SFS 2009:1375 Förordning om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

091375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter
inom vägtrafikområdet;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 1, 5, 6, 8, 10 och 12 §§, 3 kap. 2 och

4 §§ samt 4 kap. 1 och 3 §§ förordningen (2001:652) om avgifter inom väg-
trafikområdet samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

1

Transportstyrelsen och Vägverket tar ut avgift i de fall och med de be-

lopp som anges i bilagan till denna förordning. Myndigheterna tar även ut
andra avgifter enligt detta kapitel.

5 §

2

Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt förordningen

(2001:650) om vägtrafikregister i följande fall.

�rendeslag

Belopp

1. Ursprungskontroll av fordon enligt 6 kap. 5 §

700 kronor

2. Undantag enligt 20 kap. 2 och 4 §§

500 kronor

6 §

3

För ett fordon som registrerats enligt 6 kap. förordningen (2001:650)

om vägtrafikregister tas det ut en vägtrafikregisteravgift om 65 kronor per år
för varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn.

För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat terrängmotorfordon än

en tung terrängvagn tas det ut en engångsavgift för registerhållningen om
80 kronor. Vägtrafikregisteravgiften för en moped klass I, terrängsläp och
för ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband
med skyltavgiften för fordonet. Vägtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut
om ett sådant fordon ställs av vid registreringen och därefter avregistreras
utan att avställningen upphört. Vägtrafikregisteravgiften för andra fordon tas
ut första gången i samband med att fordonet första gången ställs på. Därefter
tas vägtrafikregisteravgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut första
gången för ett skatteår eller en del av ett skatteår.

Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt

1 Senaste lydelse 2008:1286.

2 Senaste lydelse 2007:1162.

3 Senaste lydelse 2007:1162.

SFS 2009:1375

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1375

ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet varit
skattepliktigt eller inte varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning ska
inte avgift tas ut om avställningen beror på att fordonet har tagits från ägaren
genom brott och inte anträffats därefter.

8 §

För ett registrerat fordon tas det ut en skyltavgift om 80 kronor för

varje skylt utom vid tillfällig registrering enligt 21�23 §§ lagen (2001:558)
om vägtrafikregister. Avgiften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet
ställs av vid registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör el-
ler, om detta inte sker, när fordonet avregistreras.

För en taxiskylt som avses i 7 kap. 9 § förordningen (2001:650) om väg-

trafikregister tas avgiften ut när fordonet har anmälts för användning i taxi-
trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

10 §

4

För en ersättningsskylt och för en provisorisk skylt tas det ut en av-

gift om 80 kronor. Avgiften tas ut på det sätt som Transportstyrelsen bestäm-
mer.

12 §

5

För varje saluvagnsskylt tas det ut en avgift om 80 kronor.

Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en saluvagns-

skylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift om 65 kronor. En vägtra-
fikregisteravgift om 65 kronor ska därefter årligen under december månad
för det följande året betalas för varje fordon som är anmält att samtidigt an-
vändas med stöd av licensen.

Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut enligt vägtrafik-

skattelagen (2006:227). Därvid ska 3 kap. 2 §, 4 kap. 1�7, 9 och 10 §§,
5 kap. 7 och 17 §§, 7 kap. och 8 kap. 2�4 §§ vägtrafikskattelagen samt 10
och 11 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas. Om saluvagns-
skatt inte ska betalas, tas avgifterna ut på det sätt som Transportstyrelsen be-
stämmer.

3 kap.

2 §

6

Transportstyrelsen tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges

i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning.

Vägverket tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 2 i

bilagan till denna förordning.

4 §

7

Vägverket tar i den ordning som Transportstyrelsen bestämmer ut av-

gifter för förrättningar eller åtgärder som anges i avsnitt 2 i bilagan till denna
förordning.

Transportstyrelsen tar i den ordning som styrelsen bestämmer ut avgifter

för

1. utfärdanden av behörighetshandlingar (körkortsunderlag, taxiförarlegi-

timation, förarbevis och kompetensbevis), och

4 Senaste lydelse 2008:1286.

5 Senaste lydelse 2008:1286.

6 Senaste lydelse 2008:1286. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

7 Senaste lydelse 2008:1286.

background image

3

SFS 2009:1375

2. prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen

(1998:980) och från föreskrifter som Transportstyrelsen har meddelat efter
bemyndigande i den författningen.

4 kap.

1 §

8

Transportstyrelsen tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges

i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning.

Vägverket tar ut en avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt

2 i bilagan till denna förordning.

3 §

9

Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt förordningen

(1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) i följande fall.

�rendeslag

Avgiftsklass

1. Tillstånd

2

2. Beslut i ett ärende om miljöpoäng

1

3. Kontrolldokument (waybill) och intyg (certifikat)

1

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2008:1286.

