SFS 2009:1376 Förordning om ändring i förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet

091376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1067) om
elektromagnetisk kompatibilitet;

utfärdad den 3 december 2009.

Regeringen föreskriver att 10 och 12 §§ förordningen (1993:1067) om

elektromagnetisk kompatibilitet

1 ska ha följande lydelse.

10 §

Vad som föreskrivs i 8 och 9 §§ om rätt för Elsäkerhetsverket att be-

sluta om undantag från skyddskraven för elektromagnetisk kompatibilitet
och att meddela föreskrifter ska i stället gälla Transportstyrelsen i fråga om

1. motorfordon,
2. släpvagnar till motorfordon,
3. traktorer, och
4. komponenter som är avsedda för eftermontering i motorfordon och av

betydelse för den direkta kontrollen över fordonet (immunitetsrelaterade
funktioner).

12 §

Tillsyn över efterlevnaden av denna förordning och föreskrifter med-

delade med stöd av förordningen utövas av

1. Post- och telestyrelsen, i fråga om radio- och teleterminalutrustning

som avses i 2 § lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning,

2. Transportstyrelsen, i fråga om utrustning som avses i 10 §, och
3. Elsäkerhetsverket, i fråga om övrig utrustning.
I fråga om användningen av annan utrustning än den som avses i första

stycket 1 hos Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt
och Totalförsvarets forskningsinstitut gäller dock att tillsynen utövas av För-
svarets materielverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2007:360.

SFS 2009:1376

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009