SFS 2009:1374 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

091374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:865) om kör- och

vilotider samt färdskrivare, m.m.

dels att nuvarande 9 kap. 10 § samt 10 kap. 2, 4 och 5 §§ ska betecknas 9

kap. 11 § samt 10 kap. 11, 12 och 13 §§,

dels att 9 kap. 5 § och de nya 9 kap. 11 § samt 10 kap. 11 och 13 §§ samt

rubriken till 9 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tio nya paragrafer, 9 kap. 10 § och

10 kap. 2–10 §§, samt närmast före 10 kap. 2, 3, 5 och 10 §§ nya rubriker av
följande lydelse.

9 kap. Ansvarsbestämmelser m.m.

5 §

1

Till penningböter döms den förare som uppsåtligen eller av oaktsam-

het bryter mot

1. artikel 6, 7 första stycket, 8.1–8.6, 12 andra meningen eller 16.2 andra

stycket i förordning (EG) nr 561/2006,

2. artikel 3.1, 14.4 a tredje stycket, 15.1–15.3, 15.5, 15.5 a, 15.7, 16.1 an-

dra stycket, 16.2 eller 16.3 första–tredje styckena i förordning (EEG) nr
3821/85,

3. 5 kap. 4 §, eller
4. förbud mot att bruka fordon enligt 4 kap. 5 § andra stycket eller 6 § an-

dra stycket.

Till straff enligt första stycket 2 för brott mot artikel 3.1 i förordning

(EEG) nr 3821/85 ska inte dömas om fordonet är utrustat med färdskrivare i
enlighet med 2 kap. 1 §.

Bestämmelser om att påföra sanktionsavgift för vissa överträdelser som

har begåtts utanför Sverige finns i 10 §.

10 §

Sanktionsavgift ska påföras den förare som har brutit mot artikel 6, 7

första stycket, 8.1–8.6 eller 12 andra meningen i förordning (EG) nr 561/
2006 om överträdelsen har begåtts i en annan medlemsstat i EU, i ett land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz och överträ-
delsen upptäcks i Sverige. Sanktionsavgift ska inte påföras om en sanktion
tidigare har beslutats för överträdelsen.

1 Senaste lydelse 2007:216.

SFS 2009:1374

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1374

11 §

Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut

enligt brottsbalken eller enligt lagen (1951:649) om straff för vissa trafik-
brott.

Sanktionsavgift enligt 10 § ska inte påföras en förare, om straff kan dömas

ut enligt denna förordning.

10 kap.

Sanktionsavgift

Prövningsmyndighet

2 §

2

Frågor om påförande av sanktionsavgift enligt 9 kap. 10 § prövas av

Transportstyrelsen.

Avgiften tillfaller staten.

Avgiftens storlek

3 §

3

En sanktionsavgift ska fastställas till lägst ettusenåttahundra kronor

och högst fyratusen kronor.

Om sanktionsavgift ska beslutas gemensamt för flera överträdelser, får det

sammanlagda beloppet uppgå till högst tiotusen kronor.

4 §

4

En sanktionsavgift får sättas ned eller efterskänkas om det finns sär-

skilda skäl. Detta får ske såväl i samband med prövning av ärendet om påfö-
ring av sanktionsavgift som efter särskild ansökan hos Transportstyrelsen.

Förskott

5 §

5

Om den som enligt 9 kap. 10 § ska påföras sanktionsavgift inte har

hemvist i Sverige, ska en polisman vid vägkontrollen besluta om förskott för
sanktionsavgiften.

Förskottet ska betalas till polismyndigheten.

6 §

Om det förskott som anges i 5 § inte betalas omedelbart i samband med

kontrollen, ska polismannen besluta att fordonet eller fordonståget inte får
fortsätta färden. En polisman får underlåta att fatta ett sådant beslut, om det
finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om sank-

tionsavgift har påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift har beta-
lats.

7 §

Har beslut om förskott för sanktionsavgift fattats, får sanktionsavgiften

inte påföras med ett högre belopp än förskottet.

8 §

En polismans beslut om förskott för sanktionsavgift eller om att fordo-

net eller fordonståget inte får fortsätta färden ska skyndsamt underställas

2 Senaste lydelse av tidigare 10 kap. 2 § 2009:918.

3 Tidigare 10 kap. 3 § upphävd genom 2008:1288.

4 Senaste lydelse av tidigare 10 kap. 4 § 2008:1288.

5 Senaste lydelse av tidigare 10 kap. 5 § 2008:1288.

background image

3

SFS 2009:1374

Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om
beslutet ska bestå.

Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden

gäller enligt 6 §, ska polisen och Transportstyrelsen handlägga ärendet om
sanktionsavgift utan dröjsmål. Transportstyrelsen får vid sin handläggning

1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,
2. upphäva det beslut som gäller enligt 6 §, om det finns synnerliga skäl.

Detsamma gäller även efter det att Transportstyrelsen har beslutat i ärendet
om sanktionsavgift.

9 §

Om det inte påförs någon sanktionsavgift, eller om avgiften sätts ned

eller efterskänks, ska det överskjutande beloppet återbetalas.

Betalning av sanktionsavgifter

10 §

Sanktionsavgifter ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet

har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgifter ska betalas till Transportstyrelsen.

11 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Transportstyrelsens beslut enligt
2 kap. 3 § får överklagas hos regeringen.

Följande beslut får inte överklagas:
1. polismyndighets beslut enligt 5 kap. 9 §,
2. en polismans beslut enligt 5 och 6 §§, och
3. Transportstyrelsens beslut enligt 8 §.

13 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om det system för riskvärdering som avses i 7 kap. 13 §,
2. om sanktionsavgiftens storlek och grunderna för beräkning av gemen-

sam sanktionsavgift för flera överträdelser, samt

3. om verkställigheten av förordning (EEG) nr 3821/85, förordning (EG)

nr 561/2006 och denna förordning.

Föreskrifter om kontroll ska meddelas efter samråd med Rikspolis-

styrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009