9 Senaste lydelse 2008:1286.

background image

4

SFS 2009:1375

Bilaga till förordningen (2001:652)

10

Avsnitt 1 � Avgiftslista för Transportstyrelsen

1. Prövning av ansökan om godkännanden, tillstånd, dispenser och
undantag inom vägtrafikområdet

Avgiftslista

Avgift
kronor

Auktorisation m.m.

Tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare 1

300

Typgodkännande och ändring av typgodkännande av system,
komponent eller separat teknisk enhet

3 200

Tillstånd till linjetrafik nationellt och inom EES

2 000

Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES

3 000

Gemenskapstillstånd för persontransporter

500

Prövning av ansökan om körkortstillstånd
� efter återkallelse

1 670

� i annat fall

220

Prövning av ansökan om utbyte av utländskt körkort mot svenskt

600

Prövning av ansökan om förlängning av körkort med högre
behörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488)

315

Prövning av ansökan om taxiförarlegitimation

700

Prövning av ansökan om förhandsbesked i fråga om
taxiförarlegitimation

300

Prövning av ansökan om förhandsbesked i fråga om
körkortstillstånd

300

Prövning av ansökan om godkännande som handledare enligt
4 kap. 8 § körkortsförordningen (1998:980)

170

Prövning av ansökan om traktorkort före fyllda 16 år

300

10 Senaste lydelse 2008:1286.

background image

5

SFS 2009:1375

Avgiftslista

Avgift
kronor

Prövning av ansökan om undantag från förordning eller föreskrift m.m.

Prövning av ansökan om undantag från fordonsförordningen
(2009:211) och från föreskrifter som Transportstyrelsen har
beslutat efter bemyndigande i förordningen

600

Prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen
(1998:980) och från föreskrifter som Transportstyrelsen beslutat
efter bemyndigande i denna förordning

600

Prövning av ansökan om undantag från förordning eller andra
föreskrifter än som anges ovan

600

Medgivande av tillfällig registrering med stöd av 22 §
lagen (2001:558) om vägtrafikregister

450

Medgivande av tillfällig registrering för nya fordon
med stöd av 23 § första stycket 1�3 lagen (2001:558)
om vägtrafikregister

450

Medgivande av tillfällig registrering med stöd av 23 §
första stycket 4 lagen (2001:558) om vägtrafikregister

450

Avgift för tillfällig registrering med stöd av 22 §
lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska betalas även om
medgivande inte lämnas.

Prövning av ansökan om dispens enligt 8 kap. 9 §
körkortsförordningen (1998:980)

600

Prövning av ansökan om dispens enligt 8 kap. 10 §
körkortsförordningen (1998:980)

600

Avgiftslista

Avgift
kronor

Prövning av ansökan inom förarutbildning

Prövning av ansökan om tillstånd att driva förarutbildning
och godkännande som personal inom förarutbildning

2 000

Prövning av ansökan om utökat tillstånd att bedriva förarutbildning
och utökat godkännande som personal inom förarutbildning

600

Prövning av ansökan om att få anordna kunskapsprov enligt
lagen (2009:121) om utbildning till förare av
mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

1 200

background image

6

SFS 2009:1375

2. �vriga produkter och tjänster

Avgiftslista

Avgift
kronor

Färdskrivarkort

650

Dubblett av del 2 av registreringsbevis

100

Dubblett av del 2 av registreringsbevis vid samtidig beställning
och betalning via Internet

50

3. Behörighetshandlingar inom vägtrafikområdet

Avgiftslista

Avgift
kronor

Utfärdande av behörighetshandlingar (körkortsunderlag,
taxiförarlegitimation, förarbevis och kompetensbevis)

150

Utlandsärenden

250

Utgivande av tidigare ogiltig taxiförarlegitimation

120

4. �vrigt

Avgiftslista

Avgift
kronor

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme

500

För sådan förrättning eller åtgärd av Transportstyrelsen som inte
anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon
annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför
rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg,
ska dessa ersättas särskilt.

background image

7

SFS 2009:1375

Avsnitt 2 � Avgiftslista för Vägverket

Avgiftslista

Avgift
kronor

Kunskapsprov/Omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning
� normaltaxa

220

� kvälls- och helgtaxa

290

Körprov för behörigheterna B, C, D och för taxiförarlegitimation
� normaltaxa

700

� kvälls- och helgtaxa

940

Körprov för övriga behörigheter och för tillträde till
trafik- eller motorcykellärarutbildning
� normaltaxa

1 500

� kvälls- och helgtaxa

1 950

Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar
kl. 07.30�18.00. �vrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut.

Digital fotografering

80

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme

500

För sådan förrättning eller åtgärd av Vägverket som inte anges
ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan
författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför
rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg,
ska dessa ersättas särskilt.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009