgift om ansökan ska gallras när
beslut meddelats
Uppgift om beslut ska gallras fem år
efter beslutet

Giltighetstid för taxiförarlegitima-
tion

Villkor och begränsningar för taxifö-
rarlegitimation

Godkänt prov i lokalkännedom för
taxiförare

Uppgift om genomfört skriftligt prov
i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 §
första stycket eller 3 kap. 7 § yrkes-
trafiklagen (1998:490)

Uppgift om bokning av skriftligt
prov i yrkeskunnande enligt 2 kap.
8 § första stycket eller 3 kap. 7 §
yrkestrafiklagen (1998:490)

Uppgift om genomfört skriftligt prov
för förare i yrkeskompetens som
anges i 7 § förordningen (1993:185)
om arbetsförhållanden vid vissa in-
ternationella vägtransporter eller
3 kap. 2 § förordningen (2004:865)
om kör- och vilotider samt färdskri-
vare, m.m.

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet bokades

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

background image

5

SFS 2009:1373

Uppgift om bokning av skriftligt
prov för förare i yrkeskompetens
som anges i 7 § förordningen
(1993:185) om arbetsförhållanden
vid vissa internationella vägtranspor-
ter eller 3 kap. 2 § förordningen
(2004:865) om kör- och vilotider
samt färdskrivare, m.m.

Uppgift om genomfört körprov för
taxiförarlegitimation enligt 3 kap.
3 § 5 yrkestrafiklagen (1998:490)

Uppgift om bokning av körprov för
taxiförarlegitimation enligt 3 kap.
3 § 5 yrkestrafiklagen (1998:490)

Uppgift om förarprövare som kör-
prov för taxiförarlegitimation avlagts
inför

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet bokades

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet bokades

Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Beslut med anledning av förnyelse

Omhändertagande enligt 5 kap. 9 §
yrkestrafiklagen (1998:490)

Delgivning av sådant beslut

Omprövning av innehav av taxiförar-
legitimation

Beslut om varning eller återkallelse

Delgivning av sådant beslut

Olämplighetstid vid återkallelse

Giltighetstid för beslut om interimis-
tisk återkallelse

�verlämnande av legitimations-
handling

Förlust av legitimationshandling

Krav på läkarintyg

Ansökan om undantag enligt 11 kap.
5 § 2 yrkestrafikförordningen
(1998:779) och beslut med anled-
ning av ansökan

background image

6

SFS 2009:1373

5. Belastningsuppgifter som avser tillstånd till yrkesmässig trafik eller
biluthyrning

6. Belastningsuppgifter som avser taxiförarlegitimation

7. Uppgifter om förartillstånd

Den myndighet som har meddelat ett
beslut

�verklagande av beslut

Beslut om inhibition

Utländsk dom eller annat likvärdigt
avgörande som avses i 5 kap. 15 §
yrkestrafiklagen (1998:490)

Beslut eller anmälan enligt 8 kap. 2
eller 4 § yrkestrafikförordningen
(1998:779) eller 10 eller 12 § förord-
ningen (1998:780) om biluthyrning
från andra myndigheter som rör till-
ståndshavaren

�&terkallelsegrund

Anmälan av läkare enligt 3 kap. 5 §
yrkestrafiklagen (1998:490)

Utländsk dom eller annat likvärdigt
avgörande som avses i 5 kap. 15 §
yrkestrafiklagen (1998:490)

Beslut eller anmälan enligt 8 kap. 2 §
yrkestrafikförordningen (1998:779)
från andra myndigheter avseende
innehavare av taxiförarlegitimation

�&terkallelsegrund

Tillståndsnummer

Förarens namn

Tillståndets giltighetstid

Datum för återkallelse

Datum för delgivning

Datum för upphörande

Datum för återlämnande

background image

7

SFS 2009:1373

8. Uppgifter om färdskrivarkort

Ansökan om färdskrivarkort och be-
slut med anledning av ansökan

Uppgifter om färdskrivarkort

� ansökan om färdskrivarkort
och beslut med anledning av
ansökan

� datum för utfärdande

� datum när kortet lämnats ut

� datum för förnyelse

� datum för återkallelse

� datum för omhändertagande

� datum för stöldanmälan

� datum för förlustanmälan

� datum för anmälan om att
kort är felaktigt

� datum för suspension

� datum för utfärdande
av ersättningskort

� datum för utbyte

� giltighetstid

� kortnummer

� datum för delgivning av
beslut

� fotografi och namnteckning
för förarkort

Körkortsuppgifter som behövs för
utfärdande av förarkort

background image

8

SFS 2009:1373

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

9. �vriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administra-
tiva skäl för handläggningen av
yrkestrafikärenden